Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Bonne Oosterhuis
Diaken van dienst: Caroline Fierkens
Muziek: Marco Haakmeester

Koffie: Joke en Aad van der Valk

Koster: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur: Info avond Horeb

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Van Putten
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA werelddiaconaat Libanon
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


40 jaar predikant
We ervaren het als een bijzonder voorrecht dat ik 40 jaar lang het ambt van predikant mocht vervullen.
Afgelopen zondag was er al enige aandacht voor in een dienst in de Protestantse Gemeente van Spijk/Losdorp. Daar ben ik op 17 juni 1984 bevestigd als predikant van de gereformeerde kerken van Spijk en Godlinze door ds. S. Alblas, die er afgelopen zondag ook bij was. Vanaf 1984 – 1990 mocht ik predikant zijn van de Gereformeerde Kerk van Den Ham en sinds 2012 in De Ontmoeting (sinds 1 maart 2022 Protestantse Gemeente van bijzondere aard De Ontmoeting te Almelo).
Aanstaande zondag staan we er bij stil in onze gemeente. Eenvoudig en dankbaar, want in een dienst gaat het om Gods eer, Zijn trouw en het werk van Christus. Een mooie tekst vind ik Johannes 15:5 “Ik
ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht. Want
zonder Mij kunt gij niets doen.”

Het is dankzij Gods genade en vergeving dat zwakke en zondige mensen hun dienst in Gods Koninkrijk mogen verrichten. Het is vallen, opstaan en weer verder trekken in vertrouwen op Hem en door zijn kracht. Én het is blij verwonderd zijn over de wonderen die Hij onderweg laat gebeuren. Bij dat alles ben ik erg dankbaar voor de hulp en inzet van Tiny, die 40 jaar lang van harte mee geleefd en mee gebeden heeft. En voor de steun en bemoediging – en het opbouwend commentaar – van de kinderen, ambtsdragers en vrienden.

ALPHA!
Heb je vragen over het leven of over het christelijk geloof? Dan is ALPHA echt iets voor jou. Er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen. Je ontdekt altijd iets nieuws. Je ontmoet nieuwe mensen. En het is vrijwel gratis!
Waarover?
Over het ABC van het geloof met onderwerpen als: Is er meer? Wie is Jezus? Bidden: waarom en hoe? De Bijbel lezen: waarom en hoe? Hoe zit het met de kerk? De Heilige Geest. Gods leiding in je leven. De ALPHA omvat 10 avonden en een ‘ALPHA-weekend’. We beginnen met een heerlijke maaltijd, daarna is er een inleiding en vervolgens praten we erover door.
Wanneer?
Als er voldoende animo is, starten we op 19 september (of in overleg op een andere avond) een nieuwe ALPHA-cursus. Informatie en opgave bij Bonne Oosterhuis E: famoosterhuis73@gmail.com T 06-572
621 59.

Taalcafé
Op 25 juni zal al weer de afsluitende bijeenkomst zijn van het taalcafé. Veel vrijwilligers hebben zich er enorm voor ingezet! We hebben vele bijzondere ontmoetingen gehad met christenen en moslims uit Turkije, Iran, Syrië, Sierra Leone en andere landen. Wat is het bijzonder elkaar op de levensweg te mogen ontmoeten, een eindje samen op te lopen en vervolgens weer afscheid nemen. Naast het oefenen van het Nederlands was er aandacht voor elkaar, het delen van verhalen, gezelligheid, hartelijkheid en meeleven. En er was gelegenheid iets te delen van het Woord van God of ons leven met de Heer.

Vakantie Bijbel boekje
Veertien portretten uit de wereldwijde kerk met een korte overdenking. Mooi om mee te nemen op vakantie en dagelijks een stukje te lezen. De boekjes liggen in de hal van de kerk. Neem gerust een of meer exemplaren mee!

Stelling 11 over Jeruzalem (nogmaals)
De stad Jeruzalem komt in de Koran helemaal niet voor. In Soera 17:1 wordt volgens moslims verwezen naar de nachtelijke hemelvaart van Mohammed. Daar staat: “Lofprijzing aan Hem, die zijn dienaar des nachts deed reizen van het Gewijde Bedehuis (in Mekka) naar het Uiterste Bedehuis.” Bij dat ‘uiterste bedehuis’ zijn moslims aan Jeruzalem gaan denken. Zo zou de god van Mohammed de God van Israël hebben overvleugeld. Maar in de tijd van Mohammed (570 – 632 na Chr.) stond er nog geen bedehuis / moskee in Jeruzalem. Pas rond 711 veranderde kalief Abd al-Wahd de christelijke kerk op de tempelberg
(gebouwd in de zesde eeuw) in de Al-Aqsa moskee. Soera 17:1 kan dus onmogelijk op Jeruzalem
slaan.
De kaliefs hebben zich in de loop van de eeuwen nauwelijks met Jeruzalem bemoeid. In de negentiende eeuw was de stad een smerige, armoedige plek. Pas toen de Joden zich massaal in en rond Jeruzalem
vestigden, maakten de moslims van Jeruzalem een belangrijke stad voor henzelf. Opmerkelijk is dat in Jeruzalem altijd meer Joden hebben gewoond dan moslims. In 1860 woonden er 11.000 Joden tegen 6.500 moslims; in 1906 woonden er 40.000 Joden tegen 7.000 moslims. Jeruzalem is dus altijd meer een Joodse dan een Arabische stad geweest.
Na de vakantie volgt bespreking van de overige stellingen.

