Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Vedders-Dekker
Ouderling van dienst: Bonne Oosterhuis

Muziek: Rene Schipper orgel

Koffie: Josine Rooseboom en Hendrik Jan Teekens
Koster: Aukje Heetebrij

Vanavond om 19.00 uur: Gebed en getuigenisdienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Ds. Elsinga
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA binnenlands diaconaat, omzien naar gevangenen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Meeleven
We denken in ons gebed aan de zieken thuis, in het ziekenhuis of in een verpleeghuis.

Gebed tijdens Ramadan
Tijdens de Ramadan zijn veel moslims serieuzer bezig met hun geloof en op zoek naar een ontmoeting met God. Moslims geloven dat tijdens Ramadan de hemel meer open is. En dat dit de tijd is waar ze meer zeker kunnen zijn van Gods zegen en vergeving. Al vele jaren zien christenen wereldwijd dat als een goede aanleiding om juist ook voor moslims te bidden, dat Jezus Christus zich aan hen bekend maakt.

De stille week
In de stille week zullen er van maandag 3 tot donderdag 6 april vespers gehouden worden naar aanleiding van de kruiswoorden van de Here Jezus. René Schipper (maandag en woensdag), Albert Jansen (dinsdag) en Aart Kroeskamp (donderdag) zullen de vespers leiden. Achtereenvolgens komen de volgende kruiswoorden aan de orde:
– Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn.
– Toen nu Jezus Zijn moeder zag en de discipel die Hij liefhad bij haar zag staan, zei Hij tegen zijn moeder: Vrouw, zie uw zoon. Daarna zei Hij tegen de discipel: Zie uw moeder.

– Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dit betekent: Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?
– Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het Schriftwoord vervuld zou worden: Ik heb dorst
!
Op de Goede vrijdag staan we stil bij de vrucht van het lijden van Jezus. Het voorhangsel in de tempel scheurt, de rotsen scheuren en de graven gaan open. Er is sprake van een omwenteling die door dreunt in de kosmos en in de geestelijke wereld. En die zal een enorme impact op de mensen hebben: zelfs de wrede hoofdman komt tot de erkenning dat Jezus Gods Zoon is!

Uit de kerkenraad
Emmy en Corien hebben naar aanleiding van het boek ‘Dialoog, dans en duel’ aan bijeenkomsten in Zwolle deelgenomen. De kerkenraad bespreekt de samenwerking tussen kerkenraad en predikant en verder het contact met het geestelijk leven in de gemeente. Kerkenraad en predikant zijn dankbaar voor de goede onderlinge band. Besloten is nadere invulling te geven aan de voorbede voor elkaar als ambtsdragers.
Het voorstel om een avond voor vrijwilligers (dat zijn we vrijwel allemaal…) te houden is met instemming begroet. We zijn dankbaar voor de inzet van velen en de verscheidenheid aan gaven en talenten die gebruikt worden voor de opbouw van de gemeente. Het cvk kijkt nog naar de financiële ruimte.
Op de gemeenteavond is opgemerkt dat vermelding van een overzicht van giften en collectes in de zondagsbrief wenselijk is. De kerkenraad is het hiermee eens. Op het moment is het cvk druk met de jaarrekening. Maar men hoopt dit t.z.t. te realiseren.
Het voorstel om (eenmalig of periodiek) een blad uit te geven met nieuws van De Ontmoeting is besproken. Mooi, maar wel tijdrovend en kostbaar. De kerkenraad besluit het nu niet te doen. Met dankbaarheid neemt de kerkenraad kennis van het vele werk dat verzet is om te besparen op de stookkosten. Recent is isolatie van de bovenste ramen in de zuidgevel gerealiseerd. In mei (evt. juni) zullen de zonnepanelen geplaatst worden.
In het energiecontract van ‘energie voor kerken’ gelden dit jaar nog hoge tarieven. Het inkoop beleid van ‘Energie voor kerken’ is helaas niet gunstig uitgevallen. Keerzijde is dat de energiebesparende maatregelen des te zinvoller zijn. Wat de kerk niet gebruikt hoeft ook niet betaald te worden.
De viering van het heilig avondmaal op de Goede Vrijdag zal dit jaar weer aan tafels zijn. Wel worden de kleine bekertjes gebruikt. Op woensdag 22 maart hoopt de kerkenraad zich te bezinnen op het onderwerp genderdysforie.

