Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Ippel uit Almelo
Ouderling van dienst: Theo Ettema
Diaken van dienst: Josine Rooseboom
Muziek: Testify

Koffie: Jolanda en Wouter Teeuw

Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur: Gebed en getuigenisdienst

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: ds. Elsinga (open dienst)

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA werelddiaconaat Bangladesh
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


In memoriam ds. M.B. Plette (1945-2024)
Op zaterdag 20 januari is ds. Marten Bernard Plette plotseling overleden. Ds. Plette is 78 jaar geworden. Ds. Plette was predikant sinds 1975 en diende de gemeenten van Nieuwpoort, Ede en Vriezenveen. Hij hield niet van opsmuk en gewichtigdoenerij en was de eenvoud zelf. Authentieke ernst en (zelf)relativerende humor typeerden zijn werk in de gemeente. Trouw was hij in het pastoraat, betrouwbaar in de prediking van Christus als de gekruisigde Heer.
Als gemeente De Ontmoeting gedenken we dankbaar dat ds. Plette vele jaren beschikbaar was om hulp te bieden. Vrijwel nooit werd vergeefs een beroep op hem gedaan. Hij verkondigde én leefde het geloof voor op een uitnodigende manier.
Voorafgaand aan de begrafenis op 25 januari was er een dankdienst voor zijn leven in de Grote Kerk van de hervormde gemeente te Vriezenveen. De tekst voor de verkondiging was Psalm 84:4: ’Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest, waarin zij haar jongen legt: bij Uw altaren, HEERE van de legermachten, mijn Koning en mijn God’. Moge de HERE zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen troosten.
(Ontleend aan het in memoriam in de Waarheidsvriend).

Kring jonge ouders 15 februari
Een aantal jonge ouders is gestart met een ‘Kring voor jonge ouders’. Gelovige jonge ouders bemoedigen elkaar door het gesprek aan te gaan over de opvoeding en het doorgeven en voorleven van het evangelie aan de kinderen! Ouders uit verschillende kerken / gemeenten kunnen aanhaken. We komen 5 of 6 avonden per seizoen bij elkaar. De volgende keer is 15 februari om 20 uur in De Ontmoeting aan de Hoornbladstraat 29 A. We gaan het dan hebben over: “Grenzen en de ontwikkeling van vrijheid”. Alle jonge ouders zijn welkom!

Huis van vrede
Het pioniersteam is op zaterdag 27 januari naar het ‘Huis van Vrede’ geweest in Utrecht (Kanaleneiland). Mooi om te zien hoe missionair werk daar vorm krijgt. Net als in Almelo is er een taalcafé. Verder is er een naai-atelier (vergelijkbaar met huize Lydia in de Grotestraat).
Buurtbewoners kunnen zes dagen per week terecht voor praktische hulp, contact of een kop koffie of thee. Daarnaast is er een restaurant-gedeelte, waar je heerlijk kunt eten.
Ds. Henk Bouma begon met het Huis van Vrede in een huiskamer. Nu is het uitgegroeid tot een buurthuis en een gemeenschap met zondagse samenkomsten. Op Kanaleneiland wonen veel mensen van buitenlandse afkomst met een moslimachtergrond. Prachtig dat er in die bijzondere context een kerk is, waar de Heer geëerd wordt!

Naïma Vrouwendag 9 maart 2024
De jaarlijkse dag voor christenvrouwen die verlangen het evangelie in woorden en daden te delen met
moslimvrouwen. Zie: https://evangelie-moslims.nl/agenda-event/naima-vrouwendag-2024-09-03-2024/ Thema van de dag: Geen slaven, maar dochters!
Datum: zaterdag 9 maart 2024 van 10.30 – 16.00 uur.
Plaats: Kerkgebouw de Fontein, Bikkersweg 7, Bunschoten.
Kosten: Er wordt een collecte gehouden voor de onkosten en het werk van Evangelie & Moslims

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: terug binnen onze muren.

Catherinus Elsinga

Actie Kerkbalans 2024
Beste gemeenteleden van de PG De Ontmoeting,

Het toegezegde bedrag van de Actie Kerkbalans 2024 is € 78.870.
Dat is € 1070 hoger vergeleken met het toegezegde bedrag € 77.800 in 2023.
Inmiddels is de teller in opgelopen naar € 79.600

In de begroting van 2024 is een bedrag van € 83.500 voor de VKB opgenomen.
In 2023 is voor de vrijwillige kerkelijke bijdrage(VKB) € 77.000 begroot

Ca. 10% van het aantal toezeggingen is nog niet binnen en evenals in 2023 is de schatting dat het
totale bedrag aan toezeggingen voor de Actie Kerkbalans groter is dan € 80.000

We worden er door bemoedigd en we danken u hartelijk voor uw bijdrage en steun!

