Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. De Haan uit den Ham
Ouderling van dienst: Henk Oosterveld
Muziek: Marco Haakmeester orgel, zang Marijke, Nicolette en Ben

Kinderkerk: vanmiddag 15.00 kinderpraise

Koffie: Fam. Stigter

Koster: Aukje Heetebrij

Vanavond om 19.00 uur: geen dienst
Volgende week gaan voor:
Woensdag 2 november 19.30 ds. Elsinga Dankdag
Zondag 6 november om 10.00 uur: ds. Elsinga (HA)
Om 19.00 uur: Gebed en getuigenisdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Dorcas voedselpakketten
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Gemeenteavond dankdag 2 november
Na de dienst op de dankdag hopen we een gemeenteavond te houden. De kerkenraad nodigt de gemeente daar van harte voor uit.
We hopen na te denken over armoede en het bespreekbaar maken van het omgaan met geld en goed. Verder hopen we de plaatselijke regeling van onze gemeente te bespreken. In zo’n plaatselijke regeling zijn regels vastgelegd, met name over de samenstelling en werkwijze van de kerkenraad, de verkiezing van ambtsdragers en het beheer van de financiën. Verder komt het beheer van de energie aan de orde. Het beleid van de stichting en de kerkenraad is erop gericht de kosten voor de kerk beheersbaar te houden. Er wordt druk gewerkt aan isolatie, verwarming en andere investeringen. Dat vergt nu de nodige financiën, maar ‘de kosten gaan voor de baat’! Tenslotte kunnen we bezuinigen door als gemeente mee te helpen bij doelmatig en efficiënt gebruik van het gebouw.

Belijdeniscatechisatie
Tot nu toe hebben 3 mensen zich hebben opgegeven voor de belijdeniscatechisatie. Tijdens de belijdeniscatechisatie gaan we in op onderwerpen als: Wat is jouw persoonlijke geloofsgeschiedenis? wie is Jezus? wanneer ben je wedergeboren? groei in je geloofsleven gehoorzaamheid, wat houdt dat in? De heilige Geest God dien je niet in je eentje; enzovoort. Belijdeniscatechese is bedoeld voor jongeren en ouderen; ook mensen die geen lid zijn van de gemeente kunnen meedoen.
Tijd en plaats worden nog nader afgestemd met de deelnemers. Voorlopige is de planning om één keer in de veertien dagen bij elkaar te komen en te starten op donderdag 10 november om 20.00 uur. Locatie geef ik nog door! (Verder 24/11; 8/12; 22/12; enzovoort. Opgave: Catherinus Elsinga; de Valduif 1, 7609 NK, tel. 673395, e-mail: cbelsinga@solcon.nl

Gebed
Dr. O. Norel heeft gebeden van bekende gelovigen verzameld in het boekje ‘Gebeden’. Voor 19 oktober een gebed van Johannes Calvijn:
Almachtige God, dat wij tegenwoordig in grote nood zijn en bijna alles op aarde in verwarring is, smeken wij U: geef dat wij alle hindernissen leren overwinnen in het geloof onze oge opslaan boven deze wereld. Laat ons inzien, dat al het schijnbaar toevallige gebeuren door Uw wonderbare raad wordt bestuurd, opdat wij naar U mogen verlangen. Laat ons weten, dat wij onze toevlucht altijd bij Uw barmhartigheid zullen vinden, zo vaak wij bidden om vergeving voor al onze zonden, in Christus Jezus, onze Heer. Amen

Collecte
U kunt thuis meedoen aan de collecte via het banknummer van Gemeente De Ontmoeting
Almelo: NL24 RABO 0373 7459 58 ten name van PG de Ontmoeting Almelo. (zie boven
voor het nummer van de diaconie)

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via
https://www.twitch.tv/jvtwitch68
Catherinus Elsinga

Lieve mensen
Afgelopen 25 oktober waren wij 60 jaar getrouwd. In verband met de ziekte van onze zoon Jan Rene (uit Barendrecht) hebben wij dit niet gevierd. Wel zijn we dankbaar dat de Here God ons al die jaren heeft gespaard en gezegend. Verder hebben we erg genoten van de zangdienst op zondagavond 23 oktober, Lies thuis en ik in ons kerkgebouw. Heel mooi vonden we dat gezongen werd Psalm 84 vers 3 in de berijming die in 1962 gangbaar was. Lies en Gerrit Schoonebeek

Collecte
Bestemd voor voedselpakketten voor de stichting Dorcas

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

  • Voor het jongerenwerk en kinderwerk van ‘Kom en zie!’.
  • Voor een goed beleid voor de kerk met het oog op de stijging van de energieprijzen.
  • Voor een bewogen hart met mensen die gebrek leiden.
  • Voor hen psychische klachten hebben en voor hen die zich eenzaam voelen

Verkoop kerst-, wens- en felicitatiekaarten Stg. Help Oost Europa
Het begint een traditie te worden: de verkoop van handgemaakte kaarten op dankdag. Zo zal er op woensdagavond 2 november opnieuw rondom de dienst de mogelijkheid zijn om handgemaakte kerst-, wens- en felicitatiekaarten te kopen. Achter in de kerkzaal is dan hiervoor een verkooptafel ingericht. De dames Ada en Cathalijne Hoornweg verkopen de door hen zelf gemaakte kaarten. De opbrengst hiervan komt volledig ten goede aan het werk van Stg. Help Oost Europa. Zie en volg onze website www.helpoosteuropa.nl voor meer informatie over het werk van de stichting, het transport dat begin november naar Roemenië zal gaan en ons bezoek ter plekke halverwege november (beiden D.V.). Namens SHOE:
Dinant Pas