Vakantie
De komende 4 weken (tot 21 juli) hopen wij vakantie te houden. Indien nodig kunt u een beroep doen op uw wijkouderling of contact opnemen met de scriba. Die neemt eventueel contact op met ds. H. de Jong uit Vriezenveen, die bereid is om mij in deze tijd te vervangen.

Sport- en speldagen – help je mee?
Van dinsdag 20 – vrijdag 23 augustus hopen we weer sport- en speldagen te houden voor kinderen uit de wijk, het Theaterhotel, het AZC en huize Alexandra. We zoeken nog vrijwilligers onder andere voor het begeleiden van de spellen, de voetbal, het knutselwerk, de EHBO en de oppas (!) Wie wil deze week helpen om de kinderen een onvergetelijke week te bezorgen en de blijde boodschap met hen te delen?
Geef je op bij Catherinus Elsinga (cbelsinga@solcon.nl)

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Mag de vrede van de Heer Christus met je gaan: waar Hij je ook heenzendt;
Mag Hij je leiden door de wildernis: je beschermen in de storm;
Mag Hij je blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij deed;
Mag Hij je met vreugde naar dit huis terug brengen.

Catherinus Elsinga

Bidstond.
Elke donderdag is er een bidstond, op de even weken om 19.00 uur in de kerk voor de zieken en op de oneven weken om 15.30 uur bij iemand thuis voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle bidstonden van harte welkom om mee te bidden. Info: Theo Ettema 0638764595

Gebedspunten

 • De nieuwe ministers en staatssecretarissen, die op 2 juli het kabinet van de koning vormen.
 • Dat we als christenen steeds meer vertrouwd raken met Gods Woord en daarin ons houvast vinden bij de ontwikkelingen in de wereld.
 • Jonge mensen die het examen achter de rug hebben en bezig zijn met hun vorming en de ontplooiing van hun gaven.
 • De wijsheid om liefdevolle getuigen te zijn voor kinderen of andere naasten, die vervreemd
  zijn van het evangelie.
 • Dat we trouw en gastvrij omgaan met nieuwe mensen die we welkom mogen heten in de
  gemeente. Gods zegen over de ALPHA.
 • In Iran word je als christen als een ‘gevaar voor de nationale veiligheid’ gezien.
  Huiskerkleiders lopen groot risico dat de overheid hen gevangen zet of verplicht deel te nemen
  aan religieuze ‘heropvoedings-sessies’. [Open Doors].

IZB – Tijding
Samen met gemeenten en gemeenteleden weet de IZB zich geroepen tot zending in Nederland. De IZB doet dit via toerusting voor predikanten, kerkenraden en kerkelijke gemeenten. Ook zijn ze met missionaire pioniersplekken present door heel het land en maken ze de podcasts ‘Eerst Dit’ en ‘Dit is de Bijbel’.
Via het magazine Tijding worden verhalen gedeeld vanuit de praktijk. Bijvoorbeeld verhalen over hoe God werkt en mensen inschakelt bij missionaire pioniersplekken en in christelijke gemeenten. En over de vreugde als mensen zich door God gevonden weten. Door de verhalen in Tijding word je geïnspireerd en toegerust om ook zelf het geloofsgesprek te blijven voeren. De IZB stelt dit magazine beschikbaar voor
gemeenteleden, neem een exemplaar mee bij de uitgang.

Kidzzcorner
Thema van vandaag: Het voorbeeld van de tien meisjes
Deze zondag is de derde van een blok met vier verhalen uit het evangelie van Mattheüs over Gods nieuwe wereld. Op elke zondag staan voorbeelden (gelijkenissen) van Jezus centraal die iets laten zien van deze nieuwe wereld.

Op deze zondag staat Mattheüs 25:1-13 centraal: een voorbeeld dat duidelijk maakt dat je goed moet opletten of Gods nieuwe wereld er al aan komt.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op de vijf verstandige meisjes die een lamp bij zich hebben en olie om de lamp te laten branden.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de oproep om goed te blijven opletten, omdat we niet weten wanneer God zal komen.

Kinderlied: Vertrouw maar op God (Kinderopwekking 150


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.