Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Schipper
Ouderling van dienst: Henk Oosterveld
Muziek: Testify

Koffie: Fam. Podt

Koster: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur: Leerdienst met Bonne Oosterhuis
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: Geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Jeugdwerk
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


De kerk als veilige plek – Vertrouwenspersonen
Het lijkt zo vanzelfsprekend. In een gemeente van de Heer voel je je veilig. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van hun machtspositie ten koste van anderen. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen. Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Zie ook https://protestantsekerk.nl/thema/veilige-gemeente/
De Ontmoeting wil een plek zijn waar liefde woont en waar het veilig is voor kwetsbare mensen. Daarom heeft de kerkenraad twee vertrouwenspersonen aangesteld. Ieder, jong en oud, kan bij hen terecht als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag.
Het zijn Corien Stigter T 06 – 4402 3973 en Bonne Oosterhuis, Grensweg 5, T 06 – 5726 2159. Het kan zijn dat te zijner tijd in overleg met andere gemeenten ook nog een ‘externe’ vertrouwenspersoon aangesteld wordt.

Namen voor ambtsdragers
Ambtsdragers zijn een geschenk van de Heer aan Zijn gemeente. Ook in de leiding van de gemeente zijn we afhankelijk van de Hem. “Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus.”(Ef. 4:11,12)
In verband met de vacatures bij de diakenen heeft de kerkenraad gemeenteleden benaderd met de vraag of zij de aanstelling tot het ambt van diaken willen aanvaarden. Broeder A. Kroeskamp heeft zich bereid verklaard het ambt van ouderling kerkrentmeester op zich te nemen. Daar zijn we zeer dankbaar voor.

De kerkenraad wil in het vervolg een ‘tussenstap’ in de procedure volgen, die in overeenstemming is met de kerkorde. Die houdt in dat de gemeente in de gelegenheid gesteld wordt aanbevelingen te doen voor ambtsdragers. Maaike Wesselink zal na een ambtsperiode van 12 jaar over enige tijd afscheid nemen als ouderling. Aanbevelingen voor het ambt van ouderling kunnen schriftelijk en ondertekend ingeleverd worden bij de scriba Dinant Kramer.

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op: Kerk:
NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Ark van Noach
In 301 was Armenië de eerste formele staat die het christendom aannam als staatsgodsdienst. De Armeense Apostolische Kerk eert Bartholomeüs en Thaddeüs als degenen die volgens de traditie, in de jaren 40 – 60 van de 1e eeuw in Armenië predikten. Volgens een legende bracht n de apostelen de speer van de Romeinse soldaat Longinus mee, waarmee hij Jezus’ zijde doorboorde. De punt van de speer
kwam terecht in het museum van Ejmiatsin. (bron: wikipedia)

Duidelijk is in ieder geval, dat Armenië een lange christelijke traditie heeft. Vroeger lag de Ararat, de berg waarop de ark vast kwam te zitten, in Armenië. Tegenwoordig ligt hij net over de grens in Turkije.
De Armeense christenen hebben in de loop van de tijd veel vervolging ondervonden. Velen van hen zijn onze stadgenoten. Goed, dat er een band is met het land Armenië!

Catherinus Elsinga

Leerdienst
Vanavond gaat de leerdienst over de vergelijking, die Paulus op verschillende plaatsen gebruikt van het menselijke lichaam met de gemeente waarvan Christus het hoofd is. Aan deze beeldspraak zitten allerlei boeiende aspecten. Bonne Oosterhuis zal ons hierin meenemen vanuit zijn ervaring als fysiotherapeut. Rick Oosterhuis zal de samenzang begeleiden.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

  • Week van gebed van 15 t/m 22 januari, dat er veel kerken meedoen en er veel bidders mee gaan doen.
  • Start nieuw kerkelijk jaar, dat er meer mensen besluiten om de kerkdiensten in ons gebouw mee te beleven.
  • Voor onze dominee en de ambtsdragers.
  • Voor al onze onmisbare vrijwilligers.

Alpha cursus
We zouden heel graag in januari weer willen starten met een alpha cursus. We hebben op dit moment 2 serieuze kandidaten, maar om te starten hebben we er minimaal 4 nodig en liefst nog een paar meer. Misschien wilt u zelf meedoen (eventueel voor een 2e keer is geen probleem), of misschien kent u iemand, die u zou willen uitnodigen. Informatie of opgeven bij Henk Oosterveld of Bonne Oosterhuis

Kerstmiddag
De diaconie en enkele gemeenteleden willen op zaterdag 17 december tussen 14:00 en 16:00 uur in de kerk een kerstmiddag vieren met gemeenteleden vanaf 70 jaar. Bent u of uw partner 70 jaar of ouder dan bent u uiteraard beide van harte welkom. Mocht u willen smokkelen met uw leeftijd, omdat u dit waanzinnig gezellige evenement niet wilt missen, dan beloof ik geen paspoortcontrole te organiseren.

