Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Schipper uit Vroomshoop
Ouderling van dienst: Emmy Sinjorgo
Muziek: Testify
Kinderkerk: Betsie & Astrid
Oppas: Risanne
Koffie: mevr. De Vries en mevr. Hinnen


Koster: Ben Hemstede


Vanavond om 19.00 uur: Geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Wiekenraad uit Uelsen
Om 19.00 uur: Geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Open Doors
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.


HET IS DE HEER!
Simon Petrus zei: ‘Ik ga vissen.’ ’Wij gaan met je mee’, zeiden de anderen. De Heer is opgestaan; wij pakken de draad weer op. In zekere zin sluit de Heer Zich daarbij aan. De leerlingen vangen de hele nacht niets. Als de Heer vanaf de oever geroepen heeft dat ze het net aan de andere kant uit moeten werpen, is de vangst overweldigend. Net als eerder, maar toch anders. Nu is er de erkenning van het ongelooflijke: ‘Het is de Heer!’. Hij is opgestaan, Hij leeft! Aan land gekomen ontdekken ze dat de Heer al voorzien is van brood en vis. ‘Toen ze aan land kwamen zagen ze een vuurtje met vis erop en
brood. Jezus zei: ‘Breng ook wat van de vis die jullie daarnet gevangen hebben.’
Alsof Hij duidelijk wil maken: ‘Ik ben niet afhankelijk van jullie vangst, maar Ik wil het resultaat van jullie arbeid wel een plek geven.’ Zo houden ze de maaltijd: ‘Jezus nam het brood en gaf hun ervan, en Hij gaf hun ook vis’. Dat is gemeente-zijn. Wij leven van wat de Heer ons geeft. Steeds als ons werk iets moois oplevert zeggen we tegen elkaar: ‘Het is de Heer!’.

Collecte
U kunt thuis meedoen aan de collecte via het nieuwe banknummer van Gemeente De Ontmoeting
Almelo: NL24 RABO 0373 7459 58 ten name van PG de Ontmoeting Almelo. (zie boven voor het
nummer van de diaconie)

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Terugtreden Ben en Louise Hemstede
Ben en Louise Hemstede hebben aan de kerkenraad om ontheffing gevraagd van hun ambt als diaken en ouderling-kerkrentmeester. De kerkenraad heeft in dat verzoek bewilligd. We zijn dankbaar voor de
arbeid die Ben en Louise als ambtsdrager hebben verricht. Louise heeft bijgedragen bij de start van de
gemeente; Ben heeft in de afgelopen jaren als diaken erg veel arbeid verricht. We zijn er dankbaar
voor dat Ben en Louise bereid zijn om actief te blijven meewerken aan de opbouw van onze gemeente.
Namens de kerkenraad,
Dinant Kramer, scriba

Collecte
Diaconale collecte:

Vandaag is de eerste collecte voor Open Doors; Open Doors steunt christenen die om hun geloof
worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die
daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent deze organisatie praktische
hulp zoals traumazorg en noodhulp.

Oekraïne:
We hebben onlangs de collecte bestemd voor de Oekraïne; voor https://christelijknoodhulpcluster.nl/
Als u zelf nog wilt geven kan dit bij een van de aangesloten organisaties, deze organisaties verlenen al
langer hulp via lokale kerken.
U mag natuurlijk ook overmaken op de bankrekening van de diaconie:
NL77RABO0373 7459 74 o.v.v. Oekraïne, dan wordt het verzameld en z.s.m. doorgezonden

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en
op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

  • Volharding in het geloof als veel dingen ons tegenzitten in het leven
  • Het kiezen van de juiste prioriteiten voor het beleid van onze gemeente
  • Fijngevoeligheid in de omgang met elkaar
  • De vervolgde kerk o.a. in het Midden Oosten (Iran, Saoedi Arabië)
  • De leiders der volken
  • Allen die zich inzetten voor recht en gerechtigheid in de wereld
  • Onze koning en zijn gezin

3-5 juni 2022 Pinksterconferentie Stichting Opwekking in Biddinghuizen

Dit jaar wordt weer (na twee jaar online) de Pinksterconferentie georganiseerd. De pinksterconferentie is bemoedigend:
je ziet dat er nog heel veel andere christenen zijn die je kunt ontmoeten. Hoe leuk is dat.
Je leert veel over actuele thema’s die speciaal jou als jongere of volwassene bezig houden.
Last but not least: samen met heel veel christenen het pinksterfeest vieren! Heel bijzonder en
bemoedigend.
Wij hopen hier naar toe te gaan.
Het lijkt ons erg leuk om met meer mensen te gaan: jongeren, andere gemeenteleden.
Heb je ook zin om mee te gaan? En daar te kamperen? We zouden dan gezamenlijk op een veld
kunnen staan en met elkaar optrekken! Laat het ons weten. Of als je een dag wilt komen ook mogelijk.
Kun je bij ons bij de caravan even in rust bijkomen van alle indrukken…
Hartelijke groet
Aernout en Corien tel 06-44023973

Kidzzcorner
Thema van vandaag: Gods belofte voor Abram (Genesis 12:1-9 en Genesis 15:1-6)

De komende zes weken lezen we verhalen over Abraham, Sara en Isaak. In deze verhalen gaat het
over hen als stamouders van het volk van Israël.


Vandaag leren we Abram en Sarai kennen. God roept Abram om op reis te gaan van de stad Charan
naar het land Kanaän en belooft hem veel nakomelingen, net zoveel als er sterren aan de hemel zijn.
Die sterren zijn ontelbaar!


Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.