Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Corien Stigter
Muziek: Rene Schipper orgel, Eelke, Maaike, Aernout en Erik

Koffie: fam. Oosterhuis

Koster: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur: Geen dienst
Volgende week gaan voor:
Oudejaarsavond 19.30 ds. Elsinga
Zondag
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: Geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Stichting Trud
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Meeleven
We denken in ons gebed aan de zieken thuis, in het ziekenhuis of in een verpleeghuis.

Kerst – Jezus is geboren
́En gij, Bethlehem Efratha, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid.”
In deze tekst klinken twee dingen door. Enerzijds zal Jezus’ afkomst gering zijn. Hij komt uit het kleine Bethlehem. Anderzijds is zijn afkomst groots en amper te bevatten. Zijn oorsprong is van ‘voor de dagen der eeuwigheid’. Je kunt dan denken aan Jezus’ afkomst van koning David, maar het is ook mogelijk de lijn nog verder door te trekken. Hij was er vóór Abraham, zelfs de schepping. In Hem daalt de HERE Zelf af in de tijd.
In vers 3 profeteert Micha van Gods doel met het zenden van Zijn Zoon: “Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, bekleed met de macht van de HEER, zijn God, met de majesteit van diens verheven naam. Zij zullen veilig wonen, want Hij zal heersen tot de einden der aarde, en Hij brengt vrede.” Die vrede ontvangen we door het geloof in Christus. Naar Zijn Koninkrijk leven we toe!

2e kerstdag – Zangdienst in de CGK
Op de 2e kerstdag is er om 10 uur een zangdienst in de CGK-Almelo aan de Hofkampstraat. Testify zal daar medewerking aan verlenen. U bent allen van harte uitgenodigd om aan deze dienst deel te
nemen!

Pioniersplek 2023-2025 samen met CGK en Ichtus
Die pioniersplek van onze gemeente is gericht op het leggen van contacten met Turkstalige mensen. Op D.V. dinsdag 27 december is er een kerstviering waarvoor we de vrijwilligers en deelnemers van het taalcafé en anderen uitnodigen. Er is een maaltijd, ruimte voor onderling contact, warme chocolademelk en natuurlijk een vertelling van het kerstverhaal.

Met ingang van januari beging een tweede periode van 3 jaren voor het pionierswerk. Inmiddels is er toestemming (en subsidie) van het landelijke pionierswerk. Deze week besloot de kerkenraad van de Christelijke Gereformeerde Kerk om de komende drie jaren mee te doen met het pionierswerk. Daar zijn we erg dankbaar voor!
Het is voorrecht in het missionaire werk op te mogen trekken met de CGK en Ichtus uit Wierden. Het eensgezinde getuigenis en het eenparige gebed zijn tot eer van God en versterken de verkondiging.

Tussenstand najaarsactie: € 8.965,-!
De najaarsactie heeft inmiddels € 8.965,- opgebracht, bestemd voor het energie-zuinig maken van het kerkgebouw!
Sommige weken wordt er vrijwel dagelijks gewerkt aan isolatie en verwarming. Iedere stap die we doen helpt bij het beheersen van het energiegebruik. Een commissie bestaande uit het bestuur van de stichting en kerkenraadsleden werkt continu aan uitwerking – en zo nodig het bijstellen – van de plannen. (zie verderop in deze zondagsbrief)

De kerkenraad – voorzang – bevestiging en afscheid ambtsdragers
Bovenstaande is op de kerkenraad besproken. Tijdens de bezinning dacht de kerkenraad na over de vraag welke opdracht de gemeente heeft in het licht van de huidige ontwikkelingen in de wereld. De nood in de wereld zet aan tot heiliging, eerbied voor God en getuigenis. Blijft in onze activiteiten het missionaire bewustzijn? Zouden we nog eens een ‘missionaire check’ kunnen uitvoeren?
De voorzang tijdens de kerkdiensten is gestart tijdens de coronacrisis. Het voldeed zo goed, dat we er nog een tijdlang mee door zijn gegaan! Er is veel waardering voor de voorzangers, de organisten en anderen die dit mogelijk maakten. Hartelijk dank! Tegelijkertijd vergt het veel tijd, oefening en inzet. Daarom is besloten om vanaf januari niet meer standaard een beroep te doen op de voorzangers, maar alleen als er bijvoorbeeld een nieuw lied aangeleerd wordt. De predikant zal dan een vraag uitzetten op de app. De muzikanten app kan dus in de lucht blijven!
Volgens de vertrouwenspersonen is het wenselijk om één of twee mensen buiten de kerkenraad als vertrouwenspersoon aan te stellen. Dit om belangenverstrengeling te voorkomen. Daar wordt verder aan gewerkt.
De jeugdouderling gaf door dat er in samenwerking met andere gemeenten een bijeenkomst georganiseerd wordt voor kinderen met medewerking van Matthijs Vlaardingerbroek. Dat belooft een mooie middag te worden. Nadere info volgt nog!

