Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Van Ark uit Vorchten
Ouderling van dienst: Henk Oosterveld
Muziek: Marco Borkent

Koffie: Rob en Agnes de Lange
Koster: Marco Haakmeester
Vanavond om 19.00 uur: gebed en getuigenisdienst.

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Ds. Elsinga
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: PKN, Missionair werk ondersteuning pioniersplekken
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Meeleven
We denken in ons gebed aan de zieken thuis, in het ziekenhuis of in een verpleeghuis.

Jubileum
Op 26 mei hopen Lykele en Jannie de Leeuw 25 jaar getrouwd te zijn. Ze hopen dat te vieren op 3 juni 2023 vanaf 14.00 uur in De Ontmoeting. Wat bijzonder dat de HERE hen 25 jaar lang geleid heeft, ook door moeilijke perioden heen. We zijn met hen dankbaar en wensen hen een feestelijke dag toe en goede jaren onder de hoede van de hemelse Vader.

Van de kerkenraad
Armoede
Op dinsdag 16 mei vergaderde de kerkenraad. Na de opening was er een bezinning op de preek van 14 mei en de verwerking. Wat is het belangrijk dat armoede bespreekbaar gemaakt wordt. Verderop in de vergadering bracht Maaike verslag uit van een symposium van schuldhulpmaatje. Ruim 50% van de Almeloërs heeft een betalingsachterstand. Daar kan heel wat spanning en zorg achter zitten. De ouderlingen en diakenen staan graag open voor een gesprek daarover!
Geloofsbelijdenis
Naar aanleiding van een verzoek uit de gemeente besloot de kerkenraad om op de eerste zondag in de maand tijdens de morgendienst het geloof te belijden met de woorden van de Apostolische Geloofsbelijdenis (of die van Nicea-Constantinopel). Zo worden we bepaald bij de samenvatting van het evangelie, die we delen met de wereldwijde kerk van Christus.
Present en Heilig Avondmaal
Stichting Present zal een korte presentatie verzorgen na een morgendienst. Dan is er ook voorbereiding voor de viering van het Heilig Avondmaal. De kerkenraad spreekt nogmaals over de nodiging tot de viering van het Heilig Avondmaal en verder over de relatie tussen doop en avondmaal.
Gebed na de dienst
Het komt voor, dat gemeenteleden na de dienst behoefte hebben aan voorbede. Bijvoorbeeld naar aanleiding van de verkondiging of naar aanleiding van een gesprek. In principe zijn de predikant en de ouderling van dienst daarvoor beschikbaar. Maar het is ook mogelijk met iemand anders even een aparte ruimte op te zoeken om samen te bidden.
Jeugd en zangdiensten
De jeugddiaken maakt melding van overleg tussen verschillende kerken over het jeugdwerk. Op verzoek zullen er voortaan vier zangdiensten per jaar ingepland worden.
Actie diaconie
Inmiddels is de brief voor de werving van bijdragen voor het werk van de diaconie gereed. Binnenkort zal die verspreid worden.

Bijeenkomst 23 mei
Op dinsdag 23 mei zal er in De Ontmoeting, Hoornbladstraat 29A, een bijeenkomst zijn, bedoeld voor mensen met een buitenlandse achtergrond, speciaal de deelnemers aan het taalcafé. Eerst is er een warm welkom met koffie / thee en iets lekkers. Daarna wordt aan de hand van enkele dia’s een korte schets gegeven van Jezus’ komst en zijn heilswerk. Vervolgens gaan we heerlijk eten. Onder andere mensen met een Turkse (Turkstalige) achtergrond zijn van harte welkom

Sport- en spelweek augustus
Van 21 – 25 augustus hopen we weer een sport- en spelweek te houden voor kinderen uit de wijk en bijvoorbeeld voor kinderen uit het AZC. Deelname aan sport en spel is mogelijk voor kinderen van 6-12 jaar. De tijden: maandag – donderdag: 11.00 – 15.00 uur; vrijdag: 13.00 – 16.00 uur met aansluitend de barbecue. Het thema van deze week is: “God houdt van iedereen!”. Er is van alles te beleven: sport en
spel, ontmoeting, samen eten, een goochelaar, vrijdags een barbecue… en iedere dag luisteren
we naar een verhaal uit de Bijbel.
Wil je als jongere een of meer dagen meehelpen met de sport- en speldagen? Dat zou geweldig zijn. De voorbereidingen van sport en spel worden door het team gedaan. Maar met jouw hulp – bijvoorbeeld het begeleiden van een groepje kinderen – zouden we geweldig geholpen zijn. Geef je op bij Catherinus Elsinga cbelsinga@solcon.nl

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: terug binnen onze muren.

Catherinus Elsinga

Uitnodiging zangdienst Christelijke Gereformeerde Kerk
2e Pinksterdag Maandag 29 mei 2023 10.00 uur
Met aansluitend een HIGH TEA

Beste gemeenteleden van De Ontmoeting,
Ook op de tweede Pinksterdag willen we als CGK graag een zangdienst houden met aansluitend een high tea (allemaal lekkere hapjes met thee en ook koffie).
Houd u er alvast rekening mee in uw agenda ?
U kunt zich opgeven middels de mail: paul@vanarragon.nl Opgave vooraf is noodzakelijk ivm de voorbereidingen en de capaciteit van de zaal. Graag opgeven voor 21 mei.

Verslag van de India-reis
In de gebeds- en getuigenisdienst, ’s avonds 21 mei, zullen Rob en Agnes verslag doen van hun bevindingen in India. Ondersteund met foto’s zal o.a. het werk van “Youth With A Mission” worden toegelicht. Daarnaast zullen de (vaak zeer erbarmelijke) levensomstandigheden in de sloppenwijken ter sprake komen. Maar dat bovenal, ook in dit gigantische, van Hindoeïsme doordrenkt land, de honger naar het Woord onder de oppervlakte voelbaar aanwezig is. Van hárte welkom !
Rob en Agnes de Lange

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond, op de even weken in de kerk voor de zieken en op de oneven weken bij iemand thuis, voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

  • De bijeenkomst op 23 mei met mensen die een buitenlandse achtergrond hebben. Dat het gezellig zal zijn en de aanwezigheid van de Here Jezus merkbaar zal zijn.
  • Verschillende organisaties roepen op tot gebed in de 10 dagen tussen hemelvaart en Pinksteren. Concreet de vraag aan ieder van ons om voor 5 mensen in onze omgeving te bidden.
  • De dramatische situatie in Soedan, waar een burgeroorlog het bestaan van miljoenen mensen ontwricht.
  • We danken voor alles wat er groeit en bloeit. We bidden voor mensen in Noord Italië en Spanje die te maken hebben met extreme regen en droogte.

Van de stichting
We zijn blij u te kunnen melden dat sinds enige tijd het bestuur weer voltallig is. Erik Ernst is bereid om plaats te nemen in het bestuur als lid.
Een reden om dankbaar te zijn en we wensen Erik veel plezier en zegen toe op zijn werk.

Kidzzcorner

Handelingen 1-11

Afgelopen donderdag was het Hemelvaartdag, vandaag vertellen we erover.De kinderen horen over Jezus die teruggaat naar de hemel, veertig dagen nadat Hij is opgestaan uit de dood.

De kinderen van 4-8 jaar maken een knutsel waarbij een wolk voor Jezus kan worden geschoven.
De kinderen van 8-12 jaar vertellen de boodschap van Jezus door via Morsecode of ze doen een proefje over de adem van God

Lied: Ik moet weggaan


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.