Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Wiekenraad uit Uelsen
Ouderling van dienst: Maaike Wesselink
Muziek: Marco Borkent

Koffie: Janny & Dinant Kramer

Koster: Aukje Heetebrij

Vanavond om 19.00 uur: geen dienst

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Pastoraat in Eugeria
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Vandaag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We gedenken de broeders en zusters die in het afgelopen kerkelijke jaar zijn overleden. Familieleden worden uitgenodigd om bij deze dienst aanwezig te zijn.
Omdat ds. Elsinga niet voorgaat in deze dienst, zal de ouderling van dienst de namen voorlezen van de gemeenteleden die zijn heengegaan.

Van de kerkenraad
Gemeenteavond
Er is uitgebreid gesproken over de ideeën die naar voren kwamen tijdens de gemeenteavond. Over mogelijkheden voor het smoelenboek zal Jan Veninga om advies gevraagd worden. Het voorstellen van nieuwe leden is opbouwend; wel goed om eerst even overleg met de betrokkenen te hebben. Ruimte bij het koffiedrinken: Laten we er attent op zijn even stoelen bij te plaatsen (bijvoorbeeld vanuit de achterste rij).
Kerstmiddag op 16 december
Naar aanleiding van de vraag naar een kerstavonddienst wordt opgemerkt dat Maaike en Betsie een
kerstmiddag hopen te organiseren op 16 december van 15-17 uur. De kerkenraad kiest ervoor dit jaar geen kerstavonddienst te houden.
Forse besparing op energie
Aernout Stigter meldt op de kerkenraad, dat dankzij isolatie, besparende maatregelen en investeringen er een forse besparing op het energiegebruik gerealiseerd is. Voor het elektrisch zijn er dit jaar dankzij de zonnepanelen geen kosten. Wat het gas betreft is de inschatting dat we in plaats van 5600 kub (gemiddelde voorgaande jaren), nu zo’n 4000 kub minder zullen gebruiken! Daarmee is het beoogde doel van de investering in de ‘energiemaatregelen’ ruimschoots gehaald! Daar zijn we zeer dankbaar voor.
Relatie doop en avondmaal
Het avondmaal is een verbondsmaaltijd. Daarom is het behoren tot de gemeente van Christus – en daarmee de doop – van belang voor de deelname aan het avondmaal. Degenen die Christus belijden als Heer en vertrouwen op de vergeving van de zonden door Zijn offer aan het kruis worden genodigd tot het avondmaal. Gasten uit andere gemeenten die in de eigen kerk gerechtigd zijn deel te nemen aan de viering van het avondmaal, worden van harte uitgenodigd in onze gemeente aan de viering deel te
nemen.
Overleg met Hervormd Vriezenveen
Er vond constructief overleg plaats met de kerkenraad van de Hervormde Gemeente van Vriezenveen. Daarin is gesproken over mogelijke toekomstige samenwerking (na 2025) met het oog op de aanstelling van een nieuwe predikant.
Samenwerking jeugdwerk
Corien doet verslag van het overleg met jeugdwerkers van andere NGK en CGK. Men zoekt samenwerking met meer gemeenten. Over en weer zal informatie over activiteiten gedeeld worden. Er wordt gewerkt aan een Youth Alpha, waarvoor ook jongeren uit onze gemeente uitgenodigd kunnen worden. En men denkt aan een muziek / praise avond met inschakeling van de diverse bands.
Geloof verkennen
Catherinus Elsinga vertelt over ‘Geloof verkennen’, vier avonden met name gericht op mensen buiten de kerk. Bij deze avonden wordt aansluiting gezocht bij wat de Here God reeds doet in de harten en levens van mensen. Meer over deze avonden is te lezen op de site: https://www.deontmoetingalmelo.nl/web/geloof-verkennen/

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: terug binnen onze muren.


Catherinus Elsinga

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond, op de even weken in de kerk voor de zieken en op de oneven weken bij iemand thuis, voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

  • Na de verkiezingen volgt de kabinetsformatie. We bidden om wijsheid en zegen voor de nieuwe volksvertegenwoordigers – en voor de vorming van een regering die rekening houdt met Gods geboden.
  • Dank voor de wapenstilstand tussen Israël en Hamas en de vrijlating van gijzelaars en gevangenen. We bidden voor slachtoffers aan beide zijden. We dragen Israël als volk van Gods verbond op aan de hoede van de Heer. En we bidden voor de christenen onder Joden en Palestijnen.
  • Gebed voor de mensen die uitgenodigd worden om deel te nemen aan ‘Geloven verkennen’. Dat de Here deze avonden zal gebruiken om mensen tot Zich te roepen
  • Openheid voor het evangelie bij Turkse mensen.
  • Gods zegen over ons gemeente-zijn. Dat we onze hoop op Christus’ komst de komende adventstijd gevoed zal worden door Woord en Geest.
  • Gods zegen en leiding over de voorbereiding van activiteiten voor de kerst.

Interkerkelijk Volleybaltoernooi 2023 6de Interkerkelijk Volleybaltoernooi.
Ook dit jaar strijden 16 teams van verschillende Almelose kerken tegen elkaar om de eer, de taart en de beker. Kerkenraden, jeugd- of bijbelstudiegroepen, families of wat voor groep dan ook: vorm een team en meld je snel aan. Vol is vol!
Wanneer: 28 december 2023 Tijd: 18.45 – 22.30 uur
Waar: Sporthal IISPA, stadionlaan.

Opgeven bij Theo of Rita Ettema

Kidzzcorner
Filippenzen 4:4-9

In dit Bijbelboek gaat het over blij zijn, want dat hoort bij God
Ook over bidden en danken end at God je Zijn vrede wil geven.
Goed dat mensen van je zeggen dat je zo vriendelijk bent!

De jongere kinderen horen dat je blij mag zijn omdat je bij God hoort.
De oudere kinderen wordt verteld over de dingen die goed zijn en de vrede die God ons wil geven.


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.