Voor de gemeenteleden die het invullen van de bijdrage voor de diaconie gemist hebben;
Er staat een diaconieactie gepland in de maand maart/april.

De kerkrentmeesters willen nogmaals de lopers en vrijwilligers die ook dit jaar hebben meegeholpen
met het organiseren en verwerken van de Actie Kerkbalans hartelijk danken voor hun tijd en
inspanning. Zij hebben er voor gezorgd dat ook dit jaar de Actie uitstekend is verlopen.

Bovenal danken we onze Heer voor Zijn trouw en leiding zodat het werk in dit deel van Zijn
Koninkrijk door mag gaan.
Het College van Kerkrentmeesters

De Boodschappenmand
Zondag 4 februari is het weer de eerste zondag van de maand en is het mogelijk om boodschappen voor De Boodschappenmand mee te nemen naar de kerk en deze te deponeren in de daarvoor bestemde mand in de grote kerkzaal.
Sinds 1994 wordt er een beroep gedaan op De Boodschappenmand door Almelose hulpverleners die in sommige gezinnen de nood zo hoog aantreffen dat er ingegrepen moet worden. Door deze mensen tijdelijk te ondersteunen met de nodige basisboodschappen, kan het gezinsleven normaal doordraaien en hoeft men zich hierover enige tijd geen zorgen te maken. Enkele voorbeelden van boodschappen zijn: kant en klare soepen, lang houdbare melk, rijst, pasta, noten, toiletartikelen, blikgroenten, pinda’s, vruchtendrank, etc. De Boodschappenmand behoedt mensen er op deze manier voor om niet verder in de schulden te geraken, wat de situatie zou kunnen verergeren.
Hopelijk kunnen we rekenen op ieders medewerking en zo veel boodschappen voor deze gezinnen in nood bij elkaar verzamelen.
De diaconie.

Paasgroetenactie 2024
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gedetineerden in Nederland en aan Nederlanders in buitenlandse gevangenissen. De afbeelding op de kaart is gemaakt door een gedetineerde vrouw in Zwolle. Ze beeldt daarmee uit dat Jezus’ opstanding de weg opent vanuit het donker naar het licht.

Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie.
Tijdens het koffiedrinken na de dienst deelt de diaconie de paasgroetenkaarten uit aan de tafels. Er zijn ook tips voor een groet die u kunt schrijven.

Op de bovenste kaart kunt u een gedicht of groet aan de gevangene schrijven, en uw naam. Zonder
naam is het geen hartelijke groet. Adres en/of woonplaats mag u niet vermelden.
De onderste kaart beschrijft u niet. De gedetineerde kan deze kaart dan zelf naar iemand sturen. Op deze kaart staat een foto (geen paasgroet), zodat de gedetineerde deze op elk moment van het jaar kan verzenden. Justitiepredikanten wijzen steeds op het belang hiervan. Op deze manier kunnen gedetineerden toch contact houden met hun gezin en familie. Dat betekent veel voor hen.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart ontvangen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet je niet precies wie deze kaart ontvangt, je mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet hen erg goed doet. Het is altijd weer een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst rond Pasen in de gevangenissen worden uitgedeeld.
Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank! De diaconie

Bidstond.
Elke donderdag is er een bidstond, op de even weken om 19.00 uur in de kerk voor de zieken en op de oneven weken om 15.30 uur bij iemand thuis voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle bidstonden van harte welkom om mee te bidden. Info: Theo Ettema 0638764595

Gebedspunten

  • Dank voor de voorlopige opbrengst van de actie kerkbalans.
  • Dank voor het missionaire werk in Almelo. De Pioniersplek voor Turkstaligen, Boek en Hart, stichting Lydia. Het werk van stichting Gave en diaconaal werk van stichting Ezra.
  • Bid voor de kring van jonge ouders. We hopen dat het aantal deelnemers toeneemt, zodat ouders elkaar kunnen inspireren.
  • God kan harten veranderen. Bid voor een ommekeer in het geweld en de misdaden die tegen Libische christenen worden gepleegd.
  • Bid om wijsheid en rechtvaardigheid voor hen die beraadslagen over de vorming van een nieuwe regering.

Kidzzcorner
Thema van vandaag: Ruth en Naomi

De komende zondagen lezen we met de kinderen twee teksten uit het Bijbelboek Ruth. We lezen over Ruth en Naomi (of Noömi, BGT) en over Ruth en Boaz.

Vandaag lezen we in de kinderdienst Ruth 1:6-11 en 1:14-22: Ruth kiest ervoor om met haar schoonmoeder Naomi mee te gaan en bij haar te blijven.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Ruth die met Naomi meegaat.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de keuze van Ruth om bij het volk en de God van haar
schoonmoeder Naomi te gaan horen.

Kinderlied: God heeft een plan met je leven (Hemelhoog 675)


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.