Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Henk Oosterveld
Muziek: Testify

Koffie: Josine Roozeboom en Hendrik Jan Teekens

Koster: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur: geen dienst

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Bloemendal
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA zending Syrië
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Startzondag 24 september – met Testify
Start van het komend “seizoen” op zondag 24 september Wat kan het opbouwend zijn om met elkaar te praten, te zingen, te spelen en te eten! …..Want dat gaan we doen op de startzondag .
Niets spectaculairs, alles eenvoudig, maar misschien wel in een andere setting dan we gewend zijn. In de dienst gaat het o.m. over de geestesgaven en Testify begeleidt ons zingen. Daarna spelen we weer een gezelschaps-quiz waarin een ieder zijn kennis, vernuft en ervaring kan botvieren. Het motto is: “domme antwoorden bestaan niet , domme vragen misschien wel ”. Uiteraard komen ook meer serieuze zaken aan de orde; zoals over de komende activiteiten en groepen.

Kom en Zie!
Op de startzondag zien we een filmpje over de Sport- en spelweek. Het was echt fantastisch mooi!
We willen de kinderen graag een vervolg bieden. Iedere eerste zaterdag van de maand is er daarom “Kom en Zie” voor de kinderen van 6-12 jaar. Van 15.00 uur tot 16.30 uur. Behalve de kinderen uit de wijk worden ook de kinderen van het Theaterhotel (AZC) uitgenodigd. Dat vergt wel enige organisatie. We hopen dat vele kinderen al vroeg de Heer zullen leren ‘zien’.

