Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Breemes uit Hollandscheveld
Ouderling van dienst: Theo Ettema
Muziek: Marco Haakmeester

Koffie: Emmy en Richard Sinjorgo

Koster: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur: Leerdienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Aangeenbrug uit Hellendoorn
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: De Eethoek Almelo
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Meeleven
We denken in ons gebed aan de zieken thuis, in het ziekenhuis of in een verpleeghuis.

Leerdienst 30 april
A.s. zondag hebben we de volgende leerdienst over de zeven werken van barmhartigheid. Het gaat dan over het woord van Jezus ‘Ik zat gevangen en jullie kwamen naar Mij toe’ (Matteus 25: 36). Ds. Bakker uit Vroomshoop zal ons iets vertellen over zijn vele bezoeken aan gevangenen, en natuurlijk is er ook weer een creatieve bijdrage. Het is het laatste (zesde) woord over barmhartigheid wat u in het evangelie kunt lezen. Toch gaan we nog even door met onze reeks leerdiensten. Want in de loop van de geschiedenis is er een zevende werk van barmhartigheid bijgekomen: ’de doden begraven’, en een aantal jaren geleden is er nog een achtste bijgekomen: ’zorg voor de aarde’. Van die uitbreiding hoeven we niet op te kijken, want
barmhartigheid kan zich op allerlei manieren manifesteren. In de Oude Kerk spraken sommigen zelfs van de dertig (!) werken van barmhartigheid. De laatste twee diensten zullen pas in de maand juni na Hemelvaart en Pinksteren plaatsvinden. Symbolisch gezien best mooi: hoe zouden we in staat zijn tot echte barmhartigheid als de Heilige Geest die onze Heer ons vanuit de hemel wil geven ons niet de kracht en de volharding daarvoor geeft?
Betsie, Aad, Albert, Arend

Gebed voor de koning
In het volk Israël is God koning. Op aandringen van het volk wordt pas in 1050 voor Christus de eerste koning (Saul) aangesteld. Na hem komen David en Salomo en vervolgens de koningen van Israël en Juda. De koning heeft geen absolute macht; hij blijft onderworpen aan de HERE en moet zich houden aan Gods wet. Dat is een groot onderscheid tot de heidense koningen rondom Israël die een de (bijna) goddelijke status hadden. In lijn met de Bijbel belijdt koning Willem Alexander net als zijn voorgangers koning te zijn ‘bij de gratie Gods’.
Overigens heeft onze koning een andere plaats en betekenis dan de koningen die regeerden over Gods uitverkoren volk. Ook de macht en invloed van onze koning is veel geringer dan die van de koningen in de Bijbel. In Nederland berust bijvoorbeeld de rechtspraak niet bij de koning, maar bij de ‘rechterlijke macht’ en is de koning geen aanvoerder van het leger.

Toch is de koning in ons staatsbestel van groot gewicht. Hij staat boven de partijen en heeft een verbindende functie. In tegenstelling tot ministers en Kamerleden vervult hij gedurende een langere periode zijn ambt. Daarmee zorgt de koning voor continuïteit en stabiliteit in ons staatsbestel en dat is in roerige tijden erg kostbaar! We mogen dankbaar zijn voor een koningshuis dat zich zeer betrokken toont bij het wel en wee van de Nederlanders en ook buiten ons land veel aanzien geniet.
Het is jammer dat sommige media (zoals de NOS) meer spreken over de populariteit van het koningshuis dan over de betekenis ervan. Dat is erg oppervlakkig en zegt meer de gezindheid van de media dan over de waarde van het koningshuis. Wellicht proberen sommige media langs deze weg een discussie over het koningschap aan te zwengelen. Hoe dat ook zij, laten wij met dankbaarheid en respect in onze voorbede de koning en het koninklijk huis gedenken.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt. (zesde couplet van het Wilhelmus)

