Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Wiekenraad uit Uelsen
Ouderling van dienst: Theo Ettema
Muziek: Jan Willem Timmerman

Koffie: Louise Hemstede

Koster: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur: week van gebed

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. De Jong
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Stichting Trud (Ravna Gora)
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Avonddienst / week van gebed
Het thema van de week van gebed is: “Heb God lief – en je naaste als jezelf”. Daarover gaat het vanavond. Na de verkondiging over Lucas 10:25-37 zingen en bidden we samen zoals we gewend zijn bij de samenkomsten tijdens de week van gebed. Samen met broeders en zusters uit andere kerken.

Je gave en je hart
“De HERE sprak tot Mozes: Zeg tot de Israëlieten, dat zij voor Mij een heffing inzamelen; van iedere man wiens hart hem dringt, zult u voor Mij een heffing inzamelen.”
Het is een eer om aan God te mogen geven, of het nu een loflied of arbeid of tijd of geld is. Welk offer wij ook brengen, de Heer verlangt dat wij van harte geven, met vreugde, ‘van binnenuit’. Wij belijden dat God de Gever is van alle goed. Laten we bidden om een hart dat vol is van dankbaarheid zodat we met een blijmoedig hart geven tot verheerlijking van Zijn naam!

Mijn zoon, geef mij uw hart.

De zomernacht werd zwart,
Toen, zacht en duidlijk klonk er
Een klare stem door ’t donker:
Mijn zoon, geef Mij uw hart!


Ik aarzelde…. verward….
Was het de wind die zoefde?
En weer zei, maar bedroefder,
De stem: geef Mij uw hart!


Ik wrong mij op den grond,
Tot ik de woorden vond:
Heer, ’t moet door U genomen!

En nog eens overviel
Die stille stem mijn ziel:
Daartoe ben Ik gekomen.


Willem de Mérode

Van de kerkenraad
De kerkenraad kwam afgelopen dinsdag bijeen. Er was een diepgaand gesprek naar aanleiding van de laatst gehouden preek. Onder andere over eenheid in Christus, de zonde tegen de Heilige Geest, het ‘buiten blijven staan’ van Jezus’ moeder en broers.
Er komt weer een jaaragenda voor de kerkenraad zodat belangrijke onderwerpen voor de opbouw van de gemeente regelmatig goede aandacht krijgen.

Jaarverslag Diaconie
Aernout geeft een toelichting op het jaarverslag van de diaconie over 2022. Het resultaat van het eerste jaar als zelfstandige gemeente bedroeg (inclusief de € 10.000,- die vanuit de diaconie van PGA meekwam) € 17.186,-. We zijn er dankbaar voor dat de diaconie daardoor over voldoende middelen beschikt voor het belangrijke diaconale werk. Er is waardering voor degenen die de financiën beheren en verantwoorden!

Komende leerdiensten
Bonne geeft aan dat er invulling is voor de leerdiensten (19.00 uur) van 25 februari (verslag van de reis van Rob en Agnes) en 10 maart. Janna van der Poll vertelt dan op over de Joodse viering van Pesach. Dat sluit aan bij de lijdenstijd.

Verwarming
Kerkenraad en stichting willen graag voor wat meer comfort zorgen door aanpassing van de verwarming van de kerkzaal. Daartoe wordt de toegevoerde lucht door een aparte nieuwe (wellicht elektrische) ketel verwarmd. De verwachting is dat daardoor de temperatuur tijdens de dienst op peil blijft en we geen last meer hebben van tocht. Er wordt naar gestreefd dit zo snel mogelijk te realiseren. Financieel is het mogelijk gemaakt door de najaarsactie, die het mooie bedrag van € 6.317,50 heeft opgebracht.

Geloof verkennen
Op de woensdagen 24 en 31 januari, 7 en 14 februari zijn er bijeenkomsten rond ‘Geloof verkennen’. Inmiddels zijn er al enkele opgaven! Tijdens deze avonden proberen we aan te sluiten bij waar de Here God mee bezig is in de harten en levens van mensen. Zo hopen we mensen buiten de kerk te dienen. Meer over deze avonden is te lezen op de site: https://www.deontmoetingalmelo.nl/web/geloof-verkennen/

Naïma Vrouwendag 2024
De jaarlijkse dag voor christenvrouwen die verlangen het evangelie in woorden en daden te delen met moslimvrouwen. Zie: https://evangelie-moslims.nl/agenda-event/naima-vrouwendag-2024-09-03-2024/ Thema van de dag: Geen slaven, maar dochters!
Datum: zaterdag 9 maart 2024
Tijd: 10.30 – 16.00 uur.
Plaats: Kerkgebouw de Fontein, Bikkersweg 7, Bunschoten.
Kosten: Er wordt een collecte gehouden voor de onkosten en het werk van Evangelie & Moslims

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: terug binnen onze muren.

