Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Plette uit Vriezenveen
Ouderling van dienst: Theo Ettema
Muziek: Jan Noordijk

Koffie: Marjon en Piet Battjes

Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur: Open dienst ds. Den Admirant

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Ds. Elsinga (HA)
Om 19.00 uur: gebed en getuigenis dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA werelddiaconaat Israël
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Sport- en spelweek
De sport- en spelweek is fantastisch verlopen; we voelden ons de hele week zeer gezegend. Dagelijks waren er zo’n 40 à 50 kinderen; de laatste dag zelfs 75.

Dankzij de mooie opnames van Aad vd Valk heeft de gemeente er al kennis kunnen nemen. Er is veel om voor te danken. De goede sfeer; het schitterende weer; het enthousiasme van kinderen én leiding / vrijwilligers; de hartelijke medewerking van COA en voetbalvereniging; en niet te vergeten dat christenen uit verschillende kerken bij dit werk schouder aan schouder de Heer dienden. We ontvingen een rijke zegen van de Heer. En we bidden dat het tot rijke zegen zal zijn van alle kinderen en ouders.
De pioniersplek draagt financieel verantwoordelijkheid voor de sport- en speldagen. Dankzij de collecte vorige week en royale giften van de hervormde gemeenten van Enter en Rijssen zijn alle kosten gedekt!

Startzondag 24 september – met Testify
We hopen op 24 september onze startzondag te hebben. Testify hoopt dan medewerking te verlenen aan de dienst. Liederen waaruit we een keuze maken zijn: U maakt ons één (Opw 194) Hoe mooi en hoe heerlijk, als wij als familie (Opw 767); Stromen van zegen (Joke Buis), Thuis (Sela), Als U het huis niet bouwt (Opw. 713), Kom tot Hem, (Sela), God heeft een plan (Opwekking kids 223), God van het licht (Opwekking 678), kinderlied: Ik zag een kuikentje.
De lezing is uit 1 Korinthiërs 12:1-11. Daarin gaat het over de vele gaven en de ene Geest.
Paulus spreekt over de gaven als ‘charismata’ (geschenken die je uit genade ontvangt). Maar hij noemt ze ook bedieningen en werkingen. Wat zeggen die aanduidingen over het werk van de Geest? Hoe is Gods ‘gavenbeleid’?
We hopen op een inspirerende en verrassende startzondag! Volgende week meer info!

Nieuwe seizoen Bijbel cursus en meer!
We bereiden ons voor op het nieuwe seizoen. De leiding van Gemeente Groei Groepen bezint zich op het materiaal voor het komende seizoen. De Bijbelcursus onder leiding van Cor Weeda gaat weer van start. (zie verder in de zondagsbrief) Er wordt al weer nagedacht over de opstart van het tienerwerk (1 keer per maand op de zondagmiddag) en de voortgang van de kinderkerk. Albert, Corien en Aernout zondagsbrief, die door Nico Kamp verzorgd wordt; de indeling van de zalen door Petra Kamp; de administratie en de boekhouding; het werk van de kosters; het beamerteam; de preekregeling; het muziekteam; roostermakers; en niet te vergeten de gemeenteleden die bijeenkomen in de bidstonden. En dan blijven er nog heel wat diensten ongenoemd. We zijn dankbaar voor ieders inzet en gaven. En we beseffen dat ieder lid van het lichaam van Christus hard nodig is!

