Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Geuze uit Enter
Ouderling van dienst: Albert Jansen
Diaken van dienst: Steffi Mintje
Muziek: Marco Borkent

Koffie: Rita en Theo Ettema

Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur: Leerdienst

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Ds. Aangeenbrug
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Voedselbank Almelo
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Kring voor jonge ouders – 5 juni
Op 5 juni komt de kring voor jonge ouders weer bij elkaar. We gaan het dan hebben over: “Behoeften:
ontdekken van genegenheid.” Daarbij is de rol van het gezin erg belangrijk.
Alle jonge ouders zijn welkom! Info: Catherinus Elsinga, cbelsinga@solcon.nl / T. 06 – 8300 1329. Je
kunt gerust komen zonder je aan te melden.

Van de kerkenraad
Jeugdwerk
Corien en Aernout gaven met een PowerPoint presentatie inzicht in de diverse vormen van kinder- en jongerenwerk. De aantallen kinderen bij de kinderkerk en catechese zijn gering, maar we zijn dankbaar voor de kwaliteit. Positief is dat kinderen eerst in de kerk zitten en na een zegenlied naar de kinderkerk gaan. Bijzonder dat meerdere gemeenteleden helpen bij de kinderkerk! Er is ook dankbaarheid voor het werk van ‘Kom en Zie!’ en de sport- en spelweek. Corien vertelt over de – voorzichtige – samenwerking met andere gemeenten.

Appostel app
De kerkenraad nam kennis van de overzichtelijk gepresenteerde informatie over de Appostel-app en kan zich vinden in het gebruik hiervan in onze gemeente. Niet iedereen hoeft zo’n app te gebruiken; het is een mogelijkheid voor wie dat handig vindt.
Het is de bedoeling deze app in eerste instantie te gebruiken voor de collecte, al zijn er meer functies mogelijk. Wanneer alles werkt wordt de app aangekondigd in de gemeente. Met gerichte voorlichting worden gemeenteleden geholpen de app te gebruiken.
Het CvK meldt dat Wouter Teeuw als penningmeester van het CvK is aangesteld (voorzitter: Erik Veneman; wnd. Voorzitter: Aart Kroeskamp; secretaris: Gerrit Godeke). Samenstelling van de jaarrekening gaat vlotter dan vorig jaar; wel is uitstel aangevraagd voor het inleveren ervan tot 1 oktober. Aanpassing van de verwarming vindt plaats voor het nieuwe stookseizoen.

Heg- en pleindag 1 juni
Op 1 juni hopen we het plein rond de kerk netjes te maken. Heg knippen, aanvegen, opruimen, enzovoort. Vele handen maken licht werk! Kom je gezellig mee helpen? Geef je op bij Albert Jansen. Om 8 uur is er koffie, om half negen gaan wevan start.

Een kasteeltuin hoeft het niet te worden, maar enig onderhoud kan geen kwaad.

Stellingen over Israël
Door de terreur van Hamas op 7 oktober brak er een oorlog uit tussen Israël en Hamas. Organisaties als Hamas en Hezbollah beogen blijkens hun ‘handvest’ de vernietiging van de staat én het volk Israël. De genocide van de Joden is de agenda die schuilt achter de leuzen “free Palestine” of “from the river tot he sea”.
Het is bijzonder wrang, dat dankzij doeltreffende PR en eenzijdige voorlichting het sentiment zich wereldwijd keert tegen Israël. Dat betekent geenszins dat de Israëlische regering geen fouten kan maken. Wel is kennis van de achtergrond nodig. Dr. W. Ouweneel schreef over het conflict een boekje met 20 stellingen. ‘Wat iedere christen moet weten over Israël en de Palestijnen’ (Uitgeverij Aspekt).

