Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Rentier
Ouderling van dienst: Corien Stigter
Diaken van dienst: Josine Teekens
Muziek: Rene Schipper

Koffie: Jenny Holtman en Henk Compagne

Koster: Aukje Heetebrij

Vanavond om 19.00 uur: geen dienst

Volgende week Pasen gaat voor:
Om 10.00 uur: Ds. Elsinga
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Missionair werk Paasverhaal
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Vespers in de lijdensweek
We verlangen dat in de lijdenstijd de betekenis van het lijden en sterven van Christus ons hart raakt en ons leven vernieuwt. In de lijdensweek hopen we stil te staan bij gedeelten uit het evangelie van Marcus. In de bijlage bij deze Zondagsbrief staan de liturgieën van de vespers, inclusief de lezingen.
Op Goede Vrijdag lezen we over Jezus’ sterven en zijn plaats als Hogepriester (Hebreeën 9:11-15). Op de vrijdagavond vieren we het heilig avondmaal. Wij verkondigen zijn dood, totdat Hij komt. Albert, Jansen, René Schipper, Aart Kroeskamp en Yanna van de Poll zullen de vespers leiden.

Van de kerkenraad
De kerkenraad stond tijdens de bezinning stil bij de doopcatechese voor ouders die verlangen hun kind te laten dopen. We lezen samen een gedeelte uit een boek van ds. W. dekker ‘Marginaal en missionair’ (p. 151). In de doopcatechese gaat het over de betrokkenheid van ouders bij de gemeente en het voornemen om vorm te geven aan een christelijke opvoeding. Het is belangrijk daarvoor handvatten te bieden aan de ouders. Daarnaast kan in de doopcatechese de betekenis van de doop en de Bijbelse achtergrond van de kinderdoop uitgelegd worden. In omringende gemeenten – zoals hervormd Wierden – heeft men er ervaring mee. Er is ook geschikte lectuur, bijvoorbeeld het boekje van ds. W. Markus ‘Watermerk’.
De scriba heeft een jaaragenda opgesteld waarin voor iedere maand dat de kerkenraad vergadert is aangegeven welk onderwerp ter bezinning besproken wordt. In de april-vergadering is het onderwerp ‘zending’; in mei ‘jeugdwerk, inclusief catechisatie’.
De diaconie meldt dat er 24 pakketten van de Plus uitgedeeld kunnen worden. De financiële actie voor de diaconie zal gehouden worden in de maand april. De diaconie stelt daarvoor een brief op. Tijdens de rondvraag komt de vraag naar voren hoe we aan moeten kijken tegen het gebruik van halal voedsel. We zullen aan ds. C. Rentier vragen hoe hij daar tegenaan kijkt.

Collectes tijdens de avonddiensten
Over de collectes in de avonddiensten besloot de kerkenraad dat deze alleen plaats vinden tijdens de ambtelijke diensten en in de stille week. D.w.z. tijdens ‘Open diensten’, tijdens de diensten op bid- en dankdag, Goede Vrijdag en Oudjaarsavond.

Gebed voor moslims in de vastenmaand
Moslims hebben als regel om in de islamitische maanmaand Ramadan van zonsopgang tot zonsondergang te vasten. Voor veel moslims heeft de Ramadan iets feestelijks: een maand van intensief contact met elkaar, het aanhalen van familiebanden, samen eten en samen naar de moskee. Er is al jarenlang de gewoonte dat christenen wereldwijd in deze maand voor moslims bidden. Op de site van Evangelie & Moslims is een gebedskalender te vinden. https://evangelie-moslims.nl/ramadan-2024-gebedskalender/

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: terug binnen onze muren.


Catherinus Elsinga

Zangdienst Tweede Paasdag in de Christelijk Gereformeerde Kerk
U/jij bent van harte welkom om de Tweede Paasdag de zangdienst met ons mee te vieren!
We beginnen om 10 uur in de CGK gebouw Eben Haëzer aan de Hofkampstraat 41 in Almelo
We gaan mooie Paasliederen zingen en na de tijd is er koffie, tot dan! Missionaire team CGK

Bidstond.
Elke donderdag is er een bidstond, op de even weken om 19.00 uur in de kerk voor de zieken en op de oneven weken om 15.30 uur bij iemand thuis voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle bidstonden van harte welkom om mee te bidden. Info: Theo Ettema 0638764595

Kidzzcorner
Thema van vandaag: Ik ken die man niet
We zijn begonnen met het veertigdagenproject van Bijbel Basics: Metvallen en opstaan. We gaan in zeven verhalen samen met Petrus op weg naar Pasen. Petrus wil niets liever dan Jezus volgen. Maar juist wanneer de tijd van Jezus’ sterven steeds dichterbij komt, vindt hij het moeilijk om ook met Jezus mee te gaan wanneer Hij moet lijden. Toch leert Petrus, met vallen en opstaan, om Jezus’ volgeling te zijn. Uiteindelijk wordt hij zelfs een belangrijk voorbeeld voor andere gelovigen.

Op deze zesde zondag staat Matteüs 26:57-75 centraal: Jezus wordt bij de hogepriester verhoord en beschuldigd, en Petrus zegt drie keer dat hij Jezus niet kent.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Petrus die drie keer zegt dat hij Jezus niet kent.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Petrus die drie keer zegt dat hij Jezus niet kent;
wanneer de haan kraait realiseert Petrus zich dat hij Jezus in de steek gelaten.

Kinderlied: Met vallen en opstaan (projectlied Bijbel Basics)


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.