Sport- en spelweek augustus
Van 21 – 25 augustus hopen we weer een sport- en spelweek te houden voor kinderen uit de wijk en bijvoorbeeld voor kinderen uit het AZC. Deelname aan sport en spel is mogelijk voor kinderen van 6-12 jaar. De tijden: maandag – donderdag: 11.00 – 15.00 uur; vrijdag: 13.00 – 16.00 uur met aansluitend de barbecue.
Rond de sport- en spelweek is er een bijzondere samenwerking ontstaan. Het Turkse pioniersteam organiseert het samen met de Dabar-commissie uit Rijssen. VBC Ichtus uit Wierden, de CGK Almelo en De Ontmoeting zetten de schouders eronder vanuit hun verantwoordelijkheid voor de pioniersplek.
Maar er worden ook bijdragen geleverd – financieel en in menskracht – vanuit de hervormde gemeenten in Rijssen en Enter. Bovendien komen er vrijwilligers helpen uit de Levensbron en een evangelische gemeente in Hengelo. En onze buren, de voetbalvereniging, stellen gratis een groot deel van hun veld ter beschikking! Al die hulp is meer dan welkom, want er moet heel wat werk verzet worden. Maar we doen het samen met vreugde en verwachting.
We zijn ons zeer van bewust van wat in de Psalmen staat: “Als de HERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan.” Wij zijn afhankelijk van de Heer en bidden om Zijn zegen.

Bijbelcursus Cor Weeda
Afgelopen dinsdag was de laatste bijeenkomst in dit seizoen van de Bijbelcursus. We zijn bijzonder dankbaar voor de inspirerende bijeenkomsten. Velen zijn erdoor bemoedigd en opgebouwd! We willen Cor Weeda (en zijn vrouw) heel hartelijk danken voor zijn bijdrage aan de opbouw van de gemeente! De Bijbelcursus zal weer van start gaan in september. Dan zullen de brieven van Paulus aan de Thessalonicenzen aan de orde komen. Fantastisch dat Cor ook het komende seizoen weer leiding wilgeven aan de cursus!

Weekje vakantie
Wij hopen van 29 april tot 6 mei een weekje vakantie te houden. Bij dringende zaken kunt u contact opnemen met de scriba Dinant Kramer of met de wijkouderling.

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: terug binnen onze muren.

Catherinus Elsinga

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond, op de even weken in de kerk voor de zieken en op de oneven weken bij iemand thuis, voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten
1 Voor alle activiteiten in de Ontmoeting.
2 Voor onze jongeren die dit jaar eindexamen gaan doen.
3 Situatie in Israël.
4 Voor ons Koningshuis.

Stichting Present Almelo organiseert op vrijdag 12 mei 2023 weer een Meet & Eat!
Meet & Eat is een prachtige mogelijkheid om nieuwe inwoners van Almelo te ontmoeten. Momenteel verblijven zij in het asielzoekerscentrum aan de Vriezenveenseweg als vluchtelingen. Velen van hen hebben de wens om kennis te maken met Nederlanders en zich bekend te maken met onze cultuur en gebruiken. Daarom faciliteert Present op 12 mei om 17.00 uur een Meet & Eat, (letterlijk ontmoeten en eten) om deze verbinding mogelijk te maken. Liever eerst samen boodschappen doen, samen koken en dan met elkaar eten? Ook dat kan je onderling regelen. De ontmoeting, in welke vorm ook, staat centraal. Je kan je individueel opgeven, maar ook als gezin. Het is juist voor kinderen en jongeren ook een prachtige kans om mensen uit een ander land en met een andere cultuur te ontmoeten!
Via de website van stichting Present kun je je aanmelden als ‘gastgezin’ en daarbij je voorkeuren qua bijvoorbeeld hoeveelheid gasten aangeven: http://stichtingpresent.nl/almelo/wat-wil-jij-doen/sociale-
activiteit/meet-eat/

Na uw aanmelding zal Stichting Present Almelo je persoonlijk benaderen met verdere informatie. In de tussentijd kun je op de hoogte blijven van alle activiteiten van Stichting Present Almelo via onze nieuwsbrief (inschrijven via onze website) en onze sociale media kanalen: Facebook, Instagram en LinkedIn. Mail voor meer informatie naar: info@presentalmelo.nl

Kidzzcorner
In Psalm 19 staat dat Gods wetten goed zijn.
Er zijn mensen die ze heel goed hebben bestudeerd en zeggen dat ze nog beter zijn dan wij soms denken.

Voor de kinderen van 4-8 jaar is het belangrijk om te leren we dat op Gods wetten goed zijn.

Voor de kinderen van 8-12 jaar leren we dat Gods woorden en wetten wijze lessen zijn voor jonge mensen.

Lied: meer en meer.

Sara heeft naar gedroomd en wordt getroost door haar mama.


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.