Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Geuze uit Enter
Ouderling van dienst: Corien Stigter
Muziek: Jan Noordijk orgel, zang Maaike, Erna en Bonne
Kinderkerk: Mariska & Chantal
Oppas: Tanya
Koffie: Fam. Dogger

Koster: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur: Geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: bemoedigingsdienst Rene Schipper

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Stichting Trud
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand en de doos voor Eliza


Aan het werk in Cadiz
Sanne Schultink hoopt de komende week naar Cadiz in Zuid Spanje te gaan om daar een stage te doen voor drie maanden in het kader van haar opleiding voor doktersassistente. We wensen Sanne een goede tijd toe in Spanje!
De stage duurt van 23 augustus tot 12 november. Haar woonplaats wordt tijdelijk in Chiclana de Frontera. Adres: Calle Dalia 11, 11130 Chiclana de Frontera, Cadiz, Spanje. Graag willen we vragen haar te gedenken in uw gebed de komende 3 maand.

De sport- en speldagen

We zijn bijzonder dankbaar voor het verloop van de sport- en speldagen. Meer dan zeventig kinderen – uit de wijk, huize Alexandra en het AZC – hebben een of meer dagen genoten van spel, samen eten, een Bijbelverhaal, gezelligheid en sport. Op sommige dagen was het echt drukt met 48 kinderen! Op de maandagavond was er een bijeenkomst met deelnemers aan het taalcafé; op vrijdag was er een heerlijke barbecue met meer dan 100 deelnemers. Niet alleen het Dabar-team, maar ook de vele vrijwilligers hebben enorm veel werk verzet. Nogmaals alle waardering daarvoor! Afgelopen zondag is er op het einde van de dienst een filmpje vertoond, gemaakt door Aad van der Valk. Via de livestream is het nog terug te
vinden.

We danken de Heer voor Zijn leiding en zegen en voor alle contacten die gelegd zijn. Ze leidden tot het verlangen om weer met kinderwerk voor de wijk te beginnen! Laten we bidden dat er iets moois uit voortkomt, dat heilzaam is voor de wijk en tot opbouw van de gemeente.

Avonddienst 4 september
Na de vakantie mogen we weer starten met de avonddiensten. 4 september is er een avonddienst onder leiding van René Schipper die in het teken staat van bemoediging. Elkaar bemoedigen door het Woord, zang en gebed in deze onrustige tijd, van oorlog, ziekte, protest en teleurstellingen e.d. waarin we momenteel leven. René Schipper zal deze avond leiden en hij heeft gekozen voor het thema: JA, maar… dit n.a.v. psalm 13. We hopen elkaar te ontmoeten en te bemoedigen.

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet…
Enkele vrouwen hebben het initiatief genomen voor het organiseren van een Vrouwen koffie ochtend. Het thema is: ik zie, ik zie, wat jij niet ziet… 17 september, 10.00 uur (inloop 9.30 uur). Gerrie Berkhof is uitgenodigd om te spreken. De ochtend biedt een mooie gelegenheid om gasten uit te nodigen. We hopen dat het een inspirerende morgen zal worden!

Startzondag 25 september
Op zondag 25 september hopen we stil te staan bij de ‘start’ van het kerkelijke seizoen. ‘Start’ is betrekkelijk, omdat het werk van de Heer altijd doorgaat, ook in onze vakantie! Bovendien gaan in de
zomertijd de erediensten natuurlijk door. De Heer komt de lof toe, altijd! Op 25 september hoopt Testify medewerking te verlenen aan de dienst. Na de dienst is er koffie met wat lekkers, we gaan enkele spellen doen (als het even kan buiten), een broodje eten en afsluiten met ‘samen zingen’. Nadere informatie volgt nog!

Collecte
U kunt thuis meedoen aan de collecte via het banknummer van Gemeente De Ontmoeting
Almelo: NL24 RABO 0373 7459 58 ten name van PG de Ontmoeting Almelo. (zie boven
voor het nummer van de diaconie)