Uit de kerkenraad
Kinderen en jongeren
Op de kerkenraad kwam het verslag van de sport- en spelweek ter sprake – en het vervolg daarop door ‘Kom en Zie!’. Verder bespraken we het werk onder kinderen en jonge gezinnen. De kring voor tieners begint weer op zondagmiddag 8 oktober. Op 4 oktober is een bijeenkomst gepland om met ouders van jonge gezinnen. Ook jonge ouders uit de CGK zijn daarvoor uitgenodigd.
Zalen en namen
De zalen in onze kerk zullen een naam krijgen die past bij onze context. Aangesloten wordt bij de straatnamen in de buurt. Naast de ‘kerkzaal’ en de ‘consistorie’ komen de ‘Hoornblad’ (nieuwe zaal), ‘De Jasmijn’ en de ‘Goudenregen’ (oppasruimte)
Financiën
Namens het CvK geeft Aernout Stigter een toelichting op de financiën over het jaar 2022. De diaconie had in financieel opzicht een goed jaar met een overschot van € 10.495,15. Ook voor de kerk is het jaar 2022 gunstig verlopen. Er was een overschot van € 45.515,90.
Daarvoor is grote dankbaarheid aan de HERE als de Gever van alle goed. Het overschot maakt dat onze jonge gemeente enige reserve kan opbouwen en dat is nodig voor structureel gezonde financiën. Ter verklaring van het overschot wordt erop gewezen dat in de jaarrekening de kosten vanaf maart 2022 zijn opgenomen. (De kosten voor januari en februari zijn in mindering gebracht op de reserve van de vroegere wijkgemeente, die we ‘meekregen’ als gemeente van bijzondere aard). Dat scheelt zo’n € 12.000,-. Verder hoefden er over 2022 nog geen quota aan de landelijke kerk afgedragen te worden (rond de € 6.000,-). Die meevallers zijn er in de toekomst niet. Verder is in 2022 een actie gehouden met het oog op de energiebesparing (€ 10.755,-) die daar inmiddels geheel aan is besteed. Tenslotte vielen ook de vrijwillige bijdragen en giften gelukkig mee. De kerkenraad is de werkers achter de schermen erkentelijk voor alle arbeid die verzet is om de financiën op goede wijze te beheren en te verantwoorden!
De financiële stukken worden binnenkort ter inzage gegeven aan de gemeente en, zoals gebruikelijk, doorgegeven aan het classicale college. Ze worden t.z.t. ook gepubliceerd op onze site.
Uit de kerkenraad
Kinderen en jongeren
Op de kerkenraad kwam het verslag van de sport- en spelweek ter sprake – en het vervolg daarop door ‘Kom en Zie!’. Verder bespraken we het werk onder kinderen en jonge gezinnen. De kring voor tieners begint weer op zondagmiddag 8 oktober. Op 4 oktober is een bijeenkomst gepland om met ouders van jonge gezinnen. Ook jonge ouders uit de CGK zijn daarvoor uitgenodigd.
Zalen en namen
De zalen in onze kerk zullen een naam krijgen die past bij onze context. Aangesloten wordt bij de straatnamen in de buurt. Naast de ‘kerkzaal’ en de ‘consistorie’ komen de ‘Hoornblad’ (nieuwe zaal), ‘De Jasmijn’ en de ‘Goudenregen’ (oppasruimte)
Financiën
Namens het CvK geeft Aernout Stigter een toelichting op de financiën over het jaar 2022. De diaconie had in financieel opzicht een goed jaar met een overschot van € 10.495,15. Ook voor de kerk is het jaar 2022 gunstig verlopen. Er was een overschot van € 45.515,90.
Daarvoor is grote dankbaarheid aan de HERE als de Gever van alle goed. Het overschot maakt dat onze jonge gemeente enige reserve kan opbouwen en dat is nodig voor structureel gezonde financiën. Ter verklaring van het overschot wordt erop gewezen dat in de jaarrekening de kosten vanaf maart 2022 zijn opgenomen. (De kosten voor januari en februari zijn in mindering gebracht op de reserve van de vroegere wijkgemeente, die we ‘meekregen’ als gemeente van bijzondere aard). Dat scheelt zo’n € 12.000,-. Verder hoefden er over 2022 nog geen quota aan de landelijke kerk afgedragen te worden (rond de € 6.000,-). Die meevallers zijn er in de toekomst niet. Verder is in 2022 een actie gehouden met het oog op de energiebesparing (€ 10.755,-) die daar inmiddels geheel aan is besteed. Tenslotte vielen ook de vrijwillige bijdragen en giften gelukkig mee. De kerkenraad is de werkers achter de schermen erkentelijk voor alle arbeid die verzet is om de financiën op goede wijze te beheren en te verantwoorden!
De financiële stukken worden binnenkort ter inzage gegeven aan de gemeente en, zoals gebruikelijk, doorgegeven aan het classicale college. Ze worden t.z.t. ook gepubliceerd op onze site.
Gemeenteavond
Het voornemen is om op de dankdag op 1 november na de dienst een gemeenteavond te houden.
Testify
De kerkenraad is er blij mee, dat Testify volgend jaar 12 keer hoopt te zorgen voor de muzikale begeleiding tijdens de eredienst. Testify is er op gericht dat de gemeente mee kan zingen. Er wordt gezocht naar een goede balans tussen bekende en nieuwe liederen. Qua inhoud, spiritualiteit en melodie hebben zowel de Psalmen als de Gezangen en de Opwekkingsliederen hun betekenis in het verheerlijken van Gods naam.
Pastoraat
Sharona Braakman heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor bezoekwerk bij enige adressen. De kerkenraad is daar dankbaar voor en overlegt in welke wijk deze dienst goed tot zijn recht komt.

Lichtjestocht
In Almelo is al 11 keer een ‘Lichtjestocht’ georganiseerd. De wereld om ons heen heeft het nodig om het goede nieuws van de geboorte van onze Heer Jezus te horen! Om de Lichtjestocht goed te organiseren en de lasten onder de mensen te verdelen zijn er vanuit de deelnemende kerken 4 nieuwe leden voor het kernteam nodig.
Wie zich hier voor in wil zetten kan dat te kennen geven bij Dinant Kramer of Louise Hemstede.

Eerst de Jood maar ook de Griek!
Israël neemt een belangrijke positie in doordat God Israël verkozen heeft boven alle volken: Ex.19:5,6:”Gij zult Mij een priesterlijk Koninkrijk en een heilig volk zijn”. Ook Jezus is eerst gekomen voor de Joden. Math.15:24:”Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk
van Israël”.