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug naar huis brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: weer terug binnen onze muren.

Catherinus Elsinga

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond, op de even weken in de kerk voor de zieken en op de oneven weken bij iemand thuis, voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten
• Een zegen over de gekozen leden van de provinciale staten en de waterschappen. Dat ze wijsheid ontvangen om in een tijd van crisis wijs en rechtvaardig te besturen.
• Wijsheid voor de politieke leiders van ons land
• Voor de diensten in de Stille Week
• Bezoekwerk en onderling contact in onze gemeente

India
Tegen de tijd dat U dit leest, hopen wij samen met Mijntje Haakmeester in India te zijn. In Pune (100km oost van Mombai) verblijven we bij een vriendin van Mijntje. In Pune zal, onder het Days for Girls project, uitwasbaar maandverband worden uitgedeeld en hopen we zieken & armen te bemoedigen met Woord en gebed.
De 2de week hopen we in Lonavola (halverwege Mombai-Pune) te verblijven; daar is o.a. een Bijbel-school waar we wellicht in gesprek met de studenten zullen geraken.
Wilt U voor ons bidden opdat onze reis en ons verblijf een gezegende tijd voor eenieder mag zijn. En ja, eenmaal weer terug (gepland Goede Vrijdag) hopen we onze ervaringen te kunnen delen met U !
Vriendelijke groet, Rob & Agnes de Lange

Kidzzcorner

Thema van vandaag: de kruisiging (Lucas 23, Johannes 19)

Na de veroordeling wordt Jezus door soldaten bespot en geslagen en daarna moet Jezus Zelf het zware kruis op Zijn rug dragen naar Golgotha. Dit lukt Jezus niet omdat hij uitgeput en gewond is. Simon van Cyrene krijgt van een soldaat de opdracht om het kruis van Jezus te dragen. Op Golgotha wordt Jezus aan Zijn handen en voeten vastgemaakt aan het kruis. Pilatus hangt boven aan het kruis een bord waarop staat: Jezus uit Nazaret, de koning van de Joden. Naast Jezus worden er nog twee moordenaars gekruisigd. Er zijn mensen die Jezus bespotten en een moordenaar doet hieraan mee. Maar de andere moordenaar neemt het op voor Jezus op en vraagt aan Jezus of Hij aan hem wil denken als Hij in het Koninkrijk gekomen is. Jezus belooft aan hem dat hij samen met Hem in het paradijs zal zijn. Jezus kleren worden verdeeld behalve zijn mantel, die willen ze heel laten. Daarom wordt hiervoor gedobbeld. Als ’s middags de zon verdwijnt en het heel donker en stil wordt roept Jezus: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt u mij verlaten?” Dan zegt Jezus dat hij dorst heeft. Een soldaat geeft Hem zure wijn te drinken. Dan buigt Jezus zijn hoofd en zegt: “Het is volbracht”. Plotseling is er een zware aardbeving. De stilte is voorbij. De soldaat bij het kruis zegt: Dit was echt Gods Zoon. Het dikke gordijn in de tempel dat hangt tussen het Heilige en het Heilige der Heiligen waar alleen de hogepriester mag komen, scheurt van boven naar beneden doormidden. De scheiding is niet meer nodig. De weg is vrij naar God. De schuld is betaald.

In het oude Testament staat in Psalm 22 al beschreven hoe Jezus zou sterven. Deze psalm is honderden jaren voordat Jezus op aarde was geschreven. Dus toen wist God al wat er zou gebeuren want dit is het reddingsplan van God: De zonden van de mensen veroorzaakt scheiding tussen de mensen en God. Maar Jezus neemt de straf voor de zonden op zich. Alleen Hij kan dat omdat Hij de Zoon van God is. Door het sterven van Jezus kunnen wij weer bij God komen. Want de zonde heeft nu geen macht meer over de mensen. Door het sterven van Jezus laat de Here God ook zien hoeveel Hij van ons houdt. Gelukkig blijft het niet bij het sterven van Jezus, want Jezus overwint ook de dood! En dat vieren wij binnenkort met Pasen!

Kinderlied: Als je veel van iemand houdt, Hemelhoog 125


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.