Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Hazeleger uit Westerhaar
Ouderling van dienst: Maaike Wesselink
Muziek: Jan Noordijk

Koffie: Joke en Aad van der Valk

Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.30 uur: Ds. Elsinga

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Ds. Wagenaar muzikale medewerking Testify
Om 19.00 uur: Geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: woongemeenschap de Wonne in Almelo
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Heil en zegen toegewenst!
In de afgelopen maand zijn er heel wat kaarten verstuurd met goede wensen voor kerst en het nieuwe jaar. Ook wij ontvingen van velen prachtige kaarten, waarvoor hartelijk dank! Op sommige kaarten staan prachtige gedichten, zoals het ‘De Morgenster’ van Joke Verweerd

De Morgenster

Voor allen die in’t donker dwalen,
voor ieder die vervreemd van thuis
de weg zoekt naar het Vaderhuis,
maar vreest dat hij het niet zal halen,

voor hen die niet meer durven dromen,
die nergens vreugde meer in zien,
maar doorgaan op “wie weet, misschien,”
heeft Hij de Morgenster doen komen!

Gods volle daglicht breekt zich baan,
de Morgenster is opgegaan!

De ster als aanduiding van de Messias komt voor in Numeri 24 (de spreuk van Bileam). In Openbaring 22:16 duidt Jezus Zichzelf ermee aan: “Ik ben… de blinkende morgenster.” In 2 Petrus 1:19 staat dat het profetische woord is als een lamp die schijnt op een duistere plaats “totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.” Op de dag van Jezus’ komst zullen we Zijn heerlijkheid zien én zal die heerlijkheid ons hart vervullen – met een ongekende vreugde en liefde. Naar die grote dag leven we toe. Moge de hoop op de Heer ons bezielen en inspireren om de lofzang gaande houden in het jaar onzes Heren 2024.

Testify
Vanaf januari hoopt Testify muzikale medewerking te verlenen aan de dienst op iedere eerste zondag van de maand. We zijn erg dankbaar voor de inzet van muzikale gaven! Iedere dinsdagavond wordt er geoefend en dat is te horen!
Natuurlijk zijn we ook blij met de organisten (en pianisten), die zo trouw en met veel inzet zorgen voor de begeleiding van de gemeentezang.

Geloof verkennen
Op de woensdagen 24 en 31 januari, 7 en 14 februari zijn er bijeenkomsten rond ‘Geloof verkennen’. Inmiddels zijn er al enkele opgaven!
Tijdens deze avonden delen we de verhalen en bespreken we de vragen die daardoor opgeroepen zijn. We proberen dus aan te sluiten bij waar de Here God mee bezig is in de harten en levens van mensen. Zo hopen we mensen buiten de kerk te dienen. Meer over deze avonden is te lezen op de site: https://www.deontmoetingalmelo.nl/web/geloof-verkennen/

Gericht uitnodigen
Sommige mensen moeten een drempel over om deel te nemen aan avonden over ‘Geloof verkennen’. Wilt u meehelpen om mensen uit te nodigen? Er zijn 2500 folders gedrukt; neem gerust een aantal mee!
U kunt de folder ook digitaal verspreiden. Zie ook:
https://www.deontmoetingalmelo.nl/activiteiten/missionair/

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: terug binnen onze muren.

Geef vandaag voor de kerk van morgen
Actie Kerkbalans 2024 komt eraan

In januari 2024 gaat de Actie Kerkbalans (actieperiode 13 januari-27 januari) van start. Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze gemeente een brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2024 weer op u mogen rekenen

Samen voor onze kerk
De gemeente De Ontmoeting wil een plek zijn waar mensen God ontmoeten en omzien naar elkaar Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul de toezeggingskaart in januari ruimhartig in. In de week van 14 -20 januari wordt de brief samen met de kaart bij u afgegeven en in de week van 21-27 januari komt een vrijwilliger de toezeggingskaart bij u ophalen.
Door vandaag te geven kan de gemeente De Ontmoeting ook morgen voor de buurt , voor de wijk en voor de stad een vindplaats zijn van heil voor jong en oud.

Niemand is minder, niemand meer;
Wij zijn gegeven aan elkaar
Door Jezus Christus onze Heer,
Die ons liefheeft en aanvaardt. (Sela)

CvK PG De Ontmoeting

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.0 uur een bidstond, op de even weken in de kerk voor de zieken en op de oneven weken bij iemand thuis, voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten
1 Voor mensen die in moeilijkheden komen door hoog water.
2 Voor werkers van politie en brandweer die werken met de jaarwisseling.
3 Voor mensen in de zorg, ziekenhuis, verpleeghuis en buurtzorg.
4 Week van gebed van 21 t/m 28 januari.

Helpt u mee?
Bij Plus supermarkten is er weer de mogelijkheid om te sparen voor boodschappen pakketten. In het voorjaar van 2023 hebben we de oproep gedaan om gespaarde Boodschappenpakketzegels te doneren aan de Diaconie van De Ontmoeting. Aan deze oproep heeft u toen volop gehoor gegeven waardoor we een mooi aantal boodschappenpakketten konden ophalen bij PLUS Brughuis. De pakketten werden vervolgens door de Diaconie en ouderlingen op adressen bezorgd waar een gedoneerd boodschappenpakket zeer welkom was en de huishoudportemonnee even dicht kon blijven.

Ook deze keer willen we weer een beroep op u doen om via de Diaconie een steentje bij te dragen in deze vorm van hulp. De boodschappenpakketzegels kunt u ’s zondag in de collectezak van de Diaconie doen, u mag ze aan iemand van de kerkenraad geven, via de koster, dominee. Allen zorgen ze ervoor dat middels de door u geschonken PLUS boodschappenpakketzegels de Diaconie in maart weer boodschappenpakketten gaan bezorgen. Op adressen waar ze hard nodig zijn. Helpt u mee? De PLUS boodschappenpakketzegelactie loopt al en gaat door tot en met 24 februari 2024. Volle spaarkaarten kunnen we tot en met zaterdag 2 maart 2024 inleveren.
TIP: Wellicht krijgt u buurvrouw/buurman ook zegels maar doet niet mee aan deze actie en mag u die zegels ook inleveren voor het goede doel.
Alvast bedankt voor uw hulp. Namens de Diaconie, Piet Battjes

Kidzzcorner

Lucas 2:22-40
Als Jezus 40 dagen oud is nemen Jozef en Maria hem mee naar de tempel
Simeon en Hanna herkennen in Jezus de beloofde Messias.
Aan de kinderen van 4-8 jaar vertellen we over Hanna en Simeon
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Simeon die zegt dat hij de redder heeft gezien: Jezus die mensen de weg wijst naar God.

Lied: zijn naam is Jezus?


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.