Ondertussen in Bulgarije
Rob en Agnes zijn deze week in Bulgarije. Ze hopen gelovigen te ontmoeten, mensen te bemoedigen en verwonderd te worden over Gods werk. Ze zijn in het bijzonder geïnteresseerd in de gemeente van werken aan het opzetten van een kring / Groei groep voor jonge ouders. Enzovoort

Er zijn ook andere diensten in de gemeente, die wat meer achter de schermen gebeuren. De wekelijkse Ravna Gora.
U hebt al een tijdje geen informatie ontvangen over de vorderingen rondom de kerkbouw in Ravna Gora. Toch gaan de ontwikkelingen gelukkig verder. Zodra er toestemming is van de overheden in Bulgarije en de formele zaken zorgvuldig zijn geregeld, kan de bouw van het kerkje van start gaan. Verheugend is, dat er aan toezeggingen inmiddels een bedrag van € 19.400,- binnen is. Het streefbedrag is € 25.000,- We zijn dus een heel eind op weg! Belangrijker is dat de gemeenteopbouw in Ravna Gora goede voortgang vindt. We zien uit naar de berichten van Rob en Agnes!

Van een gemeentelid ontving ik enkele teksten over ‘getuige zijn’.
Gij zult mijn getuigen zijn!
Rom.10:9: Want als u zegt dat Jezus Christus uw Heer is en als u met uw hele hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u gered worden. Deze tekst maakt duidelijk hoe belangrijk ons getuigenis is. Hoe zullen mensen de Heer leren kennen en zijn naam belijden wanneer ze het evangelie niet gehoord hebben? En van wie zouden ze het anders moeten horen dan van degenen die de Here Jezus hebben leren kennen als hun Heer en Heiland?
Mooi is, dat al in het Oude Testament blijkt dat God alle volken op het oog heeft en Zijn heil zal reiken tot de einden van de aarde! Tegelijkertijd blijft de HERE trouw aan Zijn verbond met het volk Israël.Heel de wereld mag zich daarover verwonderen én verheugen. Immers het werk dat God doet door Jezus Christus – ook in Israël – komt heel de wereld ten goede.

Ps.71:16: Overal waar ik kom zal ik spreken over de macht en de majesteit van de almachtige Here. Alleen over Zijn rechtvaardigheid zal ik vertellen. Ps.89:2: Van generatie op generatie zal ik getuigen van Uw trouw. Jes.48:20: Verlaat Babel zingend en roep de uiteinden van de aarde toe, dat de Here zijn dienaren, het volk van Jakob heeft verlost. Jer.31:10: Luister naar deze boodschap van de Here,volken van de wereld en laat iedereen in verre landen het horen: de Here die Zijn volk uiteen heeft gejaagd, haalt het weer bij elkaar en zal hen bewaken zoals een herder zijn kudde.

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: terug binnen onze muren.

Catherinus Elsinga

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond, op de even weken in de kerk voor de zieken en op de oneven weken bij iemand thuis, voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

  • Dank voor de prachtige sport- en spelweek en alle contacten die eruit voortvloeiden. Gebed voor de doorwerking ervan door Gods Geest in de harten.
  • Dank en voorbede voor de gemeenten in Bulgarije, onder andere in Ravna Gora. Een gezegende reis voor Rob en Agnes
  • Dank voor al het gemeentewerk in het nieuwe seizoen. Bid dat het in liefde en tot eer van de HERE gedaan wordt.
  • Het opzetten van een kring voor jonge ouders
  • Het betrekken van mensen bij een ALPHA of een andere geloofscursus.
  • De broeders en zusters in Pakistan, die op sommige plaatsen zo ernstig bedreigd en vervolgd worden.

Bijbelcursus 12 sept. a.s.
DV 12 september en vervolgens elke 2e en 4e dinsdag van de maand starten we weer met de Bijbelcursus o.l.v. dhr. Cor Weeda. We willen ons verdiepen en nadenken over de 2 Brieven van Paulus aan de Thessalonicenzen.
Aanvang van de cursus is 09.30 – tot 11.30 uur.
Wilt u zich opgeven bij Henk Oosterveld, 06 51 61 47 51 of henkj_oosterveld@hotmail.com.
Voor zover het voor u mogelijk is, bedragen de kosten voor het gehele seizoen (september-april ) € 25,-

Open Monument
Onze kerk staat niet op de monumentenlijst, maar wij hebben wel “monumentale leden”. Twee daarvan; Ben en Louise Hemstede beheren in hun tuin een monumentaal theehuis. Dit mooie gebouwtje met verdieping, is aan het eind van de 19e eeuw gebouwd door de Graaf van Almelo. In het kader van Open Monumentendag is het theehuis te bezichtigen op zaterdag 9 september van tussen half elf en half vier.
Er zullen dan ook enkele schilderijen van Albert Jansen hangen. De ingang is aan de Hofstraat hoek van Rechteren Limpurgsingel.