Paulus ging als apostel eerst naar de Joden, ook in de gemeenten die hij gesticht heeft. Eerst bezocht
hij de synagoge om daar de goede boodschap te brengen. Op het laatst (Hand.28:17) vroeg hij in
Rome de leiders van de Joodse gemeenschap bij hem te komen. Zij maakten een afspraak met hem om
te luisteren wat hij te vertellen had (Hand.28:23). ”Vol vuur sprak hij met hen over het Koninkrijk van
God en hij probeerde hen te overtuigen dat Jezus de Christus is, maar zij geloofden hem niet.”
En in
Hand.28:28 zegt hij: ”U moet goed beseffen, broeders, dat God dezelfde redding aanbiedt aan de
heidenen als aan ons. En zij zullen naar Hem luisteren!“.
Rom. 1:16v: ”dat het Evangelie een kracht
Gods tot behoud is ‘voor eenieder die gelooft, eerst de Jood, maar ook de Griek…’
Rom. 3:29: ‘Is God
alleen de God der joden? Niet ook der heidenen? Zeker ook der heidenen.’

Van een gemeentelid

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heen zendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: terug binnen onze muren.

Catherinus Elsinga

Kom en Zie
Als vervolg op de vakantie-spelweek hopen we het komend seizoen weer Kom en Zie te organiseren, op elke eerste zaterdag van de maand, niet alleen voor de kinderen uit de wijk, maar ook voor kinderen van asielzoekers uit het Theaterhotel. De opzet is in grote lijnen hetzelfde als in de spelweek: sport en spel, een creatieve activiteit, een bijbelverhaal, zingen, maar het belangrijkste is, dat kinderen ervaren, dat ze geliefd zijn. Aangezien we verwachten, dat er meer kinderen zullen komen als vorig jaar is extra hulp welkom. Als u hebt genoten van de sfeer tijdens de spelweek, is het misschien een idee om mee te gaan doen in het team. Ook zijn er waarschijnlijk nog enkele chauffeurs nodig om kinderen uit het Theaterhotel op te halen en terug te brengen. Inlichtingen of opgeven bij Nel Oosterhuis.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond, op de even weken in de kerk voor de zieken en op de oneven weken bij iemand thuis, voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten
1 Dat mensen zich aanmelden om te helpen bij het kinderwerk.
2 Dat “onze” mensen allemaal weer live de kerkdienst bezoeken.
3 Dat alle wijken van onze kerk voldoende bezoek krijgen van ouderling of pastoraalwerker.
4 Voor hulpverleners die uitgezonden zijn naar rampgebieden.
5 De christenen die dienstbaar zijn in de politiek. Dat ze in eerbied en afhankelijkheid van de HERE het land mogen dienen.
6 De slachtoffers van de aardbeving in Marokko en de overstromingen in Libië.
7 De situatie in de Armeense enclave Nagorno-Karabach, waar de – veelal Armeense en christelijke – inwoners zich bedreigd voelen door aanvallen vanuit Azerbeidzjan.

Kerkenraad
In de kerkenraad bespreken we sinds kort op elke vergadering de kerkdienst van de zondag voor de vergadering. Dit om met elkaar te delen wat ons aanspreekt in de dienst. Om ook elkaar beter te leren kennen hoe we het geloof beleven en wat daarin de basis is.
Deze vragen die we gebruiken willen we ook graag met u delen. We hopen dat u ook vruchtbare gesprekken onderling mag hebben ter opbouw van elkaar. Corien Stigter

