Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Post uit Lutten
Ouderling van dienst: Theo Ettema
Muziek: Marco Borkent zang Betsie, Maaike en Dinant
Kinderkerk: Diny & Chantal
Oppas: Astrid
Koffie: Bonne en Nel Oosterhuis

Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur: Geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Geuze uit Enter
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Binnenlandsdiaconaat: Hulp en perspectief voor mensen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand en de doos voor Eliza


Gebed voor onderweg
Laat, Heer, onze weg in uw licht stralend worden, opdat wij in staat zijn de zielen te bemoedigen van allen, die met ons medereizigers zijn op de weg van het leven naar U toe. Amen

Vriend, kom hogerop
Kerkmensen zijn meestal erg bescheiden: ze zitten graag achterin. Sommigen hebben daar een prima reden voor. Zij willen voorkomen dat ze besmet worden met corona en zitten graag iets ruimer. Degenen die denken voldoende beschermd te zijn tegen corona nodigen we graag uit wat meer voorin de kerk te komen zitten. Vriend, kom hogerop!

Van de kerkenraad
De afgelopen week vergaderde de kerkenraad. Met veel waardering is er gesproken over het kinder- en jongerenwerk. De kinderkerk is gestart met een nieuwe methode en er is enthousiasme over het materiaal. We hopen dat het aantal kinderen dat naar de kinderkerk komt toeneemt! Verder is gesproken over de viering van Kerst, Pasen en Pinksteren met de kinderen.
Het voornemen bestaat om in samenwerking met andere kerken speciale middagen voor kinderen te houden, bijvoorbeeld een ‘kids-praise’ of een middag met bijdragen van Matthijs Vlaardingerbroek of de zandtovenaar. Het zou prachtig zijn wanneer zoiets gerealiseerd zou kunnen worden. We zien er
naar uit!
We willen de komende maanden de jongeren persoonlijk gaan benaderen om te kijken hoe we – zo mogelijk in samenwerking met andere kerken – hen kunnen dienen in het leren kennen en volgen van de Heer. Enkele mensen die met de jongeren optrekken hebben al contact gelegd met de GKV (Geref. Kerk vrijgemaakt) en de CGK (Christelijke Geref. Kerk).
De kerkenraad stemt graag in met het voornemen van enkele gemeenteleden om (i.s.m. andere gemeenten) een vrouwenochtend te organiseren op zaterdag 17 september in De Ontmoeting. Er wordt
een spreekster uitgenodigd en er komt een boekentafel van Boek en hart.
Er is een gezamenlijke moderamenvergadering geweest met de Christelijke Gereformeerde Kerk. Er was een grote mate van wederzijdse herkenning en waardering. Behalve over het jeugdwerk is o.a. gesproken over het diaconale werk, de zangdiensten bij de CGK op de tweede feestdagen. We deelden de zorg over de druk op het geloofsleven en het kerkelijk leven. En we wisselden van gedachten over mogelijkheden tot opbouw en het naar buiten treden met het evangelie.
De kerkenraad behandelde een voorstel voor het stellen van prioriteiten voor de uitvoering van het
beleidsplan:

  • Voor het kinder- en jeugdwerk zoeken we samenwerking met andere kerken. Wat de muziek betreft streven we naar een ‘goede mix’ waarin recht gedaan wordt aan de rijkdom van Psalmen en Gezangen en tegelijkertijd ruimte is voor nieuwe muziek en liederen.
  • Prioriteit voor de ‘groei in discipelschap’ is het organiseren van mee leerdiensten. Ook ’s morgens kan een thema uit de christelijke leer uitgediept worden.
  • Prioriteit voor het geestelijk leiding geven. Tijdens de kerkenraadsvergaderingen wordt tijd genomen voor bezinning en onderlinge opbouw. Rond de feestdagen worden gastpredikanten ingelicht over de onderwerpen waarover gepreekt is, zodat over hetzelfde Bijbelgedeelte niet twee keer gepreekt wordt.

De kerkenraad kan zich vinden in de notitie die is opgesteld over de verhuur van het gebouw.
Vanwege de vakantie komt de kerkenraad in de maand juli niet bij elkaar.

