Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Maaike Wesselink
Muziek: Rene Schipper

Koffie: Henny Podt en Ineke Knipp

Koster: Jacob Dogger
Vanavond om 19.00 uur: Geen dienst

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Ds. De Ruiter
Om 19.00 uur: Zangdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA Werelddiaconaat Indonesië
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Kring voor jonge ouders
Wij willen het onze kinderen niet onthouden, wij zullen aan het komend geslacht vertellen
van de roemrijke, krachtige daden van de HEER, van de wonderen die Hij heeft gedaan.

Met deze woorden uit Psalm 78 begonnen we een bijeenkomst met jonge ouders op 4 oktober. Er waren
ouders uit De Ontmoeting en uit de Christelijke Gereformeerde Kerk. We hadden een fijn gesprek.
Gelovige jonge ouders kunnen veel voor elkaar betekenen. Door elkaar te bemoedigen en het gesprek
aan te gaan over de opvoeding en het doorgeven en voorleven van het geloof aan de kinderen!
Samenwerking tussen de kerken is belangrijk bij activiteiten voor jonge ouders en kinderen!
De conclusie van de avond was, dat we 5 of 6 avonden per seizoen bijeen komen. Albert, Corien, Aernout en Catherinus helpen bij de voorbereiding van de avonden. We hopen dat andere jonge ouders – wellicht ook uit andere kerken – aanhaken.

De volgende keer is op donderdag 23 november om 20 uur in De Ontmoeting. We gaan het dan hebben over de vraag: “Wanneer doe je ’t goed?” in combinatie met ‘rituelen en gewoontevorming’. Er komt nog een poster!

Avonddiensten
Het stookseizoen is weer begonnen. Daarom zullen de avonddiensten met ingang van zondag 22 oktober weer gehouden worden in de Hoornblad-zaal. Daar is het behaaglijk! Vorig jaar is dat prima bevallen.

Jaarrekening
De financiële stukken van diaconie en kerk zijn inmiddels gecontroleerd door de kascommissie bestaande uit Wouter Teeuw en Siem van Dijk. Op hun voorstel is door de kerkenraad decharge verleend aan het CvK voor het beheer van de financiën en het gevoerde beleid. De kerkenraad is zeer erkentelijk voor alle verrichte arbeid. De opstart van het financieel beheer en de boekhouding vergde extra werk.
De jaarrekeningen van kerk en diaconie liggen vanaf zondag in de consistorie ter inzage voor de gemeente. Na ondertekening zijn ze ook beschikbaar voor het CCBB. Dat is het regionale orgaan van de kerk dat toeziet op het beheer. Een verkorte versie van de jaarrekening komt op de site te staan.

Gemeenteavond
De kerkenraad heeft het voornemen om op de dankdag op 1 november na de dienst een gemeenteavond te houden. Iedereen is van harte welkom! Er is dan ook weer gelegenheid om kaarten te kopen voor de stichting Hulp Oost Europa. Behalve de financiële aangelegenheden hopen we na te denken over de vraag: welke elementen spelen een rol bij het tot geloof komen van menen? En hoe kunnen we daar als gemeente rekening mee houden?

Van de kerkenraad
Het hierboven genoemde is besproken op de kerkenraad. De kerkenraad besloot enkele exemplaren van ‘Lichtspoor’ (een uitgave van de IZB) te bestellen. Enkele vragen van de kosters zijn besproken, onder andere over de lijst met BHV-ers. De leiding van de Kindernevendienst bezint zich op een goede vormgeving van de kinderkerk in de huidige situatie. De kerkenraad ontving een notitie over de relatie tussen doop en avondmaal; daarover spreekt de kerkenraad op de volgende vergadering.

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via
https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: terug binnen onze muren.