Beste gemeenteleden,
Op de lectuurtafel in de hal ligt een intekenlijst voor het bijbels dagboekje
“ Een Handvol Koren” 2023.
Het dagboek biedt 2 overdenkingen; 1 voor jongeren en 1 voor de mensen die de jongerenleeftijd ontgroeid zijn.
Het meest verkochte dagboekje in Nederland kost € 13,95 waarvan ruim € 8 naar de zending gaat. U kunt tot 11 november intekenen of via onderstaande mail een boekje bestellen. Het dagboekje wordt dan voor 3 december bij u bezorgd.
Aart Kroeskamp
T 06-11718956 E a.kroeskamp01@reijer

Een laatste update over Eliza,
Afgelopen zondag werd tijdens de mededelingen verteld dat we gaan stoppen met de schoenendoos voor Eliza.
De reden is, dat het naar omstandigheden goed gaat met Eliza. Ze heeft de draad van haar leven weer opgepakt en gaat weer naar school. De controles in Italië waren goed. Met medicatie en geregelde testen in het ziekenhuis in Milaan, hopen ze de ziekte onder controle te houden. Richard en ik ontvingen een zelf geschreven kaart in het Engels waarin ze zeer enthousiast vertelde, te genieten van school en van haar nieuwe hobby: gitaarspelen.
Ik wil u, gemeente, namens Eliza maar ook zeker namens haar ouders, Nelu en Sariko Goga, bedanken voor alle steun die u gegeven hebt in de afgelopen periode, in welke vorm dan ook! Wat een wonder dat dit zo zieke meisje er nu weer zó aan toe is!. God is groot en zeer te prijzen.

Kidzzcorner
Zondag 56: Job raakt alles kwijt
Vandaag lezen we het begin van het verhaal over Job: Job 1:1-3 en 2:1-13. Het gaat over Job die goed leeft en trouw is aan God. Hij is rijk en succesvol. Maar dan raakt hij alles kwijt.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Job die alles kwijtraakt en zijn drie vrienden die hem komen troosten
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Job die alles kwijtraakt en toch trouw blijft aan God. U kunt met de jongste kinderen doorpraten over vriendschap. Waarom is het fijn om vrienden te hebben? Welk vriendje zou uw kind binnenkort kunnen uitnodigen om te komen spelen? Wat doe je als een vriendje verdrietig is? Vertel uw kind wie uw vrienden zijn, en wat vrienden voor u betekenen.
Mogelijk heeft uw kind een bloem van een papieren zakdoek gemaakt en mee naar huis gekregen. Ga samen met uw kind de bloem brengen bij iemand die verdrietig of ziek is, en die wel wat troost kan gebruiken.
Met de oudste kinderen kunt u het hebben over trouw zijn. Job maakt veel erge dingen mee, en toch blijft hij trouw aan God. Hij zegt niets slechts over hem. Praat met uw kind door over wat trouw voor u betekent. En wat is trouw aan God voor u?
Het is leuk om met de oudste kinderen het proefje te doen met het lege blikje. Het lege blikje stelt Job voor die alles kwijtraakt. Als je het blikje weer wat vult, laat je zien dat Job ‘zich vult’ met geduld en met trouw aan God. Hij zegt niets slechts over God. Zo blijft hij in balans, ondanks alle ellende die hij meemaakt, en zo houdt hij het vol.
U vindt dit proefje in het materiaal van deze zondag, onder nummer 12 van de bouwstenen: ‘Om te doen’.
(www.debijbel.nl/bijbelbasics/programmas/56)
Lied:onder, boven, voor en achter.

Hallo jongens en meisjes,
Vandaag om 15:00 uur is er een Kinderpraise in de Ontmoeting, Hoornbladstraat 29A Misschien vraag jij je af: wat is een Kinderpraise? Deze middag zijn er veel leuke liedjes die gaan over God en hoeveel Hij van ons houdt. Je mag meeluisteren of meezingen. Door samen te luisteren/te zingen word je blij! En weet je: ook God wordt blij als wij zingen voor Hem!
Alle kinderen zijn welkom. Het maakt dus niet uit of je naar de Kinderkerk van De Ontmoeting gaat of misschien naar een andere kerk, of geen kerk. Iedereen is welkom!
Kom en neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee! Of misschien ken je wel iemand waarvan je denkt:
hij/zij vindt dit misschien ook wel leuk.
Informatie: Corien Stigter 06-44023973
Hopelijk zien we je vanmiddag

6 november 2e jongerenbijeenkomst!
Hallo jongeren 12 jaar en ouder!
Op zondagmiddag 16 oktober zijn we weer gestart met het jongerenwerk.
Het was een leuke actieve bijeenkomst, waarin we fanatiek Cup hebben gespeeld. Daarna het thema over
het scheppingsverhaal. We hebben doorgepraat over best wel ingewikkelde vragen die gesteld werden, b.v.
Er was al licht, voordat God de zon, maan en de sterren schiep. Wat was dat dan voor licht? Er staat ook in de bijbel, God is licht, en in openbaring staat dat de zon en ook geen lamp meer nodig zijn, omdat God hen
verlicht. Het gaat ons verstand te boven. Daarna samen heerlijk Surinaams gegeten.
De ingrediënten: een sportieve activiteit, een thema en eten zullen altijd aanwezig zijn.
Leuk als je komt! De volgende keer is (elke eerste zondag van de maand) op zondag 6 november om 16:00 uur. We eindigen om 18:00 uur, maar dan heb je ook al gegeten.
We houden het bij Corien thuis: Grand Canal 3.
Hartelijke groet, Catherinus Elsinga en Corien Stigter


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.