Catherinus Elsinga

Bidstond.
Elke donderdag is er een bidstond, op de even weken om 19.00 uur in de kerk voor de zieken en op de oneven weken om 15.30 uur bij iemand thuis voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle bidstonden van harte welkom om mee te bidden. Info: Theo Ettema 0638764595

Gebedspunten

  • De gespannen situatie in de wereld. De dreigende escalatie in het Midden-Oosten rond Israël. Dank dat de Heer Zijn beloften aan Israël nakomt.
  • Gebed voor slachtoffers van de oorlog in Gaza, zowel Joden als Palestijnen, gewonden en nabestaanden.
  • Voor het door burgeroorlog geteisterde Jemen. In Jemen leven christenen als Adam* (18) en Musa* (29) met de angst dat ze worden opgepakt en gevangengezet door de autoriteiten. Ze vrezen ook voor wraak van familieleden en stamleden, omdat ze hebben besloten de islam te verlaten en de Here Jezus te volgen. (Gebedskalender Open Doors)
  • De avonden over Geloof verkennen, die aanstaande woensdag 24 januari beginnen.
  • Dat we ons bewust zijn van de hoge roeping van de kerk en daar trouw aan meewerken. Geestelijk leven, geestelijke eenheid en broederlijke liefde.
  • De actie kerkbalans. Dat de Heer ons geeft Hem te eren met onze gaven – en dat de kerk over voldoende middelen kan beschikken.

Week van gebed 2024 – 21 t/m 28 januari
De week van gebed voor eenheid van christenen is een jaarlijks terugkerende week waarin miljoenen christenen wereldwijd samen bidden. Door samen te bidden ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.
Het thema voor dit jaar luidt: Heb God lief en je naaste als jezelf. Door te leren elkaar lief te hebben, ongeacht verschillen, kunnen christenen naasten worden, zoals de Samaritaan in het verhaal dat Jezus vertelt. Tijdens de Week van gebed vragen we daarom de Heer om ons bij te staan, onze wonden te verzorgen en ons zo in staat te stellen de weg van de eenheid met vertrouwen en hoop te bewandelen. Ook dit jaar hopen we in Almelo weer met christenen vanuit verschillende kerken samen te bidden.
Doe jij ook mee? Je bent van harte welkom op:

Zondag 21 januariDe Ontmoeting:
Hoornbladstraat 29a, Almelo
19.00 korte dienst,
aansluitend samen bidden
Maandag 22 januariDe Levensbron
Hoornbladstraat 29a, Almelo
19.30
Dinsdag 23 januariDe Bron: Adriaen Brouwerstraat
2, Almelo
19.30
Woensdag 24 januariCGK: Hofkampstraat 37-41,
Almelo
19.30
Donderdag 25 januariCGK: Hofkampstraat 37-41,
Almelo
19.30
Zaterdag 27 januariZDA, Oude Deldensestraat 2,
Almelo
19.30
Zondag 28 januariNGK, Bellasvistastraat 26,
Almelo
19.30

Gemeente Groei Groepen
Aan de Gemeente Groei Groepen nemen momenteel ongeveer 60 mensen deel. Dat is heel bemoedigend.
Groeigroepen zijn er op maandag- woensdag- en donderdagavond.
Graag willen wij van u weten of er behoefte is aan een “overdag- groeigroep” en op welke dag dat dan zou moeten zijn. Graag reactie naar Bonne Oosterhuis of Albert Jansen.

Toneel
Mijn naam is José Runhaar, eigenaar en oprichter van theaterschool Fyr Toneel. Ik geef theaterlessen en -workshops, organiseer voorstellingen-in-één-dag voor scholen en kerken en regisseer theatergroepen.
De afgelopen jaren heb ik gemerkt dat er in kerken en onder christenen een verlangen bestaat om het geloof te delen door middel van expressie. Denk aan toneelspel, mime, tableau vivant, zang en dans. Beelden zeggen tenslotte meer dan duizend woorden. Het kan je raken, ontroeren en aan het nadenken zetten. Kijken naar beelden kan veel doen, maar zelf de beelden maken ook. Gods liefde uitdragen door je lichaam te gebruiken, de boodschap van Gods woorden te ervaren en te voelen in je lijf, dat doet veel.

Met Fyr Toneel wil ik een plek creëren waar we samen kunnen groeien in die verschillende vormen van expressie. Een soort expressieve speeltuin, bedoeld voor iedereen van 16 jaar of ouder die daar graag mee bezig wil. Ervaring of geen ervaring met theater maakt allemaal niet uit. Iedereen is welkom! Twijfel je? Kom vrijblijvend een avond kijken of het wat voor jou is.
De expressiegroep zal in februari 2024 starten en tweewekelijks op maandagavond, van 19:30-20:45 uur, in Almelo plaatsvinden.
Voor meer informatie over de avonden, contactgegevens en kosten verwijs ik naar mijn website:
www.fyrtoneel.nl.
Ik zie er naar uit samen met jou God en medechristenen te dienen door middel van creativiteit en expressie.
‘Sta op en schitter, want je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de Heer.’

Beste gemeenteleden!
Wij zoeken meerdere mensen die willen helpen met het oppassen op onze allerjongste kinderen.
Mocht u af en toe zich beschikbaar willen stellen dan zijn we dankbaar.
Meerdere gemeenteleden zullen opa of oma zijn. Wij vragen u voor dit stukje dienstbaarheid voor onze gezinnen! Alvast hartelijk dank!
U kunt zich aanmelden bij Erna Veninga Mariska Wagenvoort of Corien Stigter

Kidzzcorner

Thema van vandaag: Rechter Simson

Komende zondagen lezen we met de kinderen drie verhalen uit het Bijbelboek Rechters. Op deze zondag staat Rechters 14:1-20 centraal: Simson die met alle macht en geweld een Filistijns meisje wil trouwen, maar uiteindelijk woedend en met lege handen achterblijft.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op de kracht die Simson van Gods Geest krijgt.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op het raadsel dat Simson aan de dertig mannen opgeeft.

Kinderlied: God is een kunstenaar (Kinderopwekking 301)