Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Aangeenbrug uit Hellendoorn
Ouderling van dienst: Bonne Oosterhuis
Muziek: Jan Noordijk zang: Corien, Nicolette, Aernout
Kinderkerk: Diny & Risanne
Oppas: Tanya
Koffie: fam. Podt

Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur: Geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Christenen voor Israel
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand en de doos voor Eliza


Wacht op de HERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja wacht op de HERE (Psalm 27:14).
Na de hemelvaart van de Here Jezus wacht en bidt de gemeente eensgezind om de vervulling van Gods belofte, de uitstorting van de Geest. Ook na het eerste Pinksterfeest zijn er perioden waarin we wachten op Gods werk, Gods leiding, Gods ingrijpen, het werk van de Geest. Omdat de Here Jezus Koning is mag ons wachten samen gaan met vérwachting. Tijdens het wachten kan ons verlangen naar de Here groeien; soms krijgen we gaandeweg beter zicht op Gods plan. Ons geduld wordt wel eens op de proef gesteld; zij die geloven haasten niet. Hoe dat alles ook zij, de Here zal ons zeker verhoren, wanneer we eensgezind vragen om de vervulling van Zijn beloften en het werk van Zijn Geest!

Beleidsplan
De kerkenraad heeft ook gesproken over de uitwerking van het beleidsplan, zoals besproken op de gemeenteavond. Inmiddels is er al contact met de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt over samenwerking op het terrein van het jeugdwerk. Het ligt in de bedoeling om daar volgend jaar een begin mee te maken. Er is gesproken over uitbreiding van het aantal avonddiensten (o.a. zangdiensten / leerdiensten). Dat gaan we nader uitzoeken. Nu de gemeente zelfstandig is, komt er gaandeweg meer ruimte voor bezinning tijdens de kerkenraadsvergaderingen. Tijdens de diensten pogen we meer aandacht te geven aan de voorbede voor de collecte doelen. Eelke Stigter heeft een lijst gemaakt nieuwe liederen die gemaakt zijn bij de Psalmen. De lijst helpt om dezelfde inhoud op een nieuwe manier/melodie te zingen. We hopen er gebruik van te maken!

Voorstellen voor prioriteiten in de verdere uitwerking van het beleid worden besproken op de volgende kerkenraadsvergadering (in juni).

Collecte
U kunt thuis meedoen aan de collecte via het nieuwe banknummer van Gemeente De Ontmoeting
Almelo: NL24 RABO 0373 7459 58 ten name van PG de Ontmoeting Almelo. (zie boven voor het
nummer van de diaconie)

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via
https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Collecte
Deze zondag is de collecte bestemd Christenen voor Israël. Christenen voor Israël zet zich in om kennis over Israël te verspreiden. Het is belangrijk om goede informatie te geven over Israël, om tegengif te bieden voor de steeds weer oplaaiende Jodenhaat én om de kerk te helpen om te blijven bij de boodschap van Gods Koninkrijk.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

  1. Goede en veilige vakantie voor hen die op reis gaan en goede invulling voor de thuisblijvers.
  2. Gebed voor de jeugd die het norm besef kwijt is en goede begeleiding voor jeugd die dat nodig is.
  3. Afsluitingsavond van de groeigroepen op 8 juni.
  4. Voor Ethiopische Christenen die naast vervolging ook met groot voedseltekort te maken hebben.
  5. Aanmelding voor Dabar team zodat de week bij de Ontmoeting door kan gaan.

SPONSOR ETENTJE
Op DV vrijdag 1 juli gaan we een etentje organiseren. Als stichting en kerkenraad willen we een
gezellig samenzijn organiseren en tegelijkertijd geld inzamelen om het werk in onze gemeente te
kunnen blijven doen. We hebben plaats voor max. 100 mensen. Er komen inschrijflijsten te liggen in
de kerk die u kunt invullen. Dus wanneer u mee wilt eten, zet deze datum dan alvast in uw agenda.
Tijd: 1 juli van 18.00 uur tot ca. 20.00 uur
Plaats: Kerkgebouw De Ontmoeting, Hoornbladstraat 29 A in Almelo
Kosten: €15,– pp.
Allen van harte welkom. Namens de kerkenraad en de Stichting.
Info: Henk Podt of Nel Oosterhuis.

Slotavond gemeentegroeigroepen
Woensdagavond 8 juni om 19.30 uur sluiten we het seizoen met alle groeigroepen samen af. Het wordt een ontspannen en gezellig samenzijn waarin ervaringen worden uitgewisseld en er informatie gegeven wordt over de groeigroepen. Op de slotavond zijn dan ook uitdrukkelijk alle gemeenteleden uitgenodigd, ook degenen die geen deel uitmaken van een groeigroep. Er is ook een muzikale verrassing en als dat u nieuwsgierig maakt zit er maar een ding op en dat is op die avond aanwezig zijn
in De Ontmoeting.

Kidzzcorner
Deze zondag is de zesde en laatste van een blok met teksten over Abraham, Sara en Isaak. In deze verhalen gaat het over Abraham, Sara en Isaak als stamouders van het volk van Israël. We lezen vandaag Hebreeë n 11:8-16, een beschrijving van gelovigen uit het verleden die een voorbeeld kunnen zijn voor latere generaties.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op het vertrouwen dat Abraham, Isaak en Jakob hadden
in God.
Voor kinderen van 8-12 jaar richten we ons op het idee dat gelovigen op aarde vreemdelingen zijn,
die wachten op het hemelse Jeruzalem.
Lied: Hij alleen


Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.