Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds . Elsinga
Ouderling van dienst: Emmy Sinjorgo
Diaken van dienst: Stefi Mintje
Muziek: Jan Willem Timmerman

Koffie: Anton en Annet Winters

Koster: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur: Geen dienst

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: Gebed en getuigenisdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte:
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


De Heer is waarlijk opgestaan!

De Heer is waarlijk opgestaan!
“De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en Hij is aan Simon verschenen!” Twee leerlingen van Jezus keren terug van hun aftocht naar Emmaüs. Hoewel het al bijna avond was, móesten ze terug naar Jeruzalem!
Maar nog voordat ze kunnen vertellen over hun ontmoeting bij Jezus wordt het hun vol vreugde toegeroepen: “De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en Hij is aan Simon verschenen.” Ze hoeven hun medediscipelen niet te overtuigen; de Heer is hen al vóór gegaan. De Opgestane betrekt hen samen bij het nieuwe leven dat is doorgebroken. Groter vreugde is op aarde amper denkbaar dan gezamenlijk het werk van de Levende Heer te ontvangen. En wat bijzonder dat Simon één van de eersten was aan wie de Heer verscheen. Daarmee maakt de Heer duidelijk Hij leed voor Simon terwijl die beweerde zijn Heer niet te kennen. De Heer is voor ons gestorven toen wij nog zondaren waren. De opstanding brengt ook de bevrijding van Simon met zich mee. Hij hoeft de smart om de verloochening niet levenslang mee te dragen. De Heer trekt hem mee het nieuwe leven in! Zo wil Hij dat doen aan een ieder die zich bekeert en tot Hem als de Verlosser én Overwinnaar zijn toevlucht neemt.

Paasdienst
We luisteren naar het evangelie van Johannes, hoofdstuk 20:1-18. Verscheidene zangers hebben onder leiding van Evert van de Poll liederen ingestudeerd voor de Paasdienst.

Van de kerkenraad
De kerkenraad stond tijdens de bezinning stil bij de doopcatechese voor ouders die verlangen hun kind te laten dopen. We lezen samen een gedeelte uit een boek van ds. W. dekker ‘Marginaal en missionair’ (p. 151). In de doopcatechese gaat het over de betrokkenheid van ouders bij de gemeente en het voornemen om vorm te geven aan een christelijke opvoeding. Het is belangrijk daarvoor handvatten te bieden aan de ouders. Daarnaast kan in de doopcatechese de betekenis van de doop en de Bijbelse achtergrond van de kinderdoop uitgelegd worden. In omringende gemeenten – zoals hervormd Wierden – heeft men er
ervaring mee. Er is ook geschikte lectuur, bijvoorbeeld het boekje van ds. W. Markus ‘Watermerk’.
De scriba heeft een jaaragenda opgesteld waarin voor iedere maand dat de kerkenraad vergadert is aangegeven welk onderwerp ter bezinning besproken wordt. In de aprilvergadering is het onderwerp ‘zending’; in mei ‘jeugdwerk, inclusief catechisatie’.
De diaconie meldt dat er 24 pakketten van de Plus uitgedeeld kunnen worden. De financiële actie voor de diaconie zal gehouden worden in de maand april. De diaconie stelt daarvoor een brief op.
Tijdens de rondvraag komt de vraag naar voren hoe we aan moeten kijken tegen het gebruik van halal voedsel. We zullen aan ds. C. Rentier vragen hoe hij daar tegenaan kijkt.

Collectes tijdens de avonddiensten
Over de collectes in de avonddiensten besloot de kerkenraad dat deze alleen plaats vinden tijdens de ambtelijke diensten en in de stille week. D.w.z. tijdens ‘Open diensten’, tijdens de diensten op bid- en dankdag, Goede Vrijdag en Oudjaarsavond.

