Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst:
Muziek: Testify

Koffie: Arend van de Beld en Ineke Knip

Koster: Aukje Heetebrij

Vanavond om 19.00 uur: geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Breemes
Om 19.00 uur: Leerdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Schuldhulpmaatje Almelo
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Meeleven
We denken in ons gebed aan de zieken thuis, in het ziekenhuis of in een verpleeghuis.

Leerdiensten over de 7 werken van barmhartigheid
Op zondag 30 april gaat het over ‘Ik zat gevangen en jullie kwamen naar Mij toe’. Het blijft iets onvoorstelbaars dat onze Heer, de Zoon van God, zich zo verregaand identificeert met de hongerigen, vreemdelingen, enzovoort. De dichter Schulte Nordholt heeft daar een bijzonder lied over gemaakt: Gezang 176 LvdK ‘O, liefde die verborgen zijt..’
Betsie, Aad, Albert, Arend

Morgendienst 23 april met Testify
Zondag 23 april hopen we stil te staan bij Romeinen 8:16-30. De tekst is: “Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding”. Als een oorzaak van depressiviteit onder jongeren wordt genoemd dat zij ‘een lege horizon’ hebben. Het ontbreekt hen aan hoop en een zinvol toekomstperspectief. Dat stemt somber. Wat houdt de christelijke hoop in? En hoe houd je die hoop vast? Testify verleent medewerking aan deze dienst. We maken een keuze uit de volgende liederen: Opw. 595 (Licht van de wereld); 585 (er is een dag); 602 (vrede van God); 349 (Hij is verheerlijkt); ELB 29 (God heb ik lief); Sela: thuis; Sela: Er is een toekomst vol van hoop.

Uit de kerkenraad
In de bezinning stond de kerkenraad stil bij enkele reacties op de verkondiging in de afgelopen tijd. De een wordt geraakt door eenvoud, voorbeelden, zang en de liefde van Christus voor zondaren. De ander houdt van radicale prediking die de huidige tijd goed typeert en stof tot nadenken biedt. De kerkenraad hoopt met deze bezinning op de prediking door te gaan.
Met de Hervormde gemeente van Vriezenveen zal een verkennend overleg plaats vinden over mogelijkheden tot samenwerking (met name het predikantschap) in de toekomst. Met stichting Present wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een Doe-dag voor onze gemeente.
De kerkenraad heeft het aantal adressen van de 8 bestaande kwartieren bekeken met het oog op de invulling van de ambtsdragers en pastoraal werkers. Door de komst van Wilbert Letteboer en Stefi Mintje zijn er op dit moment geen vacatures voor ambtsdragers. Daar zijn we dankbaar voor. In enkele kwartieren zou de hulp van een pastoraal werker zeer welkom zijn.
In De Ontmoeting hebben belijdende leden toegang tot de viering van het heilig avondmaal. Met het oog op de gasten zal in de nodiging verwoord worden: “Zij die Jezus belijden als hun Heer en erop vertrouwen vergeving te ontvangen door Zijn offer aan het kruis, worden genodigd om deel te nemen aan de viering van het avondmaal.”
De kerkenraad vindt het passend bij de eredienst dat de collecte weer zijn plaats in de dienst krijgt. De diaconie hoopt hier vorm aan te geven. Voor de komende tijd is ook de actie voor de diaconie gepland waarvoor alle leden van de gemeente een brief ontvangen. Besproken wordt dat het tijdens en na de dienst nodig is aandacht te schenken aan alle leden van de gemeente, zodat ieder zich gezien en gekend weet.

Sport- en spelweek augustus
Van 21 – 25 augustus hopen we weer een sport- en spelweek te houden voor kinderen uit de wijk en bijvoorbeeld voor kinderen uit het AZC. Deelname aan sport en spel is mogelijk voor kinderen van 6-12 jaar. De tijden: maandag – donderdag: 11.00 – 15.00 uur; vrijdag: 13.00 – 16.00 uur met aansluitend de barbecue.
Rond de sport- en spelweek is er een bijzondere samenwerking ontstaan. Het Turkse pioniersteam organiseert het samen met de Dabar-commissie uit Rijssen. VBC Ichtus uit Wierden, de CGK Almelo en De Ontmoeting zetten de schouders eronder vanuit hun verantwoordelijkheid voor de pioniersplek. Maar er worden ook bijdragen geleverd – financieel en in menskracht – vanuit de hervormde gemeenten in Rijssen en Enter. Bovendien komen er vrijwilligers helpen uit de Levensbron en een evangelische
gemeente in Hengelo. En onze buren, de voetbalvereniging, stellen gratis een groot deel van hun veld ter beschikking! Al die hulp is meer dan welkom, want er moet heel wat werk verzet worden. Maar we doen het samen met vreugde en verwachting.
We zijn ons zeer van bewust van wat in de Psalmen staat: “Als de HERE het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan.” Wij zijn afhankelijk van de Heer en bidden om Zijn zegen.

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Bijbelcursus Cor Weeda
Komende dinsdag is de laatste bijeenkomst in dit seizoen van de Bijbelcursus. Een grote groep van meer dan twintig deelnemers heeft genoten van de cursus die Cor Weeda dit seizoen heeft verzorgd.
We zijn bijzonder dankbaar voor de inspirerende bijeenkomsten. Velen hebben er blijk van gegeven enorm te zijn bemoedigd en opgebouwd door wat ze tijdens deze morgens hebben geleerd. We willen Cor Weeda (en zijn vrouw) heel hartelijk danken voor zijn bijdrage aan de opbouw van de gemeente!
De Bijbelcursus zal weer van start gaan in september. Dan zal de brief van Paulus aan de Thessalonicenzen aan de orde komen. Fantastisch dat Cor ook het komende seizoen weer leiding wil geven aan de cursus!

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: terug binnen onze muren.


Catherinus Elsinga

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond, op de even weken in de kerk voor de zieken en op de oneven weken bij iemand thuis, voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

  • Gods zegen over de contacten met de Turkse mensen en over de verspreiding van het evangelie in Almelo.
  • Voor onze koning en koningin en hun gezin en familie
  • Voor het overleg over het landbouwakkoord. Voor alle inspanningen en bereidwilligheid om tot een duurzamer beleid en levensstijl te komen.
  • Bezoekwerk en onderling contact in onze gemeente
  • Voor alle ouderen die te maken hebben met beperkingen en afnemende krachten
  • Voor de oorlog in Oekraïne en Soedan
  • Voor de politieke situatie in Israël

OUD PAPIER
Als u zich afvraagt waarom die grijze container al maanden op het kerkplein staat is hier het antwoord. U kunt hier elke zaterdag van 10.00-12.00 terecht om uw oude papier te brengen. De mensen uit de buurt weten inmiddels de weg, maar veel gemeenteleden mogen we nog niet begroeten. We zijn door verhuizing en ziekte met minder mensen, aanvullingen in het rooster zijn van harte welkom. Aanmelden kan bij Nico, nicowkamp@gmail.com of 0546-821210

Kiddzcorner

Exodus 20:1-21 God belooft dat de Israë lieten zijn unieke volk zijn, zijn kostbare bezit. En zij moeten beloven zich aan zijn regels te houden.

Aan de kinderen van 4-8 jaar vertellen we over op God die zijn regels aan de Israëlieten geeft.

Voor de kinderen van 8-12 besteden we aandacht aan de regel dat je geen beeld van God mag
maken

Na een lange tijd komt Mozes terug van de berg met een boodschap.

Lied: Ik zag een kuikentje


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.