Catherinus Elsinga

Het boekje Filemon
Het boekje Filemon is maar een klein boekje ongeveer anderhalve bladzijde maar is rijk aan inhoud. Het zit ingeklemd tussen de brief aan Titus en de brief aan de Hebreeën. Paulus schrijft de brief vanuit de gevangenis in Efeze, tegelijkertijd met de brief aan Kolosse. In zijn gevangenschap ontvangt hij de slaaf Onesimus die is weggelopen bij zijn baas Filemon in Kolosse. Filemon is christen en de gemeente komt samen bij hem aan huis.
Onesimus krijgt onderwijs van Paulus en bekeert zich tot Christus. Zijn hele houding verandert, hij dient Paulus en de apostel raakt bijzonder op hem gesteld. Paulus schrijft nu een brief aan zijn vriend Filemon, waarin hij bemiddelt tussen heer en slaaf.
Onesimus was een zondaar, had zijn baas schade berokkend, komt tot geloof, wordt zeer bruikbaar voor Paulus en wordt gereinigd weer teruggestuurd naar zijn baas Filemon voor wie hij ook zeer nuttig kan zijn.
Paulus, als middelaar tussen Onesimus en Filemon, is bereid om de schade die Onesimus heeft aangericht vergoeden. Hij beschouwt hem als zijn (geestelijk) kind. Hij lijkt op de barmhartige Samaritaan die de kosten draagt voor de verzorging van de gewonde man in de herberg. Als zondaar is de mens – net als Onésimus – onbruikbaar en tot niets goeds in staat. Als kind van God ontvangt hij nieuw. Gods Geest woont in hem. Zo wordt hij bruikbaar voor zijn Hemelse Vader (zoals Onésimus voor Filémon). Door zijn geloof in Christus is de weg open tot de Vader.
Van een gemeentelid

Hervormingsbijeenkomst Enter woensdag 25 oktober 2023
In het kader van herdenking van de kerkhervorming is ook dit jaar door enkele plaatselijke kerken een bijeenkomst georganiseerd. Deze vindt plaats op DV woensdag 25 oktober om 19.30 u. in het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente, Dorpsstraat 55 te Enter.
Als spreker is uitgenodigd drs. P.J. den Admirant met als onderwerp:
Luther, prediker van Gods genade.
Wij zien ernaar uit u, ook vanuit omliggende gemeenten, te ontmoeten. Van harte welkom!
J.M.A. Diepeveen, ouderling GG
C.G. van der Valk, ouderling HG

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond, op de even weken in de kerk voor de zieken en op de oneven weken bij iemand thuis, voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Gebedspunten

 • De verkiezingen voor de tweede kamer. Dat zij die Gods geboden eerbiedigen en opkomen voor het leven, de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van onderwijs in de tweede kamer goed vertegenwoordigd zullen zijn.
 • De oorlog die ontstaan is na de terroristische aanslagen op Israëlische burgers. Laten we allen gedenken die hiervan het slachtoffer zijn, zowel Joden als Palestijnen, en bidden dat het geweld zich niet verder over de regio uit zal breiden. We vragen om bescherming voor én internationale eerbiediging van Israël als land.
 • Bidden om Gods leiding in het volbrengen van onze missionaire opdracht in de stad. Dat de HERE hen die op zoek zijn naar God door Zijn Geest en Zijn leiding op ons pad wil brengen en toevoegt aan de kring van hen die behouden worden.
 • Bid dat we een gemeente mogen zijn tot zegen van álle generaties en waarin jong en oud bijeen komen voor de lof van Gods grote naam.
 • Dank voor goede contacten met andere gemeenten. Gebed dat kerken en gemeenten elkaar tot zegen zullen zijn.
 • Dank voor de gezonde financiën van de gemeente. Bid voor de najaarsactie die binnenkort gehouden zal worden.
 • Danken voor de vele vrijwilligers die stilletjes hun werk doen door onze broeders en zusters te helpen.
 • Bidden voor mensen in Israël en in de Gazastrook.
 • Bidden voor de Gideonsbende.
 • Groeigroepen voor trouwe deelname en geloofsgroei.
 • Voor ons stadsbestuur.

