Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Maaike Wesselink
Muziek: Orgel Marco Haakmeester, zang Janny, Lydia en Dinant
Kinderkerk: Nathalie & Risanne
Oppas: Chantal
Koffie: dhr. & mevr. Van de Vis

Koster: Aukje Heetebrij

Vanavond om 19.00 uur: Leerdienst
Volgende week gaan voor:
Hemelvaartsdag 10.00 uur ds. Kaufmann- Schaap uit Coevorden
Zondag
Om 10.00 uur: ds. Aangeenbrug uit Hellendoorn
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: geen opgave ontvangen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand en de doos voor Eliza


Gods grote daden verkondigen
9Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een
volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis
geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: 10u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens
zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen.

Het is geweldig om te kunnen spreken van Gods grote daden. De HERE handelt in de geschiedenis van de mensen. Hij maakt Zelf deel uit van onze geschiedenis in Zijn Zoon. Jezus verkondigt het Koninkrijk, brengt verzoening tot stand en overwint de satan. Bij het Pinksterfeest blijkt dat Gods grote daden vérder gaan door Zijn kerk! Op weg naar de wederkomst verkondigt de kerk Gods grote daden. Daarbij vallen twee dingen op: allereerst dat de gelovigen worden aangeduid als ‘een koninklijk priesterschap’. Dankzij de zalving door de Heilige Geest bekleden alle gelovigen het ambt van koning en priester. In navolging van Hem oefenen we gezag uit als koningen, bidden we als priesters en zegenen we.

In de tweede plaats valt op dat de taak van de kerk is de grote daden van de HEER te verkondigen. De discipelen doen dat meteen na de uitstorting van de Geest. De kerk is dat blijven doen. Natalya hoopt ons zondag te vertellen van Gods grote daden in Bulgarije. U kunt haar en anderen ook al ontmoeten tijdens het event van de GZB op zaterdagavond 21 mei. Inspirerende verhalen uit de wereldkerk waarbij sprekers met getuigenissen uit Colombia, Bulgarije en Libanon laten zien hoe God wereldwijd werkt. Opgave via https://www.gzb.nl/evenementen/online-event-vertel

Een nieuwe voorzitter
Aernout Stigter heeft de afgelopen jaren de gemeente gediend als voorzitter van de kerkenraad. Zoals ieder zal begrijpen was dat geen eenvoudige taak. Hij heeft dat op een voortreffelijke wijze gedaan en hij wist zich gesteund door een eensgezinde kerkenraad. Er is grote waardering voor zijn inzet. We danken de Heer voor de kracht en wijsheid die Aernout ontving.
Aernout hoopt het voorzitterschap van de diaconie op zich te nemen. De kerkenraad heeft op zijn verzoek een andere voorzitter gekozen, Albert Jansen. We zijn er zeer dankbaar voor dat Albert deze taak op zich heeft willen nemen.

Contact met de stichting
Er is een vergadering geweest van het moderamen met het bestuur van de stichting. Stichting en gemeente hebben een gezamenlijk doel: de opbouw van de gemeente en de verspreiding van het evangelie.
Er is gesproken over een nieuw huurcontract, de ventilatie van de kerkzaal (waaraan hard wordt gewerkt door Ben en Albert) en over een samenhangend totaalplan voor de beperking van het energieverbruik. De stichting stelt daarvoor een commissie samen. Verhuur van het gebouw aan externe huurders (zoals het Budak college) dient twee doelen. In de eerste plaats dienen we daarmee de gemeenschap en krijgen we contact met de samenleving. In de tweede plaats komen de inkomsten uit de verhuur ten goede aan de gemeente. In de vaststelling van de huurprijs wordt rekening gehouden met de stijging van de kosten (met name de energie).

Tenslotte is gesproken over twee acties die de financiële basis versterken. Allereerst de oud- papier actie. (Daarvoor worden nog wat vrijwilligers gezocht! Geef je op bij de stichting!) In de tweede plaats een sponsor-diner. De kerkenraad is erg dankbaar voor het werk dat door de stichting wordt gedaan en spreekt zijn waardering uit voor de inzet van de bestuurders.

Beleidsplan
De kerkenraad heeft ook gesproken over de uitwerking van het beleidsplan, zoals besproken op de gemeenteavond. Inmiddels is er al contact met de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt over samenwerking op het terrein van het jeugdwerk. Het ligt in de bedoeling om daar volgend jaar een begin mee te maken. Er is gesproken over uitbreiding van het aantal avonddiensten (o.a. zangdiensten / leerdiensten). Dat gaan we nader uitzoeken. Nu de gemeente zelfstandig is, komt er gaandeweg meer ruimte voor bezinning tijdens de kerkenraadsvergaderingen. Tijdens de diensten pogen we meer aandacht te geven aan de voorbede voor de collecte doelen. Eelke Stigter heeft een lijst gemaakt nieuwe liederen die gemaakt zijn bij de Psalmen. De lijst helpt om dezelfde inhoud op een nieuwe manier/melodie te zingen. We hopen er gebruik van te maken!

Voorstellen voor prioriteiten in de verdere uitwerking van het beleid worden besproken op de komende kerkenraadsvergadering.

Collecte
U kunt thuis meedoen aan de collecte via het nieuwe banknummer van Gemeente De
Ontmoeting Almelo: NL24 RABO 0373 7459 58 ten name van PG de Ontmoeting Almelo.
(zie boven voor het nummer van de diaconie)

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via
https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Catherinus Elsinga

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

  • De Turkse bijeenkomst op 21 mei; dat belangstellende moslims geraakt worden door het evangelie.
  • We danken voor de regen, die is gevallen. Een verhoring van ons gebed.
  • We blijven bidden om vrede voor Oekraïne en voor de slachtoffers van deze vreselijke oorlog.

Kidzzcorner
Thema van vandaag: Gods belofte voor Abram (Genesis 12:1-9 en Genesis 15:1-6)

De komende zes weken lezen we verhalen over Abraham, Sara en Isaak. In deze verhalen gaat het over hen als stamouders van het volk van Israël.

We lezen vandaag Psalm 105:1-11, een psalm die gemaakt is om God te danken voor alles wat hij doet. De dichter schrijft over allerlei mensen uit de geschiedenis, onder wie Abraham en Isaak.

Bron: de bijbel.nl/bijbelbasics
Lied: Vertel het aan de mensen, Hemelhoog 691


Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.