Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Geuze uit Enter
Ouderling van dienst: Bonne Oosterhuis
Muziek: Marco Haakmeester

Koffie: Betsie en Jacob Dogger
Koster: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur: geen dienst

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Ds. Plette uit Vriezenveen
Om 19.00 uur: Open dienst ds. Den Admirant

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Stichting Trud (Ravna Gora)
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Sport- en spelweek
De eerste dagen van de sport- en spelweek zijn fantastisch verlopen. Dagelijks zijn er zo’n 40 à 50 kinderen die genieten van knutselen, voetballen, spijkerslaan, een ‘echte kraan’ besturen, een waterglijbaan, springkussens… Belangrijk is het dagelijkse Bijbelverhaal.
En natuurlijk het grote spel: vossenjacht; een Turks spel; goochelaar Jan,… En dat in een goede sfeer waarin liefde en veiligheid geboden wordt. We hopen dat de kinderen niet alleen een mooie week beleven, maar ook de Heer leren kennen en iets proeven van het leven met Hem!
Er is veel om voor te danken. De goede sfeer; het schitterende weer; het enthousiasme van kinderen én leiding / vrijwilligers; de hartelijke medewerking van COA en voetbalvereniging; en niet te vergeten dat christenen uit verschillende kerken bij dit werk schouder aan schouder de Heer dienen. We ontvangen een rijke zegen van de Heer.

Voorbereiding nieuwe seizoen
We bereiden ons voor op het nieuwe seizoen. De leiding van Gemeente Groei Groepen bezint zich op het materiaal voor het komende seizoen. Er wordt al weer nagedacht over de opstart van het tienerwerk (1 keer per maand op de zondagmiddag) en de voortgang van de kinderkerk.Er zijn ook andere diensten in de gemeente, die wat meer achter de schermen gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan de administratie en de boekhouding. Vanwege de ‘opstart’ in 2022 is het gereedmaken van de jaarrekening wat uitgelopen, maar er is goede voortgang! Alle waardering voor de harde werkers (o.a. Aernout Stigter en Gerrit Godeke)!Zelf denk ik na over de opstart van een geloofscursus, (die wellicht een vervolg kan krijgen in een ALPHA). Die geloofscursus is dan met name voor mensen die nog wat minder vertrouwd zijn met het evangelie. Wie mee wil doen kan dat bij mij kenbaar maken.

Onderstaande ontvingen we van een gemeentelid:
Wilt U van zonde en schuld zijn verlost? Daar ’s kracht in het bloed van het Lam! (HH668,
EL446)

Zonder bloedstorting zal er geen vergeving van zonden zijn.
1Joh1:7 Het bloed van Jezus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden.
Uit het Nieuwe Testament:
Joh.1:29: Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Joh.1:32 En Johannes getuigde en
zei: Ik heb aanschouwd, dat de Geest neerdaalde als een duif uit de hemel en Hij bleef op Hem.
Joh.1:35 Ik heb gezien en getuigd, dat deze de Zoon van God is.
Jezus getuigenis van zich zelf in de IK BEN -uitspraken Joh.1:35 Ik ben het brood des levens

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: terug binnen onze muren.
Catherinus Elsinga

Actie Solidariteitskas 2023
En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere..Hebr. 13:16
Beste gemeenteleden,
Eind augustus ontvangt u een brief waarin uw aandacht wordt gevraagd voor de Actie Solidariteitskas. Ieder jaar maken we plannen om een levendige gemeente te zijn en een vindplaats van heil. Soms ontbreekt het in gemeenten aan financiële middelen of aan menskracht om die plannen uit te voeren.
Die gemeenten kunnen dan een beroep doen op de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk.
De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen.
Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per belijdend lid bij. Wij vragen elk gemeentelid om
een bedrag van minimaal € 12,50 waarvan € 5,- wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag
dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente De Ontmoeting. Mogen wij rekenen op uw
solidariteit?
Het college van kerkrentmeesters PG De Ontmoeting

