Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Woudenberg uit Apeldoorn
Ouderling van dienst: Maaike Wesselink
Muziek: Jan Noordijk

Koffie: Nel en Bonne Oosterhuis

Koster: Aukje Heetebrij

Vanavond om 19.00 uur: geen dienst
Morgen 1e kerstdag 10.00 uur ds. Elsinga

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds, Hazeleger uit Westerhaar
Om 19.30 uur: Ds. Elsinga

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Voedselbank Almelo
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Gezegende kerstdagen

Ds. Woudenberg 24/12
Zondagmorgen hoopt ds. Woudenberg voor de laatste keer voor te gaan in De Ontmoeting. Ds. Woudenberg was predikant van het Nieuwland in de jaren 1991 – 1994. Zijn arbeid in dienst van de Heer heeft een zegenrijke invloed gehad.

Kerst-collecte
De kerstcollecte is bestemd voor Cubamigos, een organisatie die zich inzet voor mensen op Cuba. De inzet geldt zowel de bestrijding van de armoede als de verkondiging van het evangelie. Zie: https://www.cubamigos.nl/

Kerstbijeenkomsten
Op 16 december was er een fijne kerstmiddag. We hebben stil gestaan bij het geheimenis van Gods komst in de wereld. Heerlijk om daar van te zingen en God te eren voor het wonder van Zijn genade. Op zondag 17 december was er ’s avonds een kerstzangdienst, geleid door Marco Haakmeester en met muzikale begeleiding door René Schipper. Prachtige gekozen liederen en mooi orgelspel. Op 19 december vierden we kerst met mensen uit het AZC / Theaterhotel en andere deelnemers aan het taalcafé. Inclusief de leiding van het taalcafé waren er ongeveer 60 mensen, afkomstig uit onder andere Iran, Turkije, Syrië, Marokko en Sierra Leone, zowel christenen als moslims. Naast Israël mogen álle volken delen in het licht dat Christus brengt in een duistere wereld.
Als de oude Simeon Jezus in zijn handen neemt looft hij God met de woorden: “Nu laat U, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals U hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.”
Wanneer de volken horen van Gods openbaring in Jezus, wordt ook Gods bedoeling met het volk Israël duidelijk. Het is de heerlijkheid van Israël dat het eeuwenlang met God verbonden mocht zijn; dat het Gods beloften mee mocht dragen tot deze in vervulling gingen in de komst en het werk van Christus. De aanvaarding van Christus – door Joden en heidenen – leidt tot de erkenning van de hoge bestemming van Israël.

Lichtjestocht
Helaas kan de Lichtjestocht dit jaar vanwege de weersomstandigheden niet doorgaan. Dat is jammer. Velen hebben zich ingezet voor de organisatie – dank daarvoor! Anderen verheugden zich op de tocht door het Beeklustpark – we hopen dat ze op andere wijze het evangelie van Kerst mogen horen.

Koffie-café
Het koffiecafé is voor velen van betekenis! Komende week is er in verband met de feestdagen geen koffiecafé.

Geloof verkennen
Op de woensdagen 24 en 31 januari, 7 en 14 februari zijn er bijeenkomsten rond ‘Geloof verkennen’. De avonden zijn bedoeld voor mensen die beseffen dat er een God is. Wellicht hebben ze iets van God bespeurd in hun leven zonder dat precies te kunnen duiden.
Tijdens deze avonden delen we de verhalen en bespreken we de vragen die daardoor opgeroepen zijn. We proberen dus aan te sluiten bij waar de Here God mee bezig is in de harten en levens van mensen. Zo hopen we mensen buiten de kerk te dienen. Meer over deze avonden is te lezen op de site: https://www.deontmoetingalmelo.nl/web/geloof-verkennen/

Gericht uitnodigen
Sommige mensen moeten een drempel over om deel te nemen aan avonden over ‘Geloof verkennen’. Wilt u meehelpen om mensen uit te nodigen? Er zijn 2500 folders gedrukt; neem gerust een aantal mee!
U kunt de folder ook digitaal verspreiden. Een pdf wordt meegezonden met deze nieuwsbrief. Zie ook: https://www.deontmoetingalmelo.nl/activiteiten/missionair/

