Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Maaike Wesselink
Muziek: Jan Noordijk Orgel, Erna, Betsie, Corien zang

Koffie: Fam. Podt

Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur: Geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Geuze uit Enter
Om 19.00 uur: Kerstzangdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Diaconie
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Meeleven
We denken in ons gebed aan de zieken thuis, in het ziekenhuis of in een verpleeghuis.

Advent
Mijn ziel prijst en looft de Heer,
Mijn hart juicht om God, mijn redder.
Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen.

at zijn woorden uit de lofzang die Maria zingt als ze Elisabeth ontmoet. Elisabeth noemt Maria ‘de moeder van mijn Heer’ en ze doet dat als haar kind – Johannes – ‘opspringt in haar schoot’. Het ongeboren kind geeft het signaal tot de lofzang op de Heer die geboren zal worden. Zo teer en wonderlijk is Gods openbaring. Wat is het belangrijk om opmerkzaam te zijn als deze twee vrouwen! Maria noemt zichzelf ‘de minste dienares’ en ze prijst God, omdat Hij desondanks naar haar omziet. Die handelwijze is kenmerkend voor de HERE. “Wie honger heeft overlaadt Hij met gaven, maar rijken stuurt Hij weg met lege handen.” Wat is het belangrijk om ons heil niet te verwachten van eigen aanzien, kracht en zekerheden, maar ons vertrouwen volkomen te vestigen op de HERE. Dat vergt geloofsmoed, maar je komt er zeker niet bedrogen mee uit.

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op: Kerk:
NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via
https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Ark van Noach op de oude veemarkt
In 301 was Armenië de eerste formele staat die het christendom aannam als staatsgodsdienst. De Armeense Apostolische Kerk eert Bartholomeüs en Thaddeüs als degenen die volgens de traditie, in de jaren 40 – 60 van de 1e eeuw in Armenië predikten. In het museum van Ejmiatsin ligt een reliek van de ark van Noach. Vroeger lag de Ararat, de berg waarop de ark vast kwam te zitten, in Armenië. Tegenwoordig ligt deze berg net over de grens in Turkije.

De Armeense christenen hebben in de loop van de tijd veel vervolging ondervonden. Velen van hen zijn onze stadgenoten. Goed, dat er een band is met het land Armenië! Voor kinderen is het mooi om eens in de ark van Noach te kijken die op de oude veemarkt staat. Mobieltje meenemen! Er start onder andere een speurtocht – naar dieren – door de stad

De kerk als veilige plek – Vertrouwenspersonen
De Ontmoeting wil een plek zijn waar liefde woont en waar het veilig is voor kwetsbare mensen. Daarom heeft de kerkenraad twee vertrouwenspersonen aangesteld. Ieder, jong en oud, kan bij hen terecht als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag.
Het zijn Corien Stigter T 06 – 4402 3973 en Bonne Oosterhuis, Grensweg 5, T 06 – 5726 2159. Het kan zijn dat te zijner tijd in overleg met andere gemeenten ook nog een ‘externe’ vertrouwenspersoon aangesteld wordt.

Catherinus Elsinga

Werken van Barmhartigheid
Weet u nog niet goed of en hoe u een creatieve bijdrage kunt leveren aan de themadiensten over de werken van barmhartigheid uit Matheus 25 ?… Vanmorgen direct na de dienst kan de voorbereidingsgroep u op weg helpen.
Als u op een andere manier, met een gedicht of een verhaal, een bijdrage wilt leveren dan is dat ook zeer welkom!
De voorbereidingsgroep:
Betsie, Aad , Arend, Albert

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond, op de even weken in de kerk voor de zieken en op de oneven weken bij iemand thuis, voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

  • Voor de geestelijk verzorgers in ZGT en de verpleeghuizen
  • Voor een goede voorbereiding op het Kerstfeest: ’Hoe zal ik U ontvangen’(Gez. 117)
  • Dat we als De Ontmoeting meer en meer functioneren als ‘Lichaam van Christus’: nauw verbonden met Christus en met elkaar
  • Voor allen in de gemeente die, lichamelijk of psychisch of geestelijk, een zware tijd doormaken
  • Voor de machthebbers van deze wereld: dat ze rekening houden met God en Zijn Koninkrijk en luisteren naar hun geweten
  • Voor de situatie in de Oekraïne

Kidzzcorner
De tijd van advent is een tijd van wachten. Het woord ‘advent’ betekent ‘komst’: we wachten op de komst van Jezus. Dat doen we samen met de gemeente, jong en oud. Daarom zullen de ouders en kinderen eerst aan het begin van de dienst in de kerk zijn. De leiding zal samen met de kinderen de twee adventskaarsen aansteken. Samen zingen we het kaarsenlied: Dank U wel voor de kaarsen. Daarna gaan wij naar onze ruimte van de Gideonsbende waar wij samen verder gaan met ons adventsproject. Later komen wij weer terug in de dienst en zullen wij hierover iets vertellen.

Adventsproject 2022: Ik kan niet wachten!
Dit wachten zien we ook overal in de Bijbel terug. De mensen in de Bijbel wachten op de vervulling van Gods belofte, de belofte van zijn goede toekomst. Dit krijgt vorm in het wachten op een messias en verlosser. In het kerstverhaal wordt over Jezus verteld als de vervulling van deze belofte. Hij verbindt God en mensen, en laat ons al iets van Gods nieuwe wereld zien. Na zijn dood, opstanding en hemelvaart wachten we op zijn terugkomst en op het definitieve doorbreken van Gods goede nieuwe wereld.

Thema van vandaag: Maria wacht op de komst van Jezus (Lucas 1:26-38 en 1:46-55)

Maria wacht op de geboorte van haar zoon Jezus en op de vervulling van Gods belofte uit de heilige boeken. Ze zingt over wat God beloofd heeft: liefde en gerechtigheid voor wie bij Hem willen horen.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Maria die wacht op de geboorte van Jezus. Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Maria die wacht op de vervulling van Gods belofte: de komst van de messias, naar wie het Joodse volk al zo lang uitkijkt.

Lied: projectlied Komt als kind in onze nacht
Bron: Bijbelbasics https://www.bijbelbasics.nl


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.