Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Van der Spek
Ouderling van dienst: Albert Jansen
Diaken van dienst: Piet Battjes
Muziek: Marco Haakmeester

Koffie: Aukje Heetebrij en Aernout Stigter

Koster: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur: geen dienst

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Ds. Elsinga
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Opvang vluchtelingen Almelo
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Buurthuiskamer
We ontvingen een uitnodiging van het Leger des Heils voor de opening van de vernieuwde buurthuiskamer ‘De Hagendoorn’, Wilgenstraat 11 op 2 mei van 15.30 – 17.30 uur. In de buurthuiskamer is een naaiatelier. Ieder kan er terecht voor ontmoeting, een kop koffie, een spelletje een maaltijd, een goed gesprek of zingevingsvragen. (Dinsdag, woensdag, donderdag van 9.30 uur – 13.30 uur).

Zegenlied
We zijn dankbaar voor de kinderen en voor de kinderkerk. De kerkenraad vindt het (evenals de leiding van de kinderkerk) een goede zaak om een zegenlied te zingen voordat de kinderen de kerk verlaten. Zo ondervinden ze tijdens de eredienst dat de gemeente biddend om hen heen staat.
(Illustratie: Max7.org )

Doopcatechese
De kerkenraad besloot om lijn aan te brengen in de doopcatechese. Het besluit luidt: “Ook de kinderen van de gelovigen mogen deel uitmaken van de gemeente van Christus. Met het oog op de beantwoording van de doopvragen en de christelijke opvoeding volgen doopouders doopcatechese (met name wanneer zij in onze gemeente voor de eerste keer de doop van een kind aanvragen). Daarin gaat het o.a. over de Bijbelse achtergrond van de (kinder)doop, het doopformulier en de christelijke opvoeding.”

Collecte – ook – digitaal
Het CvK wil – naast het gebruik van contant geld – rekening houden met andere methoden om geld over te maken tijdens de collecte.
Het CvK heeft alle mogelijkheden onderzocht. De conclusie is dat een abonnement op de Appostel-app het meest voor de hand ligt. Die biedt o.a. ook mogelijkheden voor het – voor wie dat wil – digitaal regelen van de kerkbalans. Het CvK laat zich verder over de Appostel-app voorlichten en komt met een voorstel.

Vakantie
Wij hopen een weekje vakantie te houden van 26 april – 3 mei. Voor dringende zaken kunt u terecht bij de scriba Dinant Kramer of bij uw wijkouderling.

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: terug binnen onze muren.


Catherinus Elsinga

Bidstond.
Elke donderdag is er een bidstond, op de even weken om 19.00 uur in de kerk voor de zieken en op de oneven weken om 15.30 uur bij iemand thuis voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle bidstonden van harte welkom om mee te bidden. Info: Theo Ettema 0638764595

Gebedspunten

  • Gods leiding over het werk onder de Turkse gemeenschap; dat er verlangen mag groeien naar het kennen van Christus.
  • Dat we heilig, in grote eerbied voor de HERE en zijn geboden, leven.
  • Uit de gebedskalender van Open Doors: Bid voor moeders in Noord-Korea die zich elke dag zorgen maken hoe ze hun kinderen te eten kunnen geven. Vraag om Gods wonderlijke voorziening in nijpende situaties.
  • De Noord-Koreaanse regering voert actief campagne om de jongere generatie te indoctrineren. Bid dat deze propaganda ontmaskerd wordt en jongeren de echte Waarheid leren kennen.
  • Bid om onderscheidingsvermogen en eenvoud in geloof voor jongeren die bloot staan aan een stortvloed van berichten via de media. Bid dat ze zin en perspectief vinden door het geloof in Christus.

Christelijke vrouwenconferentie Noord-Oost Nederland.
Heb jij ook zin om er even lekker een paar dagen tussenuit te gaan, je te laten bemoedigen, te ontspannen en andere vrouwen te ontmoeten?
Stichting Tovv organiseert op 4 en 5 oktober 2024 D.V een vrouwenconferentie in Fluitenberg, dichtbij
Hoogeveen. Geef je, alleen of met een vriendin, op vóór 1 juni en geniet met 200 andere vrouwen van
Toerusting Ontmoeting, Verdieping voor Vrouwen (TOVV)
zie voor verdere info www.stichtingtovv.nl.
Groet, Emmy en Annet

Kidzzcorner
1 Samuel 17:4-11 en 17:32-53 : David vecht tegen Goliat. Aan de kinderen van 4-8 jaar vertellen we over Davids vertrouwen op God. Hij vertrouwt erop dat God hem zal helpen. Aan de kinderen van 8-12 jaar vertellen we over Saul die bang is voor Goliat.
Lied: Dapper als David


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.