Stelling 3, 4 en 5
Stelling 3. Er heeft nooit zoiets als een Arabische ‘Palestijnse staat’ bestaan. Al eeuwen bestaat er in het Heilige land geen zelfstandige staat; geen Joodse staat en geen Arabische staat. Israël werd na de tijd van de Romeinen en Kruisvaarders overheerst door Mammeluken (vanaf 1291), de Ottomanen / Turken (1517-1917), Britten (1917-1948). Het land werd eeuwenland volstrekt verwaarloosd.
Tussen de eerste en tweede wereldoorlog nam het aantal Joden sterk toe. Zij brachten het land in cultuur. Als gevolg daarvan kwamen er gastarbeiders uit allerlei omliggende landen. Zij leerden Arabisch spreken en gingen zo op in de Arabische ‘Palestijnen’. Van een (Arabisch) ‘Palestijns volk’ als zelfstandige eenheid tussen Jordaan en Middellandse zee is nooit sprake geweest. Het is dus ook een verdraaiing van de geschiedenis – om te spreken van ‘bevrijding’ van het ‘Palestijnse volk’ alsof ‘hun land’ ‘bezet’ zou zijn.
Ondertussen is het doel van dit onjuiste ‘herschrijven’ van de geschiedenis wel duidelijk: men wil het land Palestina ‘vrij maken’ van alle Joden. Dat is de achtergrond van de slogans: ‘From the River to the Sea, Palesine must be free’.
Stelling 4. Het is dan ook onzin dat de Israëli’s in 1967 ‘Palestijns gebied’ bezet zouden hebben. Allerlei volken hebben deze gebieden overheerst, maar ze zijn nooit in handen geweest van Arabische Palestijnen. Bovendien hebben er sedert eeuwen zowel Joden als Arabieren gewoond. Oost Jeruzalem en de ‘West-bank’ werden van 1948 – 1967 overheerst door Jordanië. Niemand repte toen ooit van ‘bezetting’ van dit gebied door Jordanië!
Stelling 5. Het is historische onzin dat Israëli’s steeds de oprichting van een Palestijnse staat hebben tegengehouden.
De Verenigde Naties stelde op 29 november 1947 het verdelingsplan voor Palestina vast. Terwijl Israël in 1948 het verdelingsplan van de Verenigde Naties aanvaardde en dus een eigen staat stichtte, wezen de Arabische Palestijnen – onder dwang van de Arabische landen – het verdelingsplan af. Hoewel de Joden veel prijs gaven – onder andere Oud-Jeruzalem – gingen zij akkoord. De Arabieren wezen het verdelingsplan af en verklaarden Israël de oorlog. Daarmee onthulden zij hun agenda – en die is heden ten dage nog radicaler en explicieter – namelijk dat zij het hele land willen! Na de Onafhankelijkheidsoorlog (1948-1949) stonden zij uiteindelijk met lege handen.
De recente gebeurtenissen in Israël illustreren dat degenen die het in de Palestijnse gebieden voor het zeggen hebben uit zijn op de vernietiging van Israël. In het licht daarvan is het verwerpelijk dat landen
als Ierland, Spanje en Noorwegen juist nu – zonder overeenkomst met Israël en garanties voor Israëls
veiligheid – een ‘Palestijnse staat’ erkennen.

Vrijwilligers gevraagd!
Van dinsdag 20 – vrijdag 23 augustus hopen we weer sport- en speldagen te houden voor kinderen uit de wijk, het Theaterhotel, het AZC en huize Alexandra. We zoeken nog vrijwilligers onder andere voor het begeleiden van de spellen, de voetbal, het knutselwerk, de EHBO en de oppas (!) Wie wil deze week helpen om de kinderen een onvergetelijke week te bezorgen en de blijde boodschap met hen te delen?
Geef je op bij Catherinus Elsinga (cbelsinga@solcon.nl)

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: terug binnen onze muren.

Catherinus Elsinga

Collecten
Beste gemeenteleden,
Een aantal gemeenteleden doneert periodiek digitaal. Vaak wordt een bedrag overgemaakt naar de
bankrekening van de Kerk met de omschrijving verdelen tussen de kerk en de diaconie.
Als u de intentie hebt om te geven aan zowel de Kerk als aan de Diaconie is het zuiverder dat u de
giften ook zelf overmaakt naar de bankrekeningen van respectievelijk de Kerk en de diaconie.
Delen door 2 valt wel mee zou je denken maar

  • het is wel een extra handeling voor de administrateur en dat kost tijd;
  • de kans op het maken van fouten wordt groter ook al omdat de omschrijving niet altijd
    duidelijk is..

Uit het feit dat de Kerk en de Diaconie een eigen banknummer hebben blijkt dat zij binnen de PG
gemeente De Ontmoeting Almelo ook verschillende taken hebben.

Graag roept het CvK u op om het bovenstaande verzoek ter harte te nemen.

Bankrek. nr. Kerk (PG De Ontmoeting): NL24 RABO 0373 7459 58
Bankrek. nr. Diaconie (Diaconie PG de Ontmoeting): NL77 RABO 0373 7459 74

Namens het CvK en met vriendelijke groet,
Aart Kroeskamp

Bidstond.
Elke donderdag is er een bidstond, op de even weken om 19.00 uur in de kerk voor de zieken en op de oneven weken om 15.30 uur bij iemand thuis voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle bidstonden van harte welkom om mee te bidden. Info: Theo Ettema 0638764595

Gebedspunten

  • We dragen het volk Israël op aan de Heer, nu het internationaal onder zo grote druk staat. We bidden om uitkomst voor de nood in het oorlogsgebied.
  • We danken voor mensen die nieuw zijn in de gemeente; we bidden dat de Heer hen zegent.
  • [Open Doors] De komende negen dagen bidden we voor India. De uitslag van de verkiezingen deze maand is cruciaal voor de vrijheid van christenen. Bid voor christelijke leiders die hun leven riskeren om Jezus te dienen.
  • Gebed voor de Turkse pioniersplek om een zegen over de contacten met Turkse moslims en leiding bij de plannen voor maandelijkse samenkomsten.
  • De jongeren die examens doen / deden en wachten op de uitslag.

Kidzzcorner
Samuel 18:6-16 en 19: 1-18

De komende weken vertellen we verhalen over het leven van David.

Koning Saul is jaloers op David en wil hem doden, Jonathan en Michal helpen David.
Voor de jongste kinderen is het thema dat Saul David niet meer vertrouwt
Aan de oudere kinderen vertellen we dat Jonathan en Michal David helpen.

Lied: Dapper als David.


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.