Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Emmy Sinjorgo
Muziek: Almelo’s Christelijk Mannenkoor o.l.v. Frank den Bakker

Koffie: Fam. Van de Vis

Koster: Aukje Heetebrij

Vanavond om 19.00 uur: Gebed en Getuigenisdienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Vedders-Dekkers uit Markelo
Om 19.00 uur: Leerdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Jeugdwerk
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Meeleven
We denken in ons gebed aan de zieken thuis, in het ziekenhuis of in een verpleeghuis.

Bevestiging
Op 29 januari levert het Almeloos Christelijk Mannenkoor een bijdrage aan de eredienst. In deze dienst zal de bevestiging plaats vinden van Aart Kroeskamp als ouderlingkerkrentmeester. Jacqueline Nyika, die acht jaar lang als diaken diende, neemt dan afscheid als ambtsdrager.

Avonddienst over de 7 werken van barmhartigheid
Volgende week zondagavond, 5 februari, hopen we de eerste van een serie leerdiensten over de ‘zeven werken van barmhartigheid’ te houden. We staan dan stil bij de eerste twee: ‘Ik had honger en jullie gaven Mij te eten’ en ’Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken’. We kijken naar twee creatieve uitbeeldingen die daarvan gemaakt zijn en horen iets over de voedselbank van Almelo. Zo willen we proberen deze werken dichtbij onze eigen situatie en onze huidige maatschappij te brengen. De vermelding van de woorden van Jezus over deze werken kun je vinden in Mattheus 25: 31 t/ 40. Er worden daar 6 werken genoemd, in de Middeleeuwen is daar een 7e bijgekomen (‘ de doden begraven’)en sinds 2016 wordt ook gesproken over een 8e (‘zorg voor de aarde’). Ook aan deze laatste willen we aandacht besteden. We hopen op stimulerende en geloofsopbouwende diensten.
Betsie, Aad, Albert, Arend

Actie Kerkbalans 2023
In de afgelopen week zijn de brieven van actie kerkbalans weer opgehaald. We hopen op een goede uitslag, zodat het werk in en buiten de gemeente verder kan gaan!

Kindervoorstelling 11 februari!
Op zaterdag 11 februari komt Matthijs Vlaardingerbroek naar Almelo. Om 15.00 uur in De Ontmoeting, Hoornbladstraat 29 A. Matthijs is verhalenverteller, poppenspeler, goochelaar, en bedenker van allerlei leuke proefjes. Hij geeft een voorstelling over het thema talenten.
In zijn superleuke en interactieve voorstellingen brengt hij al buiksprekend, goochelend en vertellend die oeroude Bijbelverhalen tot leven en neemt hij jong en oud mee op avontuur.
De voorstelling duurt ongeveer een uur. Daarna is er nog wat te drinken en tijd om samen na te praten (en na te genieten!). Alle kinderen met hun ouders zijn van harte welkom!

Ravna Gora
De afgelopen week zijn Rob de Lange (TRUD), Gerrit Klaassen uit Hulshorst (st. BRODA), Aernout Stigter (diaconie), Erjan Deurnink en ondergetekende bijeen geweest in verband met de bouw van een kerkje in Ravna Gora. Ravna Gora is een dorpje in Bulgarije waar door de zendingsarbeid Samaritaanse vrouwen een gemeente is ontstaan. Inmiddels omvat de gemeente zo’n tachtig leden. Ze zijn uit de caravan gegroeid; voor de samenkomsten is echt een kerkgebouw nodig waar zo’n 100 mensen in kunnen.
Inmiddels is er goede hoop dat er binnenkort grond beschikbaar komt in het centrum van Ravna Gora. En – wat even belangrijk is – dat er officiële toestemming komt voor de bouw. Gerrit Klaassen uit Hulshorst heeft de elementen voor een prefab-kerkje voor 100 mensen klaar liggen. Als de HERE het zegent en de weg daartoe opent, hopen we in september / oktober het kerkje te kunnen bouwen!
Voordien zal door mensen uit Ravna Gora een fundament gelegd moeten worden. Wat de financiën betreft zijn wel al een eindje op weg. In totaal is er € 25.000,- nodig. Daarvan is inmiddels zo’n € 12.000,- toegezegd (o.a. door enkele stichtingen en individuele personen). Nu het project wat concreter vorm krijgt hopen we extra aandacht te geven aan de fondsenwerving. “Als de HERE het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan.” (Psalm 127:1) Laten we ook in ons gebed meeleven met de gemeente in Ravna Gora en het werk van de Samaritaanse vrouwen in Bulgarije!

