Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. De Haan uit den Ham
Ouderling van dienst: Theo Ettema
Muziek: Marco Haakmeester orgel

Koffie: fam. Dogger

Koster: Aukje Heetebrij

Vanavond om 19.00 uur: geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: Open dienst ds. Elsinga

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA Zambia Maatjes voor gezinnen zonder ouders
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Meeleven
We denken in ons gebed aan de zieken thuis, in het ziekenhuis of in een verpleeghuis. In Turkije en Syrië – en onder de Turkse en Syrische bevolking in Nederland – is veel verdriet vanwege de ontstellende ramp in Turkije en Syrië. Miljoenen mensen zijn dakloos; tienduizenden zijn omgekomen. Moge de HERE ons helpen te dienen in innig medeleven, dienst en gebed.

Energiebesparing deze week
Inmiddels is de installatie die warme lucht in de zaal brengt in werking. Het nieuwe dak en de airco’s zijn
geplaatst. Ben en Albert werken verder aan de isolatie van de glaswand in de kerkzaal. Naar verwachting worden de zonnepanelen geplaatst in de maand mei of juni.

Van de kerkenraad
De kerkenraad heeft vergaderd op dinsdag 21 maart. Er is gesproken over een verzoek van de GZB om ‘deelgenotengemeente’ te worden van Foka van de Beek. De kerkenraad reageert daar positief op. Wat het zendingswerk betreft ligt voor onze gemeente het accent op het werk van stichting TRUD en de Samaritaanse vrouwen. Aangezien Foka van de Beek daar ook bij betrokken is, kan het GZB-deel van de uitgangscollecte speciaal voor haar bestemd worden. Zo krijgt zending ook via haar een gezicht.

In de bezinning staat de kerkenraad stil bij een verslag dat Emmy en Corien maakten van een cursusavond over het boek ‘Dialoog, dans en duel’ van ds. Kees van Ekris. De kerkenraad denkt na over vragen als: Hoe blijft de kerkenraad op de hoogte van wat er geestelijk speelt in de gemeente? Is er in de kerkenraadsvergadering ruimte voor hetgeen in de verkondiging ‘met kracht op ons afkwam’? Hoe helpen we de gemeente bij het leren luisteren? Bidden we thuis om een krachtige uitwerking van de verkondiging?

Het College van Kerkrentmeesters licht de kerkenraad in over de actie kerkbalans en de financiën over 2023. De actie kerkbalans is voorspoedig verlopen en heeft meer dan € 80.000,- opgebracht. Het CvK komt nog met een definitieve uitslag. Mede dankzij de actie voor de energiebesparende maatregelen bedraagt het resultaat over 2022 meer dan € 19.000,-. Zoals bekend zal een flink deel daarvan bestemd worden voor de energiebesparende maatregelen.

De kerkenraad neemt met dankbaarheid kennis van het feit dat Wilbert Letteboer (Sterrebos) bereid is het ambt van diaken op zich te nemen. Op D.V. 15 maart zal er een toerustingsavond voor de kerkenraad zijn over genderdysforie.

Gemeentevergadering 8 maart
Op 8 maart hopen we een gemeenteavond te houden. Het is de bedoeling dat verschillende onderdelen van het gemeente-zijn kort belicht worden. De avond vindt plaats in aansluiting op de vesper-dienst op de biddag, die begint om 19.30 uur.

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug naar huis brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: weer terug binnen onze muren.

Catherinus Elsinga

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond, op de even weken in de kerk voor de zieken en op de oneven weken bij iemand thuis, voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten
• Trouw en volharding in gebed, onderwijs, contact met andere gelovigen en avondmaalsviering
(Hand. 2:42)
• Voor politici: moed en veiligheid
• Aandacht en alertheid voor kwetsbaren onder ons
• Voorkomen van verdere escalatie in de spanningen tussen de grootmachten
• Slachtoffers van de aardbevingen en zegen over de hulpverlening

Beste gemeenteleden van De Ontmoeting,

We willen u hartelijk bedanken voor uw toegezegde kerkelijke bijdrage !

Nu de meeste reacties binnen zijn is het totale toegezegde bedrag opgelopen naar € 80.300.

De inkomsten uit de Actie Kerkbalans zijn van essentieel belang voor het goed functioneren van onze
kerk.
Het toegezegde bedrag overstijgt de verwachtingen en het college voelt zich hierdoor bemoedigd en is dankbaar voor de financiële betrokkenheid van de gemeente.
Het past ook om alle vrijwilligers te danken die de Actie Kerkbalans mogelijk gemaakt hebben.
Zonder uw inzet was de actie niet gelukt
Bovenal danken we onze Heer voor Zijn trouw en leiding zodat het werk in dit deel van Zijn Koninkrijk door mag gaan.
Het College van Kerkrentmeesters
Aart Kroeskamp
Gerrit Godeke
Erik Veneman
NB Het College van Diakenen wil u nog attenderen op de diaconie actie die eind maart/begin april wordt gehouden.

Verkoop wens- en felicitatiekaarten Stg. Help Oost Europa
Op woensdagavond 8 maart (biddag) zal er rondom de dienst de mogelijkheid zijn om handgemaakte wenskaarten te kopen. Achter in de kerkzaal is dan hiervoor een verkooptafel ingericht. De dames Ada en Cathalijne Hoornweg verkopen de door hen zelf gemaakte kaarten. De opbrengst hiervan komt volledig ten goede aan het werk van Stg. Help Oost Europa. Op onze website www.helpoosteuropa.nl staat meer informatie over het werk van de stichting. Ook vindt u daar informatie over een nieuw bouwproject dat dit jaar gestart is. Namens SHOE: Dinant Pas

Pluszegel
De actie van de boodschappenpakketten loopt dit weekend af. Hebt u nog zegeltjes over van de Plusmarkt. De diaconie neemt ze graag in ontvangst. U kunt ze geven aan een van de diakenen rondom de kerkdiensten. Of in het bakje op de tafel bij de ingang. Alvast bedankt.

Hadassa
De bijeenkomst van 8 maart wordt i.v.m. Biddag verplaatst naar 15 maart

Kidzzcorner
Gezien de erg jonge leeftijd van de kinderen bij de Gideonsbende hebben wij als leiding besloten in de veertig dagen tijd niet te kiezen voor het project van Bijbelbasics maar de kinderen de verhalen uit het Paasevangelie te vertellen.

Thema van vandaag: Palmpasen + tempelreiniging (Mattheüs 21)
Als Jezus op een ezel Jeruzalem komt binnenrijden, eren de mensen Jezus. Ze roepen: Hosanna voor de Zoon van David. Ze eren hem als Zoon van God.
Daarna gaat Jezus naar de tempel. Hij ziet op het tempelplein dat er mensen misbruik maken van de tempeldienst. Ze gebruiken het als een manier om geld te verdienen. Jezus wordt boos en jaagt deze mensen weg. De kinderen roepen opnieuw: Hosanna voor de Zoon van David. De overpriesters zijn boos en willen Hem arresteren.
Lied: En toch is Hij koning (Gerard van Amstel en Gerard van Midden)


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.