De Boodschappenmand
Zondag 3 september is het weer de eerste zondag van de maand en is het mogelijk om boodschappen voor De Boodschappenmand mee te nemen naar de kerk en deze te deponeren in de daarvoor bestemde mand in de grote kerkzaal.Sinds 1994 wordt er een beroep gedaan op De Boodschappenmand door Almelose hulpverleners die in sommige gezinnen de nood zo hoog aantreffen dat er ingegrepen moet worden. Door deze mensen tijdelijk te ondersteunen met de nodige basisboodschappen, kan het gezinsleven normaal doordraaien en hoeft men zich hierover enige tijd geen zorgen te maken. Enkele voorbeelden van boodschappen zijn: kant en klare soepen, lang houdbare melk,rijst, pasta, noten, toiletartikelen, blikgroenten, pinda’s, vruchtendrank, etc. De Boodschappenmand behoedt mensen er op deze manier voor om niet verder in de schulden te geraken, wat de situatie zou kunnen verergeren.
Hopelijk kunnen we rekenen op ieders medewerking en zo veel boodschappen voor deze gezinnen in nood bij elkaar verzamelen.De diaconie.
De Boodschappenmand
Zondag 3 september is het weer de eerste zondag van de maand en is het mogelijk om boodschappen voor De Boodschappenmand mee te nemen naar de kerk en deze te deponeren in de daarvoor bestemde mand in de grote kerkzaal.Sinds 1994 wordt er een beroep gedaan op De Boodschappenmand door Almelose hulpverleners die in sommige gezinnen de nood zo hoog aantreffen dat er ingegrepen moet worden. Door deze mensen tijdelijk te ondersteunen met de nodige basisboodschappen, kan het gezinsleven normaal doordraaien en hoeft men zich hierover enige tijd geen zorgen te maken. Enkele voorbeelden van boodschappen zijn: kant en klare soepen, lang houdbare melk,rijst, pasta, noten, toiletartikelen, blikgroenten, pinda’s, vruchtendrank, etc. De Boodschappenmand behoedt mensen er op deze manier voor om niet verder in de schulden te geraken, wat de situatie zou kunnen verergeren.

Hopelijk kunnen we rekenen op ieders medewerking en zo veel boodschappen voor deze gezinnen in nood bij elkaar verzamelen.De diaconie.

Kidzzcorner
Thema van vandaag: Rachab verstopt spionnen op haar dak

Op deze zondag staan Jozua 2:1 en Jozua 2:6-21 centraal: Rachab verstopt twee Israëlitische spionnen op het dak van haar huis. Daarom beloven de mannen om haar en haar familie te redden. Als teken daarvan geven ze Rachab een rood touw.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Rachab die de twee mannen verstopt.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Rachab die zeker weet dat de Israëlieten niet bang hoeven te zijn, omdat hun God de macht heeft over hemel en aarde.

Kinderlied: Groot en Geweldig – Marcel en Lydia Zimmer

Herinnering
Met Pasen heeft u/ heb jij van de Gideonsbende een attentie ontvangen in de vorm van zonnebloempitten.

Wedstrijd: hoe hoog wordt jouw zonnebloem?
Maak een foto van jezelf naast jouw zonnebloem. Stuur dit naar kinderkerk@deontmoeting.nl Geef ook in cm aan hoe hoog jouw zonnebloem is geworden. Degene met de hoogste zonnebloem wint een prijs!


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.