Vakantie
Velen gaan in de maanden juni / juli / augustus er even tussenuit. Wat bijzonder dat we ook op ons vakantieadres mee kunnen leven met De Ontmoeting. Via de livestream.
Van 25 juni tot en met 23 juli hopen wij vakantie te houden. Wanneer daar aanleiding toe is, kunt u een beroep doen op uw wijkouderling of op de scriba. Via de scriba loopt ook het contact met ds. H. de Jong van de Hervormde gemeente Vriezenveen. Hij is bereid om mij in deze periode te vervangen.

Sport- en spelweek 13-20 augustus
Inmiddels is er een team van Dabar dat de sport- en spelweek van 13-20 augustus voorbereidt. Best een hele klus, maar ze zetten met enthousiasme de schouders eronder. Ze worden geholpen door een Dabar-commissie uit Rijssen en door het team van de Turkse pioniersplek. Het is de bedoeling de hele week kinderen te ontvangen van 11.00 uur – 14.30 uur. ’s Zondags is er na kerktijd een activiteit voor de kinderen.
Het team hoopt kinderen uit de wijk een fijne vakantieweek te bezorgen en hen tot zegen te zijn. We verwachten dat er kinderen komen (wellicht ook uit het AZC) met een uiteenlopende achtergrond. Het is de bedoeling dat er naast sport en spel ook Bijbelverhalen worden verteld en dat er tussendoor met de kinderen gegeten wordt. Wie weet wordt er nog een beroep gedaan om te helpen.
We beseffen dat we Gods zegen en leiding bij dit alles hard nodig hebben!

Collecte U kunt thuis meedoen aan de collecte via het nieuwe banknummer van Gemeente De Ontmoeting Almelo: NL24 RABO 0373 7459 58 ten name van PG de Ontmoeting Almelo. (zie boven voor het nummer van de diaconie)

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68
Catherinus Elsinga

Collecte
Binnenlandsdiaconaat: Hulp en perspectief voor mensen

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en
op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

  • Dank voor het taalcafé en voor de contacten die daar gelegd zijn
  • De sport- en spelweek, de mensen van het Dabar-team en de verdere voorbereidingen.
  • Gebed om Gods zegen over de kerkenraad en de roeping tot het ambt
  • Voorziening van voedsel voor gebieden waar honger dreigt of al is
  • Bid voor het kinderkerk feest van 10 juli, dat alle kinderen zullen komen.
  • Bid dat (vakantie)gasten zich welkom weten in onze kerk.
  • Bid dat in de vakantieperiode alle functies in de kerk opgevuld zijn.

Sponsor Diner
Zin in een verassend lekker etentje?
Vrijdagavond 1 juli vanaf 18.00 bent u van harte welkom om gezellig aan te schuiven.
U kunt zich nog opgeven door zich in te schrijven op het inschrijfformulier dat in de hal van de kerk
ligt. De kosten bedragen slechts €15,00 p.p.

Kidzzcorner 26 juni: :De man uit Ethiopië

Vandaag lezen we Handelingen 8:26-40: de apostel Filippus ontmoet een man uit Ethiopië , die in Jezus gaat geloven.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op de vreemde opdracht die Filippus krijgt van de engel van God.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Filippus die de man uit Ethiopië uitleg geeft over
Jezus.

Voor de jongste kinderen is er een puzzel die uit zes stukken bestaat. Steeds als de kinderen een (vreemde) opdracht doen, kunnen ze een puzzelstuk krijgen. Zo verzamelen ze een grote lillustratie die ze mee naar huis kunnen nemen.
De oudste kinderen hebben dit keer drie weetjes om zo meer te ontdekken over dit verhaal. Zo leren ze wie Filippus eigenlijk was. Ook wordt er iets uitgelegd over de tekst die de man uit Ethiopië leest uit het bijbelboek Jesaja. En door een kaartje zien kinderen hoe ver de reis was die deze man had afgelegd. Lied: vertel het aan de mensen Kom je ook?


Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.