Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. De Ruiter
Ouderling van dienst: Bonne Oosterhuis
Muziek: Marco Borkent

Koffie: Emmy en Richard Sinjorgo

Koster: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur: Zangdienst

Volgende week gaan voor:
Woensdag 1 november 19.30 uur ds. Nijland
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: open dienst ds. De Jong

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Plaatselijk noodfonds
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Avonddiensten
Het stookseizoen is weer begonnen. Daarom zullen de avonddiensten met ingang van zondag 22 oktober weer gehouden worden in de Hoornblad-zaal. Daar is het behaaglijk! Vorig jaar is dat prima bevallen.

Kring voor jonge ouders
Wij willen het onze kinderen niet onthouden, wij zullen aan het komend geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van de HEER, van de wonderen die Hij heeft gedaan.
Gelovige jonge ouders kunnen veel voor elkaar betekenen. Door elkaar te bemoedigen en het gesprek aan te gaan over de opvoeding en het doorgeven en voorleven van het geloof aan de kinderen! Samenwerking tussen de kerken is belangrijk bij activiteiten voor jonge ouders en kinderen!
De volgende keer is op donderdag 23 november om 20 uur in De Ontmoeting. We gaan het dan hebben over de vraag: “Wanneer doe je ’t goed?” in combinatie met ‘rituelen en gewoontevorming’.

Over Israël
In de media is te merken dat wereldwijd de oorlog van Israël met de Hamas-beweging tot polarisatie leidt. De aanvankelijke afschuw van de terreur en het daarmee gepaard gaande begrip voor de strijd tegen Hamas staan onder druk, nu de vreselijke gevolgen van de oorlog in Gaza zichtbaar worden.
Als christenen beseffen we dat er rond Israël – het volk waarmee God Zijn verbond sloot – door de eeuwen heen een geestelijke strijd gaande is. Het verzet tegen de God van Israël en de komst van Zijn Koninkrijk vertaalt zich in vijandschap tegen Israël en de gemeente van Christus. In Openbaring 12:13 staat: “Toen de draak (de satan) zag dat hij op de aarde gegooid was, achtervolgde hij de vrouw (Israël / de gemeente) die een zoon (Jezus) gebaard had.”
De regering van Israël wordt voor vreselijke dilemma’s geplaatst en is niet onfeilbaar. Maar de eenzijdige, en onredelijke kritiek op Israël verraadt een geestelijke achtergrond. Laten we als christenen bidden voor Israël en voor allen die lijden door deze vreselijke oorlog. We denken ook aan Joodse en Palestijnse christenen, die het extra moeilijk hebben. Wij belijden dat de Heer staat boven de machten. Laten we bidden om de komst van Hem die vrede zal brengen, Jezus Christus.

Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Op zondag 26 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In de morgendienst gedenken we dan de broeders en zusters die in het afgelopen kerkelijke jaar zijn overleden. Familieleden worden uitgenodigd om bij deze dienst aanwezig te zijn. We gedenken in het licht van de beloften van de Heer voor hen die in Christus zijn ontslapen. Paulus schrijft in de brief aan de Thessalonicenzen: “Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden bij Zich zal halen, samen met Jezus zelf.”

Jaarrekening
De jaarrekeningen van de kerk liggen zondag waarschijnlijk in de consistorie ter inzage voor de gemeente. De stukken van de diaconie naar we hopen een weekje later.
De financiële stukken van diaconie en kerk zijn inmiddels gecontroleerd door de kascommissie bestaande uit Wouter Teeuw en Siem van Dijk. Op hun voorstel is door de kerkenraad decharge verleend aan het CvK voor het beheer van de financiën en het gevoerde beleid. De kerkenraad is zeer erkentelijk voor alle verrichte arbeid. De opstart van het financieel beheer en de boekhouding vergde extra werk.
Na ondertekening zijn ze ook beschikbaar voor het CCBB. Dat is het regionale orgaan van de kerk dat toeziet op het beheer. Een verkorte versie van de jaarrekening komt op de site te staan.

Gemeenteavond
De kerkenraad heeft het voornemen om op de dankdag op 1 november na de dienst een gemeenteavond te houden. Iedereen is van harte welkom! Er is dan ook weer gelegenheid om kaarten te kopen voor de stichting Hulp Oost Europa. Behalve de financiële aangelegenheden hopen we na te denken over de vraag: welke elementen spelen een rol bij het tot geloof komen van menen? En hoe kunnen we daar als gemeente rekening mee houden?