Energiebesparing
De komende weken zullen er volgens de plannen verschillende werkzaamheden plaats vinden. Albert en Ben zijn, geholpen door anderen, bezig met isolatie van de ramen in de kerk. In week 5 zal er een nieuw dak (met isolatie) geplaatst worden op de kerk. Op 28 januari wordt er een nieuwe meterkast geplaatst, geschikt voor airco’s en zonnepanelen. Het is de bedoeling dat op de 16e februari de airco’s worden geplaatst in de nieuwe zaal, de tussenzaal en de consistorie. De zonnepanelen komen enkele maanden later (eind mei / begin juni)!

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug naar huis brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: weer terug binnen onze muren.

Catherinus Elsinga

Stichting Present
De gezellige dagen van december liggen achter ons. Een tijd van ontspanning, ontmoeting en verbinding. Nu liggen de maanden januari en februari voor ons. Voor veel mensen zijn dit zware maanden, waarin het donker en grijs is. De lichtjes van december gedoofd, de warmte van de lente nog niet in zicht.
Juist in deze tijd wil Present Almelo liefde verspreiden naar mensen die het hard nodig hebben. Daarom organiseren we voor het derde jaar de Valentijnskaarten actie. Almeloërs schrijven een kaartje voor een mede-Almeloër, die het heel goed kan gebruiken. Vorig jaar hebben we meer dan 900 kaartjes mogen uitdelen aan mensen in Almelo die verblijven in een instelling of beschermd wonen. Zo veel mensen mochten een beetje liefde ontvangen en wat werd dit gewaardeerd! Het zou fantastisch zijn als we ook in 2023 veel mensen een beetje licht en liefde kunnen bezorgen. Daarom willen we jullie vragen ons mee te helpen om kaartjes te schrijven. Natuurlijk kan je ze ook zelf kaartjes maken. De kaartjes kan je van 21 januari t/m 10 februari inleveren bij Coop Corridor, Coop Apollolaan, Albert Heijn Schelfhorst, Plus Schuldink en/of boekwinkel Boek & Hart. Elk kaartje wordt gewaardeerd en maakt voor iemand in Almelo een verschil!
De kaarten liggen in de hal!
De diaconie

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond, op de even weken in de kerk voor de zieken en op de oneven weken bij iemand thuis, voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

  • Dank voor de goede gebedsdiensten met christenen uit andere gemeentes in Almelo
  • Aandacht voor Gods werk in ons eigen leven, in de mensen om ons heen, in de gemeente en in de wereld
  • Hoop en perspectief voor jonge mensen in ons midden
  • Een open deur voor het evangelie in onze wijk
  • Langdurig zieken en mensen met een beperking ins onze gemeente
  • Voor christenen die leven in een dictatuur, m.n. Iran en Noord Korea

Werkzaamheden
De komende week zullen er werkzaamheden aan het dak plaatsvinden, de stichting heeft besloten om over de bestaande dakbedekking een geïsoleerd sandwich dak aan te laten brengen. Het dak heeft een dik pakket aan isolatie, wat hopelijk zal bijdragen aan het verlagen van de energiekosten. In totaal heeft de stichting (incl. de werkzaamheden aan de ventilatie binnen) tot vandaag een bedrag geïnvesteerd van ruim €50.000,– U begrijpt dat de bodem van onze schatkist ook aardig in zicht komt en dat uw giften meer dan welkom zijn.

Kidzzcorner
Mozes wordt geboren
Deze zondag is de eerste van een blok met vier verhalen over Mozes. Mozes wordt de leider van het volk van Israël, en hij leidt het volk weg uit Egypte. We sluiten het blok af met een psalm. Op deze zondag staat Exodus 2:1-10 centraal: het verhaal over Mozes die door zijn moeder in een rieten mand in de Nijl gezet wordt en dan gevonden wordt door de dochter van de farao.

Voor de kinderen van 4-8 jaar kijken we naar op de zus van Mozes die voor haar broertje zorgt.

Voor de kinderen van 8-12 jaar zijn onze ogen gericht op de dochter van de farao die Mozes uit het water redt

lied:klein klein kindje

Creatieve/ handige gemeenteleden gezocht!
Op palmzondag zouden we graag met de kinderen van de Gideonsbende een palmpaas-tak maken. Nu zijn we handig met inkopen doen bij de supermarkt, maar wat minder handig met het maken van de takken. Wie zou dit voor ons willen/kunnen doen? We zouden heel erg geholpen zijn met 15 palmpaas-takken. Zondag 2 april is het palmzondag dus we hebben nog even de tijd.

Mocht iemand denken, daar ligt mijn talent, kom even bij ons op zondagochtend zodat we e.e.a. kunnen overleggen.

Alvast bedankt namens,
De kinderen en het Team van de Gideonsbende


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.