Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Van Putten
Ouderling van dienst: Theo Ettema
Diaken van dienst: Steffi Mintje
Muziek: Jan Willem Timmerman

Koffie: Louise en Ben Hemstede

Koster: Aukje Heetebrij

Vanavond om 19.00 uur: geen dienst

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Geuze uit Enter
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA werelddiaconaar Moldavie
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


40 jaar predikant
Op 23 juni stonden we stil bij het 40-jarig ambtsjubileum. Gesteund door Tiny mocht ik veertig jaar lang als predikant dienstbaar zijn in achtereenvolgens Spijk-Godlinze (1984-1990), Den Ham (1990-2012) en vanaf 2012 in gemeente De Ontmoeting in Almelo.
We zijn heel erg dankbaar voor de wijze waarop er de afgelopen zondag aandacht aan geschonken is. Allen die daar een bijdrage aan hebben geleverd willen Tiny en ik graag hartelijk bedanken.
Het was allemaal goed georganiseerd. Iemand zei: “Meteen toen ik binnenkwam voelde ik me welkom. Zo hartelijk en gemoedelijk”. Er was vriendelijke gastvrijheid – en koffie, gebak, heerlijk eten en alle ruimte om elkaar te ontmoeten. Daar is heel wat werk voor verzet!
Dank aan Marco als organist en aan Testify voor de begeleiding. Het lied “Here I am, Lord” ontroerde opnieuw. Wat mooi om samen te zingen dat je gehoor geeft aan Gods roepstem!
Wij – en velen met ons – zijn getroffen door de toespraak van Albert. Ernst, een kwinkslag en goede woorden. Maaike en Tine gaven een vertrouwd (en smakelijk) Fries tintje. Van velen ontvingen we kaarten, gelukwensen en blijken van waardering. Bijzonder verrast waren we over de reis naar Rome (daar wist Tiny iets van; ik niet…) en het prachtige schilderij van Spijk.
De bijdrage van de kinderen was ook erg treffend. Op de tekening staat een hele bomenrij aan het water geplant. De gemeente als bos aan de over van de rivier met levend water! Ieder die bijgedragen heeft aan deze dag, hartelijk dank!

Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.
Tiny en Catherinus Elsinga

ALPHA!
Heb je vragen over het leven of over het christelijk geloof? Dan is ALPHA echt iets voor jou. Er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen. Je ontdekt altijd iets nieuws. Je ontmoet nieuwe mensen. En het is vrijwel gratis!
Waarover?
Over het ABC van het geloof met onderwerpen als: Is er meer? Wie is Jezus? Bidden: waarom en hoe? De Bijbel lezen: waarom en hoe? Hoe zit het met de kerk? De Heilige Geest. Gods leiding in je leven. De ALPHA omvat 10 avonden en een ‘ALPHA-weekend’. We beginnen met een heerlijke maaltijd, daarna is er een inleiding en vervolgens praten we erover door.
Wanneer?
Als er voldoende animo is, starten we op 19 september (of in overleg op een andere avond) een nieuwe ALPHA-cursus. Informatie en opgave bij Bonne Oosterhuis E: famoosterhuis73@gmail.com T 06-572
621 59.

Vakantie Bijbel boekje
Veertien portretten uit de wereldwijde kerk met een korte overdenking. Mooi om mee te nemen op vakantie en dagelijks een stukje te lezen. De boekjes liggen in de hal van de kerk. Neem gerust een of meer exemplaren mee!

Vakantie
Tot 21 juli hopen wij vakantie te houden. Indien nodig kunt u een beroep doen op uw wijkouderling of contact opnemen met de scriba. Die neemt eventueel contact op met ds. H. de Jong uit Vriezenveen, die bereid is om mij in deze tijd te vervangen.

Sport- en speldagen – help je mee?
Van dinsdag 20 – vrijdag 23 augustus hopen we weer sport- en speldagen te houden voor kinderen uit de wijk, het Theaterhotel, het AZC en huize Alexandra. We zoeken nog vrijwilligers onder andere voor het begeleiden van de spellen, de voetbal, het knutselwerk, de EHBO en de oppas (!) Wie wil deze week helpen om de kinderen een onvergetelijke week te bezorgen en de blijde boodschap met hen te delen?
Geef je op bij Catherinus Elsinga (cbelsinga@solcon.nl)

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Mag de vrede van de Heer Christus met je gaan: waar Hij je ook heenzendt;
Mag Hij je leiden door de wildernis: je beschermen in de storm;
Mag Hij je blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij deed;
Mag Hij je met vreugde naar dit huis terug brengen.


Catherinus Elsinga

Bidstond.
Elke donderdag is er een bidstond, op de even weken om 19.00 uur in de kerk voor de zieken en op de oneven weken om 15.30 uur bij iemand thuis voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle bidstonden van harte welkom om mee te bidden. Info: Theo Ettema 0638764595

Gebedspunten
1 Voor eenheid en wijsheid voor ons nieuwe kabinet.
2 Voor mensen die depressief of neerslachtig zijn, dat zij een luisterend oor vinden.
3 Voor mensen die moeilijk rond kunnen komen van hun maandgeld.
4 Voor mensen die moeilijk passende woonruimte kunnen vinden.
5 Danken voor de twee gezegende zondagdiensten, vorige week.

Kidzzcorner
Thema van vandaag: Het voorbeeld van de drie dienaren

Deze zondag is de vierde van een blok met vier verhalen uit het evangelie van Mattheüs over Gods nieuwe wereld. Op elke zondag staan voorbeelden (gelijkenissen) van Jezus centraal die iets laten zien van deze nieuwe wereld.

Op deze zondag staat Mattheüs 25:14-30 centraal: een voorbeeld van drie dienaren die allemaal uitgedaagd worden om te zorgen voor het geld van een rijke man.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op dat je goed je best moet doen als je ergens verantwoordelijk voor bent.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op dat God iedereen gaven en talenten geeft die bij diegene passen, en die je mag inzetten voor goede dingen.

Kinderlied: Vertrouw maar op God (Kinderopwekking 150)


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.