Vakantie
Van 27 oktober tot en met 3 november hopen wij vakantie te hebben. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of met de scriba Dinant Kramer.

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: terug binnen onze muren.
Catherinus Elsinga

Zangavond
Vanavond om 19.00 u is er een Maarten Luther Zangavond. Medewerking wordt verleend door Rene Schipper, orgel en dochter Lieke, dwarsfluit. Wie van zingen houdt is, van harte welkom vanaf 18.30. Met een hartelijke groet, Betsie Dogger en Maaike Wesselink.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond, op de even weken in de kerk voor de zieken en op de oneven weken bij iemand thuis, voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Gebedspunten

  • De verkiezingen voor de tweede kamer. Dat zij die Gods geboden eerbiedigen en opkomen voor het leven, de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van onderwijs in de tweede kamer goed vertegenwoordigd zullen zijn.
  • De slachtoffers van de oorlog in Israël, zowel aan Joodse als aan Palestijnse zijde. Bescherming én internationale eerbiediging van Israël als land. Moge de Messias Zich openbaren aan de Joden en hun vijanden, opdat er een blijvende vrede komt.
  • Bidden om Gods leiding in het volbrengen van onze missionaire opdracht in de stad. De voorbereidingen voor de Lichtjestocht.
  • Bid dat we een gemeente mogen zijn tot zegen van álle generaties en waarin jong en oud bijeen komen voor de lof van Gods grote naam.
  • De dankdag en de gemeenteavond op 1 november.

Kerstavond in het Beeklustpark: Lichtjestocht
Net als vorig jaar organiseren diverse kerken op zaterdagavond 23-12-2023, samen de 11de editie van
de Lichtjestocht. Als er een moment is in het jaar dat mensen open staan voor het verhaal van Jezus,
dan is het met kerst. De Lichtjestocht blijkt een goed middel om mensen te bereiken met Gods verhaal.
De Lichtjestocht is een wandeling van ongeveer 30 á 45 minuten door het Beeklustpark in Almelo.
Tijdens de wandeling worden er op verschillende plaatsen stukjes van het kerstverhaal uitgebeeld. Zo
moeten de mensen zich eerst inschrijven, bezoeken de herberg die vol zit, lopen daarna langs de
herders die groot nieuws te vertellen hebben, om vervolgens bij Herodes en de Wijzen te kijken. Aan
het eind van het verhaal komen ze in de stal bij Jozef en Maria en het Kindje. Tijdens de tocht wordt er
op diverse plekken muziek en/of gedichten ten gehore gebracht. Aan het eind kan iedereen wat
drinken en is er gelegenheid tot napraten, terwijl een koor diverse Kerstliederen zingt.

Naast uw gebed kan de organisatie uw hulp goed gebruiken, hierbij kunt u onder andere denken aan:

  • Figuranten
  • Koffie en theeschenken
  • Op en afbouw werkzaamheden
  • Inleveren glazen potjes (in de hal van de kerk staat hiervoor een doos)
  • etc etc.

Lijkt het u ook ontzettend gaaf om samen met andere christenen in Almelo uw talent in te zetten?
Dan is uw hulp va harte welkom, Organisatie Lichtjestocht lichtjestochtalmelo@outlook.com

Kidzzcorner
Thema van vandaag: Paulus schrijft een brief aan de christenen in Rome
Op deze zondag staat Romeinen 3:21-31 centraal: Paulus schrijft dat God mensen wil redden, door Jezus Christus. Mensen worden niet gered door zich aan de wet te houden, maar door te geloven.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op ons op God die de mensen wil redden, door Jezus.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de relatie tussen geloven en het naleven van de wet.

Kinderlied: Ik zag een kuikentje – Hemelhoog 427

Wedstrijd: hoe hoog wordt jouw zonnebloem? > Sluitingsdatum 01-11-2023
Met Pasen heeft u/ heb jij van de Gideonsbende een attentie ontvangen in de vorm van zonnebloempitten. Maak een foto van jezelf naast jouw zonnebloem.
Helaas stond er inde afgelopen zondagsbrieven een fout in het e-mailadres. Excuses hiervoor!
Je kunt je foto sturen naar kinderkerk@deontmoetingalmelo.nl. Geef ook in cm aan hoe hoog jouw zonnebloem is geworden

Binnenkort komt de uitslag!


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.