Najaarsactie 2023
Begin november ontvangt u een brief met het verzoek om een financiële bijdrage voor het werk in onze gemeente. Met deze najaarsactie vragen we opnieuw uw aandacht voor het verduurzamen van de kerkzaal.
Graag willen we de verwarmingsinstallatie van de kerkzaal vervangen.
De huidige installatie is ruim 15 jaar oud en moet op termijn vervangen worden. Door de installatie te vervangen kan 15 – 20 % per jaar bespaard worden. Het richtbedrag is € 6000.
We hopen van harte dat u ook nu een gulle bijdrage wilt doen voor dit opbouwende werk in onze gemeente. Samen kunnen we onze plannen uitvoeren en werken aan een betekenisvolle plek voor iedereen. Bij voorbaat hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,
Het College van Kerkrentmeesters van de PG De Ontmoeting

Kerstavond in het Beeklustpark: Lichtjestocht
Net als vorig jaar organiseren diverse kerken op zaterdagavond 23-12-2023, samen de 11de editie van
de Lichtjestocht. Als er een moment is in het jaar dat mensen open staan voor het verhaal van Jezus,
dan is het met kerst. De Lichtjestocht blijkt een goed middel om mensen te bereiken met Gods verhaal.
De Lichtjestocht is een wandeling van ongeveer 30 á 45 minuten door het Beeklustpark in Almelo.
Tijdens de wandeling worden er op verschillende plaatsen stukjes van het kerstverhaal uitgebeeld. Zo
moeten de mensen zich eerst inschrijven, bezoeken de herberg die vol zit, lopen daarna langs de
herders die groot nieuws te vertellen hebben, om vervolgens bij Herodes en de Wijzen te kijken. Aan
het eind van het verhaal komen ze in de stal bij Jozef en Maria en het Kindje. Tijdens de tocht wordt er
op diverse plekken muziek en/of gedichten ten gehore gebracht. Aan het eind kan iedereen wat
drinken en is er gelegenheid tot napraten, terwijl een koor diverse Kerstliederen zingt.

Naast uw gebed kan de organisatie uw hulp goed gebruiken, hierbij kunt u onder andere denken aan:

Zondagavond
29 oktober om 19.00 u is er een Maarten Luther Zangavond. Medewerking wordt verleend door Rene
Schipper, orgel en dochter Lieke, dwarsfluit. Wie van zingen houdt is, van harte welkom vanaf
18.30. Met een hartelijke groet, Betsie Dogger en Maaike Wesselink.

Najaarsconcert 2023 ACM Almelo
21 oktober 2023 Stadskerk de Bleek-Hofstraat 1
Aanvang:19.30 uur.Kerk open 19.00 uur.
Een gevarieerd programma met interactieve onderdelen waaraan het publiek kan deelnemen.Via een
thematisch programma worden liederen uit verschillende landen, stijlen en talen ten gehore gebracht.
Dit boeiende programma wordt afgewisseld door de bekende sopraan Valeria Boermistrova met
begeleiding van organist Henk Linker. Het Almelo’s Christelijk Mannenkoor bestaat al 105 jaar en
staat nu onder de bezielende leiding van dirigent, pianist en componist Frank den Bakker. Van zijn
hand zullen ook een aantal arrangementen uitgevoerd worden. Een programma is aanwezig en de zeer
goede akoestiek en ambiance van de Stadskerk De Bleek verhogen de aantrekkelijkheid van dit
concert. Toegang is gratis en bij de uitgang een vrije gift.

Kidzzcorner
Thema van vandaag: Paulus schrijft een brief aan de christenen in Rome

Op deze zondag staat Romeinen 1:1-7 centraal: aan het begin van zijn brief aan de christenen in Rome
groet Paulus zijn lezers.


Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Paulus die brieven schrijft en daarin vertelt over
God.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de wens die Paulus voor zijn lezers heeft aan het
begin van zijn brief: Ik wens jullie toe dat God, onze Vader, en de Heer Jezus Christus goed voor jullie
zijn en jullie vrede geven.

Kinderlied: Zo stevig als wat – Marcel en Lydia Zimmer

Wedstrijd: hoe hoog wordt jouw zonnebloem? > correctie e-mailadres
Met Pasen heeft u/ heb jij van de Gideonsbende een attentie ontvangen in de vorm van zonnebloempitten. Maak een foto van jezelf naast jouw zonnebloem. Helaas stond er inde afgelopen zondagsbrieven een fout in het e-mailadres. Excuses hiervoor!
Je kunt je foto sturen naar kinderkerk@deontmoetingalmelo.nl. Geef ook in cm aan
hoe hoog jouw zonnebloem is geworden.

Degene met de hoogste zonnebloem wint een prijs!


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.