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68
Catherinus Elsinga

Collecte
Bestemd voor de stichting Trud

Geliefde zusters en broeders,
Het duurt niet lang meer dan zijn de schoolvakanties weer voorbij en gaan we ook weer beginnen met het nieuwe seizoen van al het werk in de kerk. Zo ook de Bijbelstudies op dinsdagmorgen in De Ontmoeting (9.30-11.30 uur).
In de vakantie is er weer van alles gebeurd, ook bij ons. Marion kreeg op 26 juni een hartinfarct en moest worden opgenomen in het ZGT te Almelo. Dat was wel even schrikken. Verschillende onder-zoeken maakten duidelijk dat ze gedotterd moest worden en een stand moest worden geplaatst. Na anderhalve week mocht ze weer naar huis, en brak er een periode van herstel aan, met verschillende controle afspraken in het ziekenhuis. Wij zijn de Here dankbaar dat we kunnen zeggen dat het lang-zaam steeds beter gaat. We zijn ook blij met de gebeden, kaartjes, bloemen en het meeleven vanuit De Ontmoeting.
Wat de Bijbelstudie betreft beginnen we weer op D.V. dinsdag 13 september om 9.30 uur in
De Ontmoeting. We gaan dan samen lezen in het Bijbelboek Openbaring. In onze tijd een
actueel en bijzonder Bijbelboek. Waarom? Omdat de inhoud van het Bijbelboek gaat over
een: Openbaring van Jezus Christus, die Hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes. Johannes maakt bekend wat God gesproken heeft en waarvan Jezus Christus heeft getuigd; dit heeft hij allemaal gezien. Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat erin geschreven staat. Want de tijd is nabij (Openb.1:1-3; BNV21).
In Openbaring 1:19 krijgt Johannes de opdracht: Schrijf daarom op wat je gezien hebt: wat er nu is en wat hierna zal gebeuren.
Alvast een overzicht van de hoofdlijn en de indeling van het Bijbelboek.

 1. Inleiding en Groet (Openb.1:1-8)
 2. Schrijf op… wat je gezien hebt (Openb.1:9-20)
 3. Schrijf op… wat er nu is (Openb.2-5)
  1. De aardse werkelijkheid (Openb.2-3)
  2. De hemelse werkelijkheid (Openb.4-5)
 4. En schrijf op… wat hierna zal gebeuren (Openb.6-22)
  1. De zeven zegels (Openb.6:1-8:5) met de tussenstukken: Openbaring 7 en Openbaring 8:3-5
  2. De zeven bazuinen (Openb.8:6-14:20) met de tussenstukken: Openbaring 10:1-11:14 en Openbaring 12:1-14:20
  3. De zeven offerschalen (Openb.15:1-19:10) met de tussenstukken: Openbaring 16:13-16 en Openbaring 17:1-19:10
  4. De voleinding (Openb.19:11-22:9)
 5. Afsluiting en Zegen (Openb.22:10-21)

Wij hopen u en jou weer te ontmoeten op D.V. dinsdag 13 september (9.30 uur) in De Ontmoeting. Iedereen mag komen of een keer een ochtend meemaken. Aanmelden kan bij Henk Oosterveld
Zegen en groet Marion & Cor Weeda, Borne

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

 • Voor de voorbereiding van alle activiteiten in het nieuwer winterseizoen van De Ontmoeting
 • Gods zegen over de benadering van gemeenteleden voor de vervulling van het ambt
 • Voor hen die rouwen om het verlies van een geliefde
 • Overvloediger liefde voor God, voor elkaar, voor onszelf
 • Goed rentmeesterschap over de aarde, persoonlijk en collectief
 • Innerlijke vrede vanuit onze relatie met God te midden van persoonlijke en maatschappelijke/wereldwijde crises
 • Dank voor de sport- en spelweek: goede sfeer, openheid voor het evangelie

Bezetting zalen
Het Budak college maakt ook in dit komende seizoen weer gebruik van de nieuwe zaal en de tussenzaal. De dagen waarop er cursus gegeven worden zijn de dinsdag en donderdagmiddag en de vrijdagochtend

Kidzzcorner
Thema van vandaag: Vijf broden en twee vissen (Marcus 6: 30-44)

Deze zondag lezen we het derde verhaal uit het evangelie volgens Marcus. De belangrijkste boodschap van dit evangelie is dat er met de komst van Jezus een nieuwe tijd begint: Gods nieuwe wereld is dichtbij.
In het verhaal van vandaag lezen we hoe Jezus zorgt dat een grote groep mensen te eten krijgt met maar vijf broden en twee vissen.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Jezus, Hij zorgt ervoor dat een klein beetje eten genoeg is voor een grote groep mensen.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de leerlingen, die de oplossing voor hun problemen nog op de verkeerde plekken zoeken. In de verwerking van vandaag is een leuk proefje die daarop is gebaseerd. Met het wonder van het brood veegt Jezus de oplossing van de leerlingen (om eten te kopen met geld) weg. Met dit proefje kun je dit nadoen!
Lied: Vijf broden en twee vissen van Elly en Rikkert


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.