Wat gaan we doen? Er is een aantal muzikanten, die samen met ons lekker gaan zingen. Daarnaast zorgt onze keukenbrigade dat de innerlijke mens niets tekort komt. Er zal een Stigtelijk of Stichtelijk woord gesproken worden. En daarnaast is het voor velen de gelegenheid om weer eens bij te kletsen met broeders en zusters. Uw aanwezigheid stellen we zeer op prijs.
NB Inmiddels is de kerkzaal mechanisch geventileerd, waardoor de kans op Coronabesmetting geminimaliseerd is.

U kunt zich opgeven op de lijsten, die in de hal van de kerk komen te liggen. Voor diegenen, die niet zo vaak in de kerk komen is telefonische opgave bij Joke van der Valk (06-30973728) mogelijk tot en met 11 december.

Mocht transport naar de kerk op 17 december echt een probleem zijn, laat dat dan ook even weten, dan zoeken we zo mogelijk een oplossing.
We zien uit naar uw komst.
Mede namens Nel, Ineke en Joke en vele andere vrijwilligers
Aernout Stigter

Oud Papier
We zijn nu een tijdje bezig met het inzamelen van oud papier, en de container begint wat voller te raken, maar …. U begrijpt het al, er kan altijd meer in.
In deze tijd waarin veel mensen toch meer papier krijgen (denk aan de cadeaus voor 5 december) en de extra folders is de container de uitgelezen plek uw papier kwijt te raken.
Elke zaterdag van 10.00 -12.00 staan er vrijwilligers klaar om u te helpen.

Kidzzcorner
Nieuws van de Gideonsbende

Hé, een nieuw naam voor de Kinderkerk? Dat klopt! Vanaf nu noemen wij ons de Gideonsbende! Deze naam hebben wij gekozen vanwege onze nieuwe opzet.

Advent is een tijd van wachten. Dat doen we samen met de gemeente, jong en oud. Daarom zullen de ouders en kinderen eerst aan het begin van de dienst in de kerk zijn. Vandaag zal een kind de eerste adventskaars aansteken. Samen zingen we het kaarsenlied: Dank U wel voor de kaarsen. Daarna gaan wij naar onze ruimte van de Gideonsbende waar wij samen verder gaan met ons adventsproject. Later komen wij weer terug in de dienst en zullen wij hierover iets vertellen.

Adventsproject 2022: Ik kan niet wachten!

Bij dit project hoort een prachtige adventsposter met bijbehorend boekje voor het hele gezin. Als gezin kan er dan samen op weg worden gegaan richting Kerst met allerlei opdrachten, proefjes en puzzels. Alle kinderen krijgen zo’n boekje. Ook in de kerk zal deze poster te zien zijn waarbij elke zondag een Bijbels personage kan worden geplakt. Zo wordt ook in de kerk de kring van wachten steeds groter.

De tijd van advent is een tijd van wachten. Het woord ‘advent’ betekent ‘komst’: we wachten op de komst van Jezus. We zien uit naar zijn geboorte en zijn komst als mens op aarde. Dat vieren we met Kerst. Van oudsher wachten we er in deze tijd ook op dat Hij terugkomt uit de hemel. Dit wachten zien we overal in de Bijbel terug. De mensen in de Bijbel wachten op de vervulling van Gods belofte, de belofte van zijn goede toekomst. Dit krijgt vorm in het wachten op een messias en verlosser. In het kerstverhaal wordt over Jezus verteld als de vervulling van deze belofte. Hij verbindt God en mensen, en laat ons al iets van Gods nieuwe wereld zien. Na zijn dood, opstanding en hemelvaart wachten we op zijn terugkomst en op het definitieve doorbreken van Gods goede nieuwe wereld.

Thema van vandaag: Wachten op de dag dat Jezus terugkomt (Jakobus 5:7-8)

De mensen moeten geduldig wachten op de dag dat Jezus terugkomt, zoals een boer
geduldig wacht op de regen die zijn land nodig heeft.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op het wachten tot Jezus terugkomt.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de belofte dat Jezus terug zal komen.


Lied: projectlied Komt als kind in onze nacht
Bron: Bijbelbasics https://www.bijbelbasics.nl


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.