Van de kerkenraad
De kerkenraad vergaderde op 12 december.
Rooster van aftreden
Er is van gedachten gewisseld over het rooster van aftreden van de ambtsdragers. Maaike Wesselink
heeft reeds 3 perioden met veel liefde als ambtsdrager gediend. Volgens de kerkorde is dan een
rustperiode nodig. Maaike hoopt haar pastorale arbeid wel voort te zetten. Henk Oosterveld, Piet Battjes en Meitty Ernst zijn aftredend in 2023/2024. Hun is de vraag voorgelegd of zij bereid zijn nogmaals een periode als ambtsdrager te dienen. Met het oog op de continuïteit streeft de kerkenraad ernaar dat in een bepaald jaar niet te veel ambtsdragers tegelijkertijd aftreden.
Gelegenheid om namen in te dienen
De belijdende leden van de gemeente worden in de gelegenheid gesteld ondertekende briefjes in te leveren met namen van leden die zij geschikt achten voor het ambt van diaken of ouderling. Dat kan bij de scriba Dinant Kramer.

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: terug binnen onze muren.

Catherinus Elsinga

Helpt u mee?
Bij Plus supermarkten is er weer de mogelijkheid om te sparen voor boodschappen pakketten. In het voorjaar van 2023 hebben we de oproep gedaan om gespaarde Boodschappenpakketzegels te doneren aan de Diaconie van De Ontmoeting. Aan deze oproep heeft u toen volop gehoor gegeven waardoor we een mooi aantal boodschappenpakketten konden ophalen bij PLUS Brughuis. De pakketten werden vervolgens door de Diaconie en ouderlingen op adressen bezorgd waar een gedoneerd boodschappenpakket zeer welkom was en de huishoudportemonnee even dicht kon blijven.

Ook deze keer willen we weer een beroep op u doen om via de Diaconie een steentje bij te dragen in deze vorm van hulp. De boodschappenpakketzegels kunt u ’s zondag in de collectezak van de Diaconie doen, u mag ze aan iemand van de kerkenraad geven, via de koster, dominee. Allen zorgen ze ervoor dat middels de door u geschonken PLUS boodschappenpakketzegels de Diaconie in maart weer boodschappenpakketten gaan bezorgen. Op adressen waar ze hard nodig zijn. Helpt u mee? De PLUS boodschappenpakketzegelactie loopt al en gaat door tot en met 24 februari 2024. Volle spaarkaarten kunnen we tot en met zaterdag 2 maart 2024 inleveren.
TIP: Wellicht krijgt u buurvrouw/buurman ook zegels maar doet niet mee aan deze actie en mag u die
zegels ook inleveren voor het goede doel.
Alvast bedankt voor uw hulp.
Namens de Diaconie, Piet Battjes

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.0 uur een bidstond, op de even weken in de kerk voor de zieken en op de oneven weken bij iemand thuis, voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

  • Dank voor de mooie kerstbijeenkomsten en voor de contacten met mensen van buitenlandse afkomst. Bid dat Christus Zich openbaart aan moslims als Heer en Verlosser.
  • Het uitnodigen van mensen voor ‘Geloven verkennen’. Dat God onze gedachten leidt en vrijmoedigheid schenkt.
  • Voorbede voor Iran en voor de christenen in dat land, in het bijzonder voor hen die zich van de Islam bekeerden tot Christus.
  • De vorming van een nieuwe regering en Gods leiding bij de gesprekken die daartoe moeten leiden.

Kidzzcorner
24 december 2024

Lucas 1: 57-80 God maakt een nieuw begin Zacharias is blij, er is een zoon geboren.Zijn naam is belangrijk, Johannes betekent : God is goed voor ons of God is vol liefde.
Zacharias zingt een lied waarin hij vertelt over het nieuwe begin dat God heeft gemaakt en welk werk Johannes mag gaan doen.

Kerstfeest Lucas 2:1-21 l: in Betlehem, de stad van David, wordt Jezus geboren. Engelen vertellen het goede nieuws aan de herders: jullie redder is geboren, Christus, de Heer. God maakt een nieuw begin! Aan de kinderen van 4-8 jaar vertellen we over de geboorte van Jezus. Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Jezus die geboren wordt als redder van de mensen.

Projectlied: God maakt een nieuw begin


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.