Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Aangenbrug (Hellendoorn)
Ouderling van dienst: Henk Oosterveld
Diaken van dienst: Piet Battjes
Muziek: Marco Haakmeester

Koffie: Piet & Marjon Battjes

Koster: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur: Leerdienst

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: open dienst ds. Hadnagy

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: PKN missionair werk Kliederkerk
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Van de kerkenraad
Op dinsdag 20 maart vergaderde de kerkenraad. De bezinning ging over de preek die ds. H. de Jong uit Vriezenveen hield over Hagar en Ismaël.
Aernout meldt dat de jaarstukken over 2022 zijn ingeleverd en het CCBB er geen opmerkingen bij heeft. Er is veel waardering voor de arbeid die verricht is voor het gereed maken van de stukken. De kerkenraad sprak over het rooster van aftreden voor de ambtsdragers. Er is een voorstel in de maak dat er op gericht is dat er niet teveel ambtsdragers in hetzelfde jaar aftreden.
Over de gedachte om voorafgaande aan de bediening van de doop aan de doopouders doopcatechese aan te bieden, praten we de volgende vergadering verder.
De scriba heeft een jaaragenda opgesteld. De onderwerpen die bijzondere aandacht vragen zijn verdeeld over de maanden van het jaar.
Als onderwerp voor de gemeenteavond op woensdag 13 maart is de schepping genoemd. Er is begrip voor de druk die boeren ervaren. Zij moeten ‘goed boeren in een lastig klimaat’. Verder komen op de gemeenteavond kort de financiën (CvK en stichting) aan de orde.
Aart Kroeskamp maakt bekend dat de actie kerkbalans meer heeft opgebracht dan begroot. Daar zijn we zeer dankbaar voor. In de volgende Zondagsbrief zal het CvK publiceren hoeveel er is toegezegd. Albert Jansen vertelt over de stand van zaken betreffende de (extra) verwarming.

Autodienst
Verschillende gemeenteleden dragen zorg voor vervoer van en naar de kerk. Vaak wordt het onderling geregeld – en dat is erg fijn. Soms zijn er gemeenteleden voor wie nog geen vervoer geregeld is. Ook hen willen we graag van dienst zijn. Mocht u daarbij mee willen helpen door zo nu en dan iemand op te halen en weer thuis te brengen, dan kunt u zich opgeven bij de scriba Dinant Kramer. scriba@deontmoetingalmelo.nl Uw of jouw hulp wordt erg op prijs gesteld!

Avond Christenen voor Israël
Op donderdag 29 februari 2024 is er in Almelo een studiebijeenkomst met spreker ds. Henk Poot namens Christenen voor Israël. Het onderwerp is: Jezus en Israël.
De Ontmoeting, Hoornbladstraat 29a, Almelo. Aanvang om 20:00
uur, toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël.
Thema
Het geloof in Jezus lijkt het grote breekpunt te zijn tussen Israël en de kerk. Toch heeft Jezus veel meer met Israël dan we als christenen wel eens beseffen. Via Jezus krijgen we zicht op de plaats en de betekenis van het Joodse volk. Het besef dat Jezus en Israël met elkaar verbonden zijn, kan ook kunnen leiden tot een verrijking van ons geloof in Jezus. Ds. Henk Poot is als predikant verbonden aan Christenen voor Israël.

Gemeenteavond; biddagdienst om 19.00 uur
Op woensdag 13 maart is de biddag voor gewas en arbeid. Na de dienst hopen we een gemeenteavond te houden. Daarom is de aanvangstijd van de dienst verschoven van 19.30 uur naar 19.00 uur. Dan gaan we nadenken over Psalm 104. “Zij alle – alle schepselen – wachten op U.”

Naïma Vrouwendag 9 maart 2024
De jaarlijkse dag voor christenvrouwen die verlangen het evangelie in woorden en daden te delen met moslimvrouwen. Zie: https://evangelie-moslims.nl/agenda-event/naima-vrouwendag-2024-09-03-2024/ Thema van de dag: Geen slaven, maar dochters!
Datum: zaterdag 9 maart 2024 van 10.30 – 16.00 uur.
Plaats: Kerkgebouw de Fontein, Bikkersweg 7, Bunschoten.
Kosten: Er is collecte voor de onkosten / E&M

Vakantie
Van 22-29 februari hebben wij een weekje vakantie (op enkele vergaderingen na). Voor dringende zaken kunt u een beroep doen op de wijkouderling of de scriba Dinant Kramer.

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: terug binnen onze muren.

Catherinus Elsinga

Hadassa
De bijeenkomst van 13 maart wordt i.v.m. biddag verplaatst naar 10 april.

Vrouwen koffie ochtend.
Van harte welkom op zaterdag 16 maart. a.s. van 10.00 tot 12.00. Inloop vanaf 9.30. Spreekster zal zijn, Gerrie Berkhof uit Vriezenveen. Thema is uit Jesaja 28:Des Heren werk is wijs.

India reis Jan 2024 – Rob en Agnes
Nog voor wij vertrokken naar India heeft Bonne gevraagd, of we in de avonddienst van 25 Feb een verslag van die reis zouden willen geven. Uiteraard!
Ons verblijf in India is echter fors anders verlopen dan wij “gepland” hadden… Daarom zal er in deze avonddienst meer een getuigenis gegeven worden dan een “reportage ondersteund door een veelvoud van foto’s” . Van harte uitgenodigd om te horen hoe onze Heer ook in dat verre India werkzaam is, dwars door de mensen en omstandigheden heen.
Vriendelijke groet,
Rob en Agnes de Lange

Bidstond.
Elke donderdag is er een bidstond, op de even weken om 19.00 uur in de kerk voor de zieken en op de oneven weken om 15.30 uur bij iemand thuis voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle bidstonden van harte welkom om mee te bidden. Info: Theo Ettema 0638764595

Kidzzcorner

Thema van vandaag: Heer, U gaat toch niet mijn voeten wassen?

We zijn begonnen met het veertigdagenproject van Bijbel Basics: Met vallen en opstaan. We gaan in zeven verhalen samen met Petrus op weg naar Pasen. Petrus wil niets liever dan Jezus volgen. Maar juist wanneer de tijd van Jezus’ sterven steeds dichterbij komt, vindt hij het moeilijk om ook met Jezus mee te gaan wanneer Hij moet lijden. Toch leert Petrus, met vallen en opstaan, om Jezus’ volgeling te zijn. Uiteindelijk wordt hij zelfs een belangrijk voorbeeld voor andere gelovigen.

Op deze tweede zondag staat Johannes 13:1-15 centraal: tijdens de paasmaaltijd wast Jezus de voeten van zijn leerlingen. Maar Petrus laat dit niet toe. Jezus maakt duidelijk waarom het belangrijk is dat Petrus toch zijn voeten door Hem laat wassen.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Petrus die niet begrijpt waarom Jezus zijn voeten wast.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Petrus die niet wil dat Jezus zijn voeten wast maar die van Jezus hoort waarom dit toch belangrijk is.

Kinderlied: Ja, Ja, Ja, Ik wil U volgen Heer (Opwekking Kids 20)


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.