Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst:
Diaken van dienst: Meitty Ernst
Muziek: Rene Schipper

Koffie: Emmy en Richard Sinjorgo

Koster: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur: Leerdienst met Evert van de Poll

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Van der Spek
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Schuldhulpmaatje Almelo
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Uit de kerkenraad
De kerkenraad vergaderde op dinsdag 16 april. Na de preekbespreking bespraken we het thema ‘zending’ aan de hand van een inleiding van Albert Jansen. Het ging over het ‘winnen van zielen’ in opdracht van de Heer en uit ontferming met de wereld. Verkondiging en dienst gaan daarbij hand in hand; in beide kan de Heer Zich openbaren. In onze samenleving treffen we naast onverschilligheid soms onverwachte openheid aan.
We ontvingen een uitnodiging van het Leger des Heils voor de opening van de vernieuwde buurthuiskamer ‘De Hagendoorn’, Wilgenstraat 11 op 2 mei van 15.30 – 17.30 uur. In de buurthuiskamer is een naaiatelier. Ieder kan er terecht voor ontmoeting, een kop koffie, een spelletje een maaltijd, een goed gesprek of zingevingsvragen. (Dinsdag, woensdag, donderdag van 9.30 uur – 13.30 uur).

Avonddienst weer in de kerk
In het zomerseizoen hoeft er minder gestookt te worden. Daarom zal vanaf zondag 21 april de avonddienst weer in de kerk gehouden worden. Komende zondag 21 april is er een leerdienst onder leiding van Evert van de Poll over “Het einde der tijden herkennen: hoe, wat en wanneer?”

Halal eten?
De kerkenraad dacht na over ‘Christen en halal eten?’. Mensen als Cees Rentier en predikanten die kennis hebben van de Islam, zien er geen bezwaar in om deel te nemen aan een maaltijd met halal eten. Deelname aan een heidense offermaaltijd wordt in de Bijbel afgewezen, maar daarvan is hierbij geen sprake. Halal betekent ‘toegestaan’. Wie een maaltijd met moslims organiseert kan ook kip en rundvlees (of vegetarisch) serveren zonder te spreken van ‘halal’.

Zegenlied
We zijn dankbaar voor de kinderen en voor de kinderkerk. De kerkenraad vindt het (evenals de leiding van de kinderkerk) een goede zaak om een zegenlied te zingen voordat de kinderen de kerk verlaten. Zo ondervinden ze tijdens de eredienst dat de gemeente biddend om hen heen staat.

Doopcatechese
De kerkenraad besloot om lijn aan te brengen in de doopcatechese. Het besluit luidt: “Ook de kinderen van de gelovigen mogen deel uitmaken van de gemeente van Christus. Met het oog op de beantwoording van de doopvragen en de christelijke opvoeding volgen doopouders doopcatechese (met name wanneer zij in onze gemeente voor de eerste keer de doop van een kind aanvragen). Daarin gaat het o.a. over de Bijbelse achtergrond van de (kinder)doop, het doopformulier en de christelijke opvoeding.”

Collecte – ook – digitaal
Wouter Teeuw gaf namens het college van Kerkrentmeesters toelichting op de mogelijkheden voor het collecteren. De collecte is een wezenlijk onderdeel van de eredienst. Het blijft natuurlijk mogelijk om contant geld in de collectezak te doen. Maar het CvK wil rekening houden met andere methoden om geld over te maken.
Het CvK heeft alle mogelijkheden onderzocht. De conclusie is dat een abonnement op de Appostel-app het meest voor de hand ligt. Die biedt o.a. ook mogelijkheden voor het – voor wie dat wil – digitaal regelen van de kerkbalans. Het CvK laat zich verder over de Appostel-app voorlichten en komt met een voorstel

Bijbelcursus
Komende dinsdag 23 april is de laatste bijeenkomst van de Bijbelcursus van dit seizoen. Cor Weeda heeft les gegeven over het boek Ezechiël, bepaald niet het gemakkelijkste boek uit de Bijbel. De bijeenkomsten zijn als erg opbouwend ervaren door de deelnemers. Cor Weeda danken we hartelijk voor alle arbeid die hij hiervoor heeft gedaan! En fijn dat zijn vrouw steeds meekwam!
Het volgende seizoen zal de Bijbelcursus gaan over de brief aan de Hebreeën. En Cor Weeda hoopt dan weer leiding te geven aan de cursus.

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: terug binnen onze muren.


Catherinus Elsinga

Bidstond.
Elke donderdag is er een bidstond, op de even weken om 19.00 uur in de kerk voor de zieken en op de oneven weken om 15.30 uur bij iemand thuis voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle bidstonden van harte welkom om mee te bidden. Info: Theo Ettema 0638764595

Gebedspunten

1 Bidden voor de gemeente: iemand die je al een tijdje niet ziet, iemand die je “opvalt”, iemand die nieuw is in de gemeente en voor de jonge gezinnen.
2 Voor de buurt om onze kerk.
3 Voor Bijbelwinkel Boek en Hart.
4 Danken dat Almelo een nieuwe burgemeester krijgt die in juni begint. Bidden dat hij met zijn talenten Almelo kan dienen. Het is Richard Korteland.
5 Danken dat Mirjam van ’t Veld vanaf 1november goed heeft waargenomen.
6 Vorming nieuwe regering.

Meet en Eat
Op vrijdag 24 mei 2024, van 17.30-21.00, organiseert Stichting Present weer een Meet& Eat. Meedoen aan Meet & Eat is een mooie mogelijkheid om nieuwe mensen te ontmoeten. Stichting Present organiseert dit evenement voor de AZC-bewoners die momenteel verblijven in het Theaterhotel Almelo.
Deze mensen willen graag kennismaken met de Nederlandse cultuur: de Meet & Eat zorgt dus voor nieuwe contacten, maar ook kennismaking met andere culturen. Om dit te realiseren presenteert Stichting Present op 24 mei van 17.30- 21.00 een Meet & Eat.

Via de website van Stichting Present kunt u zich aanmelden als ‘gastgezin’ en daarbij je voorkeuren qua bijvoorbeeld hoeveelheid gasten aangeven: https://stichtingpresent.nl/almelo/aanmelding-
gastadres-meet-eat/

Na de aanmelding zal Stichting Present contact met u opnemen over de verdere gang van zaken, maar natuurlijk staat Stichting Present ook klaar om uw vragen te beantwoorden. Mail voor meer informatie naar: shanty.post@presentalmelo.nl
In de tussentijd kunt u op de hoogte blijven van alle activiteiten van Stichting Present Almelo via onze nieuwsbrief (inschrijven via onze website) en onze sociale media kanalen: Facebook, Instagram en LinkedIn.
Wij hopen op een mooie ontmoeting en zien uw aanmelding graag tegemoet!
Met vriendelijke groet, Imke Santing

Kidzzcorner
God wil een koning die Zijn wil doet.
Samuel maakt David koning.
1 Samuel 16:1-13 God wijst David aan als nieuwe koning
De jongere kinderen horen dat God David heeft uitgekozen
De oudere kinderen horen dat het voor God niet belangrijk is hoe je er uitziet, maar dat de binnenkant belangrijk is

Lied: Dapper als David


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.