Op 29 januari levert het Almeloos Christelijk Mannenkoor een bijdrage aan de eredienst. Fijn om dit koor te mogen ontvangen! Het voornemen is om in dezelfde dienst de bevestiging te doen plaats vinden van Aart Kroeskamp als ouderling-kerkrentmeester. Jacqueline Nyika, die acht jaar lang als diaken diende, neemt dan afscheid als ambtsdrager. Maaike Wesselink is bereid om nog 11 maanden extra haar ambt als ouderling te vervullen. We zijn dankbaar voor ieders dienst in Gods Koninkrijk!

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op: Kerk:
NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68
Catherinus Elsinga

Energie
Het energieverbruik van de kerk wordt dagelijks gevolgd door het gebruik van een app van de energieleverancier. Zo krijgen we een goed beeld van het verbruik per dag en zelfs per uur. In de week van 11 t/m 17 december hebben we 314 m3 gas verstookt bij een gemiddelde weektemperatuur van – 2,9 gr C. Dat kost tegen de huidige tarieven € 271. Als ik dat weekverbruik in januari 2023 zou hebben zou dat € 982 gaan kosten.

Van dergelijke bedragen schrikt de kerkenraad. Het goede nieuws is, dat we met goede maatregelen de kosten behoorlijk terug kunnen brengen. We denken aan:
Aanpassing van ons gedrag
Isolatie
Alternatieven voor verwarming op gas
Ad 1. We hebben de basistemperatuur van het gebouw gewijzigd van 15 gr. C naar 10 gr. C, We willen zo min mogelijk gebruik maken van de kerkzaal. Dat betekent dat we de avonddiensten vanaf 1-1-2023 in het stookseizoen in de nieuwe zaal doen. Jan Veninga is druk bezig om de benodigde technische voorzieningen (beamer en geluidsversterking) te regelen. Streamen van de diensten en kerkdienstgemist zal niet mogelijk zijn vanuit de nieuwe zaal.

Op korte termijn komen er in enkele ruimtes thermostaatknoppen, andere instellingen op de CV-ketel en radiatorventilatoren. Effectiever verwarming van de kerkzaal, zou tot een lager verbruik kunnen leiden.

Ad 2. Op het terrein van isolatie wordt op korte termijn (na de kerst) begonnen met het isoleren van de glaswand van de kerkzaal. Het materiaal is al deels binnen. In goed overleg hebben we besloten het kerkzaaldak in één keer goed te verbeteren. Dat legt wel van financiële druk op het hele plan, maar alternatieven zouden tot ongewenste vertraging en technisch slechtere oplossingen leiden. Als het dak klaar is, kunnen we zonnepanelen leggen. En dat willen we graag realiseren aan het begin van het voorjaar, omdat de zon dan al veel stroom oplevert.

Ad 3.De airco’s die we willen plaatsen komen in de nieuwe zaal, die veel gebruikt wordt en de kindernevendienstruimte en de tussenzaal. De airco’s worden medio februari 2023 geleverd. De benodigde aanpassingen aan de meterkast worden naar verwachting tweede helft januari gerealiseerd.