Bulgarije reis Agnes en Rob
Maandag 28 augustus hopen wij weer naar Bulgarije af te reizen. We gaan daar een aantal huisgemeenten in bergdorpjes bezoeken.
In de samenkomsten mogen we elkaar bemoedigen in Woord en Gebed, met gezang en, vooral, er voor elkaar zijn.
Uiteraard staat “het kerkje in Ravna Gora” op de agenda; in Nederland mogen we er dan klaar voor zijn, in Bulgarije vergen dit soort acties blijkbaar meer tijd.
Natalia heeft aangegeven dat er een dorp is toegevoegd aan het werkterrein van de Samaritaanse Vrouwen: Bryastovets. Het ligt zo’n 25 km pal noord van Boergas. Wellicht dat wij de gemeente daar ook gaan bezoeken; we laten ons leiden door de Heer!
We vragen uw gebed voor de reis en ’t verblijf. Maandag 4 september hopen we weer terug in Almelo te zijn.
Vriendelijke groet, Rob en Agnes de Lange

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond, op de even weken in de kerk voor de zieken en op de oneven weken bij iemand thuis, voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten
1 Opnieuw aan God de dank voor de kinderen, het mooie weer en de goede sfeer. Wat zijn we in alle opzichten rijk gezegend.
2 Bid dat de Heer zijn werk voortzet en ons behoed voor verstoring van het goede werk.
3 Bid dat we de altijd de goede toon en houding ontvangen om de liefde van Jezus door te geven.
4 Bid dat de voorbereiding van het nieuwe seizoen goed verlopen.
5 Dat de groeigroepen verder uitgebreid worden.

Bijbelcursus 12 sept. a.s.
DV 12 september en vervolgens elke 2e en 4e dinsdag van de maand starten we weer met de
Bijbelcursus o.l.v. dhr. Cor Weeda. We willen ons verdiepen en nadenken over de 2 Brieven van
Paulus aan de Thessalonicenzen.
Aanvang van de cursus is 09.30 – tot 11.30 uur.
Wilt u zich opgeven bij Henk Oosterveld, 06 51 61 47 51 of henkj_oosterveld@hotmail.com.
Voorzover het voor u mogelijk is, bedragen de kosten voor het gehele seizoen (september-april )
€ 25,-

Alphacursus
De laatste alphacursus in De Ontmoeting is alweer een tijdje geleden. Nu kwam de vraag van iemand of er dit najaar een mogelijkheid was om de cursus te volgen. Met 1 deelnemer zal dat niet lukken, vandaar de vraag of er in de gemeente nog mensen zijn, die met een alphacursus willen meedoen of misschien iemand kennen, die je daarvoor zou willen uitnodigen. Voor degenen, die de alphacursus niet kennen: het is een cursus over de basis van het christelijk geloof van 10 avonden en een weekend, waarbij begonnen wordt met een gezamenlijke maaltijd. Hieraan kunnen zowel “oudgedienden” als mensen, die weinig of niets van het geloof weten samen deelnemen.
Inlichtingen of opgeven bij Albert Jansen of Bonne Oosterhuis

Kidzzcorner
Thema van vandaag: Twaalf mannen verkennen Kanaän

De komende weken lezen we drie verhalen over Jozua en de Israëlieten die het land Kanaän binnengaan.
Op deze zondag staat Numeri 13:1-3 en 13: 21-31 centraal. Mozes stuurt twaalf mannen, onder wie Jozua, naar het land Kanaän om te zien hoe het land eruitziet. Deze spionnen komen terug met mooie verhalen, maar ook met verhalen waar de mensen bang van worden.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op de rijkdom die in het nieuwe land te vinden is: er
groeien druiven aan trossen die bijna te zwaar zijn om te tillen.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de Israëlieten die bang worden door verhalen over hoe groot en sterk de mensen zijn die nu in Kanaän wonen.
Kinderlied: Groot en Geweldig – Marcel en Lydia Zimmer

Herinnering
Met Pasen heeft u/ heb jij van de Gideonsbende een attentie ontvangen in de vorm van zonnebloempitten.
Wedstrijd: hoe hoog wordt jouw zonnebloem?
Maak een foto van jezelf naast jouw zonnebloem. Stuur dit naar kinderkerk@deontmoeting.nl Geef ook in cm aan hoe hoog jouw zonnebloem is geworden. Degene met de hoogste zonnebloem wint een prijs!


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.