JEUGDWERK
Jongeren:
Ook dit jaar vinden we het leuk om jullie weer te ontmoeten! Dit doen we op de eerste zondagmiddag van de maand van 16-18:30 uur. We beginnen met een uitzondering: Op zondag 8 oktober hopen we weer bij elkaar te komen. We komen bij Aernout en Corien Stigter, Sibculoseweg 122 in Sibculo. Met het vervoer wordt het geregeld. We gaan naast een leuke activiteit weer over een thema uit de bijbel nadenken, en natuurlijk samen eten, met een vuurtje als het niet heel hard regent…Mocht je een idee hebben over een thema, laat het ons weten. Van harte welkom! als je op de middelbare school zit.
Catherinus Elsinga, (06-83001329), Annemarie Heimerinkx, Aernout Stigter en Corien Stigter (06-44023973)
Gezinnen:
Ouders van (jonge) kinderen hebben aangegeven dat ze behoefte hebben om meer onderling contact te hebben en elkaar in geloof en opvoeding te steunen. Om die reden is vanuit de kerkenraad besloten om hier iets aan te doen. We willen graag alle ouders uitnodigen op woensdag 4 oktober om 20:00 uur in de Ontmoeting. Dan willen we inventariseren waar precies de behoefte ligt: welke thema’s, frequentie. We nodigen ook ouders uit b.v. de Christelijk Gereformeerde kerk uit. Mogelijk zijn er ook vanuit andere kerken ouders die dit zouden willen.
Meer informatie: Albert Jansen (06-29580852), Corien Stigter (06-44023973)
De Gideonsbende:
Elke zondag willen we graag aan kinderen vertellen over het evangelie, zodat zij al op jonge leeftijd in aanraking komen met het geloof in Jezus. Het is ook een taak van ons als gemeente om ouders hierbij te ondersteunen.
Er wordt een verhaal gedaan en een creatief werkje of spel dat aansluit bij het thema. Aan het einde van de dienst komen ze terug om dit te vertellen en om samen met de gemeente de dienst af te sluiten, dat is heel fijn. Wij hebben als gemeente een speerpunt: en dat is: dat jonge gezinnen zich thuis en
ondersteund voelen in de gemeente dat we hen ondersteunen om de kinderen over Jezus te vertellen en hen te leren hoe je met de Here God kunt leven.
Zoals u ook zult opmerken is het met enkele gezinnen, soms enkele kinderen meer, soms geen kinderen, behoorlijk kwetsbaar en het vergt veel om de organisatie van dit alles te dragen. We hebben mensen zoals Mariska, die zich al jarenlang inzetten hiervoor. Ook Erna springt bij en ik af en toe.
Wat zouden wij van u als gemeente verlangen?
Allereerst: gebed. We hebben het gebed van u als gemeente voor de gezinnen maar ook voor nieuwe gezinnen nodig. Heel erg nodig. We zijn afhankelijk van wat God wil doen. Ten tweede: We hebben mensen nodig die dit ook willen dragen. We zoeken mensen (mannen en vrouwen, opa’ s en oma’ s die hun kleinkinderen ook voorlezen uit de bijbel) die ong. 1x in de 6 weken een bijeenkomst zouden willen doen (al dan niet samen met iemand anders). Ook zoeken we mensen die beschikbaar zouden willen zijn om indien nodig op peuters te willen passen. De samenstelling van de kinderen is wisselend. Maar we willen in ieder geval elke zondagmorgendienst kinderen iets kunnen bieden.
We willen u aanmoedigen om te laten zien dat u jonge gezinnen in de gemeente wilt dragen in gebed en daad, ik denk dat er onder ons best wel wat opa’ s en oma’s zitten die ook hun kleinkinderen uit de bijbel vertellen. Er is heel mooi materiaal aanwezig, van het Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap (kijk eens op hun site) dat u kunt gebruiken en u hoeft het niet alleen te doen. Het is ook heeel leuk en leerzaam, je verdiept jezelf ook weer in een bijbelverhaal en hoe mooi is het om dit aan kinderen over te brengen.
Vragen en aanmelding Mariska Wagenvoort of Corien Stigter (06-44023973).

Kidzzcorner
Thema van vandaag: Saulus gaat in Jezus geloven
Op deze zondag staat Handelingen 9:1-22 centraal: Saulus vervolgt christenen, maar nadat hij de stem van Jezus heeft gehoord, gaat hij in Hem geloven. Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Saulus die blind wordt, maar aan het eind van het verhaal weer kan zien – alsof er een blinddoek voor zijn ogen is weggehaald. Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Saulus die door Jezus wordt uitgekozen om voor Hem te werken, door het goede nieuws over Hem te vertellen.

Kinderlied: God kent jou vanaf het begin – Hemelhoog 503

Herinnering
Met Pasen heeft u/ heb jij van de Gideonsbende een attentie ontvangen in de vorm van zonnebloempitten.

Wedstrijd: hoe hoog wordt jouw zonnebloem?
Maak een foto van jezelf naast jouw zonnebloem. Stuur dit naar kinderkerk@deontmoeting.nl
Geef ook in cm aan hoe hoog jouw zonnebloem is geworden.
Degene met de hoogste zonnebloem wint een prijs!


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.