Moderamen en stichting zijn blij dat meerdere vrijwilligers een steen(tje) bijdrage in de uitvoering van de plannen. We zijn ook dankbaar voor de steun in financiële zin. De najaarsactie heeft t/m 19-12 al € 8.965 opgebracht. Het streefbedrag van € 10.000 lijkt haalbaar en stiekem hoop ik dat we het duurdere dak ook uit de najaarsactie kunnen betalen. Dus als u nog niet heeft bijgedragen en u kunt iets missen, dan zou elke euro extra welkom zijn.

Aernout Stigter

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond, op de even weken in de kerk voor de zieken en op de oneven weken bij iemand thuis, voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

  1. Dat we weer samen kerst zullen vieren in de kerk en met familie en vrienden.
  2. Dat we omzien naar alleen gaanden en hen erbij te betrekken en te bezoeken.
  3. Vrede op aarde door de enige Vredevorst.
  4. Danken dat Jezus naar ons toe is gekomen om de band tussen God en mensen weer te herstellen.

Week van Gebed 15 t/m 22 januari 2023
Het thema dit jaar is “DOE GOED ZOEK RECHT”.
Bidden aan de hand van Jesaja 1 vers 17
Zoek het recht, houd tirannen in toom,
bied wezen bescherming, sta weduwen bij.
Ook dit jaar hopen we weer bij elkaar te komen om samen te bidden in diverse kerken in Almelo
Zondag 15 jan. : Gereformeerd Vrijgemaakt Kerk. Bellavistastraat 26
Maandag 16 Jan. : Geen invulling
Dinsdag 17 jan. : Christelijk Gereformeerde Kerk. Hofkampstraat 37-41
Woensdag 18 jan. : De Bron. Adriaen Brouwerstraat 2
Donderdag 19 jan.: De Levensbron. Apollolaan 1
Vrijdag 20 jan. : De Ontmoeting. Hoornbladstraat 29a
Zaterdag 21 Jan. : Zevende Dag Adventisten. Oude Deldensestraat 2
Zondag 22 Jan. : De Ontmoeting. Hoornbladstraat 29a
De aanvangstijd is om 19.00 uur.
Iedereen is van harte welkom om mee te bidden aan de hand van het boekje met stukje
bijbel lezen en gebedspunten. Opgeven is niet nodig.
Vragen?: Theo Ettema of Jacob Dogger.

Kidzzcorner
Van de Gideonsbende

Het is eindelijk kerst! Vandaag vieren we samen de geboorte van Jezus, de lang verwachtte Messias. De ouders en kinderen zijn aan het begin van de dienst eerst in de kerk. De leiding zal samen met de kinderen de vier adventskaarsen en Paaskaars aansteken. Samen met de gemeente zingen we het kaarsenlied: Dank U wel voor de kaarsen. Daarna gaan wij naar onze ruimte van de Gideonsbende waar wij met de ouders en kinderen gaan genieten van een heus kerstontbijt! Later komen wij weer terug in de dienst en zullen wij het Adventsproject afronden.

De kinderen hebben in de afgelopen periode samen voor u een mooie boekenlegger gemaakt. Dit presentje willen wij u graag aan het einde van dienst aanbieden. Het kaarsje wat erbij zit staat symbool voor wat Jezus over Zichzelf heeft gezegd: “Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. (Joh. 8:12).”

De leiding en kinderen van de Gideonsbende wensen u een gezegende kerst!

Adventsproject 2022: Ik kan niet wachten!

Thema van vandaag: Wijze mannen verwachten de nieuwe koning (Matteüs 2:1-12)

Wijze mannen uit een ver land zoeken naar de nieuwe koning: de pasgeboren koning van de Joden. Ze volgen zijn ster en ze vinden Jezus.

Lied: projectlied Komt als kind in onze nacht
Bron: Bijbelbasics https://www.bijbelbasics.nl

Interkerkelijk Volleybaltoernooi
Ook dit jaar strijden 16 teams van verschillende Almelose kerken tegen elkaar om de eer, de taart en de beker. Kerkenraden, jeugd- of bijbelstudiegroepen, families of wat voor groep dan ook.

Wanneer: 28 december 2022
Tijd: 19.00 – 22.30 uur
Waar: Sporthal IISPA stadionlaan 60
Uitnodiging om te komen kijken en aan te moedigen van eigen mensen en broeders en zusters uit andere gemeenten.


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.