Gebed voor moslims in de vastenmaand
Moslims hebben als regel om in de islamitische maanmaand Ramadan van zonsopgang tot zonsondergang te vasten.
Er is al jarenlang de gewoonte dat christenen wereldwijd in deze maand voor moslims bidden. Op de site van Evangelie & Moslims is een gebedskalender te vinden. https://evangelie-moslims.nl/ramadan-2024-gebedskalender/

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: terug binnen onze muren.


Catherinus Elsinga

Bidstond.
Elke donderdag is er een bidstond, op de even weken om 19.00 uur in de kerk voor de zieken en op de oneven weken om 15.30 uur bij iemand thuis voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle bidstonden van harte welkom om mee te bidden. Info: Theo Ettema 0638764595

Gebedspunten

  • We prijzen de Heer om de opstanding en de hoop die we daaraan mogen ontlenen. We bidden om gezegende paasdiensten.
  • We bidden dat nieuw geestelijk leven gewekt wordt in levens van mensen in Almelo.
  • Voorbede voor de vier mensen die belijdeniscatechisatie volgen.
  • De afgelopen jaren zijn er steeds meer Afghanen tot geloof gekomen, ook in Nederland. Bid dat de gelovigen vrijmoedig van hun geloof blijven getuigen.
  • Bid om een eind aan het geweld in Soedan. Vraag God om Zijn voorziening voor de vele christenen die ontheemd zijn. (Gebedskalender Open Doors)

Boodschappenpakketten.
In de afgelopen maanden vroeg de diaconie u om de gekregen zegels voor een boodschappenpakket van de Plus-spaaractie te schenken, zodat er een boodschappenpakket kon gaan naar gezinnen waar deze meer dan welkom is. Het resultaat was geweldig! In totaal zijn er, mede dankzij Plus Brughuis, 22 pakketten bij elkaar gespaard en begin van deze week rondgebracht. Dus alle gulle gevers heel hartelijk bedankt. De diaconie

Escaperoom paasverhaal
Beste gemeenteleden
Afgelopen donderdag avond hebben we met wat jongeren een heel mooie avond gehad met een ontsnapping uit de Escaperoom. Dit was opgezet door de PKN de Schaapskooi in De Kruidenwijk
Nijverdal. Tijdens deze escape doorwerkten we met elkaar onder leiding van de Centurion het indrukwekkende paasverhaal. en moeilijke puzzels om cijfersloten te openen. Ik hoop dat dit voor ons tot zegen geweest is om op deze manier het evangelie te horen.
Groetjes van: Karlijn, Esra, Lotte Emily, Andreas , Annemarie en Corien

Kidzzcorner
Thema van vandaag: Petrus ziet dat het graf leeg is

Vandaag is de afsluiting van ons veertigdagenproject van Bijbel Basics: Met vallen en opstaan. Petrus heeft geleerd, met vallen en opstaan, om Jezus’ volgeling te zijn. Uiteindelijk wordt hij zelfs een belangrijk voorbeeld voor andere gelovigen.

Op deze zevende zondag staat Johannes 20:1-10 centraal: Jezus is gekruisigd, gestorven en begraven. Petrus en ‘de leerling van wie Jezus veel hield’ horen van Maria dat het graf van Jezus leeg is. Ze rennen meteen naar het graf. Wanneer Petrus het graf in gaat, ziet hij de doeken liggen waar Jezus in gewikkeld was. De andere leerling gaat nu ook het graf binnen, en gelooft dat Jezus is opgestaan.

Wij zullen ons richten op Petrus die naar het lege graf van Jezus rent en samen vieren dat Jezus leeft!
Ook dit jaar houden wij weer een zonnebloemwedstrijd. Bij de uitgang ontvangt u van de kinderen een zakje met zonnebloempitjes en uitleg. Wij wensen u veel succes!

De leiding en kinderen van de Kinderkerk wensen u en jou een gezegend Paasfeest!

Kinderlied: Met vallen en opstaan (projectlied Bijbel Basics)