Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Theo Ettema
Muziek: Jan Noordijk

Koffie: Janny en Dinant Kramer
Koster: Aukje Heetebrij

Vanavond om 19.00 uur: Leerdienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Geuze uit Enter
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA, bijbelcompetitie stimuleert bijbel lezen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Meeleven
We denken in ons gebed aan de zieken thuis, in het ziekenhuis of in een verpleeghuis.

Een beetje Pinksteren
Op dinsdag 23 mei hadden we een bijeenkomst van de Turkse pioniersplek in de kerkzaal. Met al die verschillende talen en culturen sloot het goed aan bij Pinksteren. Er waren mensen afkomstig uit Pakistan, Syrië, Turkije, Azerbeidzjan, Oekraïne, Nederland en wellicht nog meer landen. Samen luisterden we naar wat er verteld werd over de komst en het nederige en tegelijkertijd grootse werk van onze Heer. Er was heerlijk eten en een fijn onderling contact. We zien uit naar het werk van de Heilige Geest in ieders hart! Halleluja – Lof zij de Heer, in alle talen!

Pinksterfeest – Halleluja!
Veelbetekenend staat in Handelingen 2:1 dat de vijftigste dan ‘vervuld werd’. In onze Bijbel is dat vertaald met ‘aanbrak’. Het woord vervulling wijst op de vervulling van Gods belofte. De profeten van het Oude Testament beloofden voor de heilstijd de komst van de Heilige Geest! (Ezechiël 36:27; Joël 2:28) Het nieuwe leven dat de Here Jezus bij Zijn opstanding aan het licht heeft gebracht, ontvangen we op het Pinksterfeest. Dan komt God wonen bij Zijn volk; dan daalt Zijn heerlijkheid neer in Zijn gemeente – zoals vroeger in de tempel. Wat een ontzagwekkend wonder: God komt wonen bij de mensen en vult het hart van ieder die Hem toebehoort en zich aan Hem toewijdt.

Sport- en spelweek augustus
Van 21 – 25 augustus hopen we weer een sport- en spelweek te houden voor kinderen uit de wijk en bijvoorbeeld voor kinderen uit het AZC. Deelname aan sport en spel is mogelijk voor kinderen van 6-12 jaar. De tijden: maandag – donderdag: 11.00 – 15.00 uur; vrijdag: 13.00 – 16.00 uur met aansluitend de barbecue.
Het thema van deze week is: “God houdt van iedereen!”. Er is van alles te beleven: sport en spel, ontmoeting, samen eten, een goochelaar, vrijdags een barbecue… en iedere dag luisteren we naar een verhaal uit de Bijbel.
Wil je als jongere een of meer dagen meehelpen met de sport- en speldagen? Dat zou geweldig zijn. De voorbereidingen van sport en spel worden door het team gedaan. Maar met jouw hulp – bijvoorbeeld het begeleiden van een groepje kinderen – zouden we geweldig geholpen zijn. Geef je op bij Catherinus Elsinga cbelsinga@solcon.nl

Speed Date
Vanuit de GKV wordt op 24 juni voor jongvolwassenen een speed date georganiseerd voor jongvolwassenen van 25-35 jaar. Een mooi initiatief! Locatie: Bellavistastraat 26, Inloop vanaf 19.30 uur; kosten € 5,- p.p. Meer informatie: Kivago@gkvalmelo.nl

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over
te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: terug binnen onze muren.

Catherinus Elsinga

Uitnodiging zangdienst Christelijke Gereformeerde Kerk
2e Pinksterdag Maandag 29 mei 2023 10.00 uur
Met aansluitend een HIGH TEA

Beste gemeenteleden van De Ontmoeting,
Ook op de tweede Pinksterdag willen we als CGK graag een zangdienst houden met aansluitend een high tea (allemaal lekkere hapjes met thee en ook koffie).
Houd u er alvast rekening mee in uw agenda ?
U kunt zich opgeven middels de mail: paul@vanarragon.nl Opgave vooraf is noodzakelijk ivm de voorbereidingen en de capaciteit van de zaal. Graag opgeven voor 21 mei.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond, op de even weken in de kerk voor de zieken en op de oneven weken bij iemand thuis, voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

  • We danken voor de bijeenkomst op 23 mei.
  • We bidden voor christenen uit Pakistan die met een beroep op de ‘blasfemiewetten’ ten onrechte worden aangeklaagd en bedreigd.
  • De situatie in Soedan en Oekraïne, waar door oorlogsgeweld het leven van miljoenen mensen wordt ontwricht.
  • We blijven bidden voor de mensen in Turkije, Syrie, Noord Italië en het Zuid-oosten van Spanje, waar velen lijden door natuurgeweld. We bidden voor ons land en de andere volken om nieuwe eerbied voor de HERE als de Schepper en Onderhouder van de wereld.

Vrijwilliger dag 17juni
Veel mensen in onze gemeente hebben een taak om alles draaiende te houden. De ene taak is wat uitgebreider dan de andere, de ene is meer zichtbaar dan de andere. Sommigen verrichten al jaren heel trouw werkzaamheden, waar bijna niemand van op de hoogte is en zo hoort het eigenlijk ook: de rechterhand hoeft niet te weten wat de linker doet. Eigenlijk is ieder gemeentelid vrijwillig actief en daarom is ook iedereen uitgenodigd op 17 juni voor een gezellig samenzijn. We beginnen om 14.30 uur. Er is o.a. een muzikale verrassing en uiteraard een heerlijke maaltijd. Het programma duurt tot 18.00 uur. U kunt u opgeven door uw naam te noteren op het papier achterin de kerk naast de bar of bij Nel Oosterhuis:
famoosterhuis73@gmail.com

Opsporing verzocht
Mieke Duiven is nog steeds op zoek naar een paar boeken die ze heeft uitgeleend.
Helaas weet ze niet meer wie haar boeken in zijn/haar bezit heeft.
Mocht u boeken in uw boekenkast of op uw nachtkastje hebben liggen waarvan u niet weet hoe ze daar komen? Denk dan eens aan Mieke. Ze zal u dankbaar zijn

Oud papier
Elke zaterdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u terecht bij de kerk om uw oud papier in te leveren. U bent van harte welkom.

Kidzzcorner
Deze zondag hoort bij Pinksteren.
Op deze zondag staat Joël 3:1-5 centraal: God belooft dat Hij zijn Geest aan alle mensen zal geven.
Aan de kinderen van 4-8 jaar vertellen we over God die zijn Geest aan iedereen geeft: mannen en vrouwen, oude en jonge mensen, slaven en slavinnen.
De kinderen van 8-12 jaar horen dat God die zijn Geest geeft aan de mensen zodat ze dromen krijgen en als profeten gaan spreken.

Lied: vertrouw maar op God.


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.