Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Albert Jansen
Muziek: Orgel: Rene Schipper, zang Betsie, Erna en Dinant

Koffie: Fam. Kramer

Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur: Open dienst met ds. Post
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Schipper
Om 19.00 uur: Leerdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Kerstpakketten voor minderbedeelden in gemeente en geografische wijk
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Open dienst
Ds, Christiaan Post komt deze dienst leiden, met als thema : bidden om de Geest van wijsheid en openbaring.
De kerk heeft de Geest van wijsheid en openbaring nodig om Jezus te kennen. Dat heeft ook vandaag betekenis. God wil ons ook nu de weg wijzen. Dat zien we bijvoorbeeld bij Salomo. In een droom komt God naar hem toe. Ook in het NT zien we hoe God zich openbaart (bekend maakt). Hoe maakt God zich aan u/ jou/ aan de kerk bekend?

Laatste zondag kerkelijk jaar
Op 20 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, gedenken we de broeders en zusters, die in het afgelopen jaar zijn heengegaan. We noemen hun namen en gedenken de nabestaanden in ons gebed. We heten de aanwezige familieleden welkom in de dienst.

Wat Gij eenmaal zij begonnen
o voltooi het, maak ons rein,
tot de wereld is gewonnen
en in U hersteld zal zijn,
tot wij eeuwig bij U wonen,

schrijdende van licht tot licht,
leggend onze gouden kronen
zingend voor uw aangezicht.

(Gezang 443:3 LvdK)

Het Hoofd van de gemeente
In een gemeente moeten een aantal praktische zaken geregeld worden. Laten we niet uit het oog verliezen, dat Jezus het Hoofd van de gemeente is. Niet wij, maar Hij! Niet ónze ‘regelingen’, maar de leiding van Zíjn Geest!
Paulus schrijft in Efeziërs 4: …Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar Hem die het Hoofd is: Christus. Vanuit dat Hoofd krijgt het hele lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt op eigen wijze bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.

Plaatselijke regeling
Op de gemeenteavond is de plaatselijke regeling besproken. De kerkenraad heeft deze vastgesteld zoals die is gepresenteerd op de gemeenteavond. De regeling wordt ter informatie naar het BM van de classis gestuurd.

Begroting van kerk en diaconie
Aernout Stigter heeft een ter kerkenraad een toelichting gegeven bij de begrotingen voor 2023 van de kerk en de diaconie. De begrotingen zullen in samenvatting worden gepubliceerd in de zondagsbrief. De volledige stukken kunnen gedurende een week worden ingezien. De kerkenraad heeft waardering voor het opzetten van de nieuwe begroting volgens het FRIS-model, dat in de Protestantse kerk gehanteerd wordt!

Armoede bestrijden met toeslag energie
Om ‘energie-armoede’ te bestrijden krijgt iedereen die een energiecontract heeft in de maanden november en december een bedrag van € 190,- uitgekeerd. Sommigen hebben dat bedrag niet nodig willen het graag inzetten voor de bestrijding van armoede. Dat kan bijvoorbeeld via het ‘noodfonds’ van onze diaconie. NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo onder vermelding van ‘noodfonds’.

De kerk als veilige plek – Vertrouwenspersonen
Het lijkt zo vanzelfsprekend. In een gemeente van de Heer voel je je veilig. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van hun machtspositie ten koste van anderen. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen. Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Zie ook https://protestantsekerk.nl/thema/veilige-gemeente/
De Ontmoeting wil een plek zijn waar liefde woont en waar het veilig is voor kwetsbare mensen. Daarom heeft de kerkenraad twee vertrouwenspersonen aangesteld. Ieder, jong en oud, kan bij hen terecht als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag.
Het zijn Corien Stigter T 06 – 4402 3973 en Bonne Oosterhuis, Grensweg 5, T 06 – 5726 2159. Het kan zijn dat te zijner tijd in overleg met andere gemeenten ook nog een ‘externe’ vertrouwenspersoon aangesteld wordt.

Preekrooster
Albert-Jan de Vries heeft enkele jaren het preekrooster verzorgd en predikanten benaderd. Zijn taak is overgenomen door Jan en Erna Veninga, samen met Henk Oosterveld.

Namen voor ambtsdragers
Ambtsdragers zijn een geschenk van de Heer aan Zijn gemeente. Ook in de leiding van de gemeente zijn we afhankelijk van de Hem. “Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus.”(Ef. 4:11,12)

In verband met de vacatures bij de diakenen heeft de kerkenraad gemeenteleden benaderd met de vraag of zij de aanstelling tot het ambt van diaken willen aanvaarden. Broeder A. Kroeskamp heeft zich bereid verklaard het ambt van ouderling kerkrentmeester op zich te nemen. Daar zijn we zeer dankbaar voor.

De kerkenraad wil in het vervolg een ‘tussenstap’ in de procedure volgen, die in overeenstemming is met de kerkorde. Die houdt in dat de gemeente in de gelegenheid gesteld wordt aanbevelingen te doen voor ambtsdragers. Maaike Wesselink zal na een ambtsperiode van 12 jaar over enige tijd afscheid nemen als ouderling. Aanbevelingen voor het ambt van ouderling kunnen schriftelijk en ondertekend ingeleverd worden bij de scriba Dinant Kramer.

Energie-gebruik De Ontmoeting
Zoals eerder vermeld streven we er samen naar de kosten voor energie onder de € 10.000,- te houden. We zetten in op drie aandachtsgebieden: Isolatie, verwarming en gedrag. Daar valt veel winst mee te behalen!
1. Isolatie
De nieuwe zaal is uitstekend geïsoleerd; de spouwmuren van de kerk zijn eveneens voorzien van isolatie. De isolatie van de zolder van de kerkzaal is vrijwel klaar. Er zijn offertes gevraagd voor een nieuwe dakbedekking met isolatie. De raampartij op het zuiden zorgt voor veel warmteverlies. De bovenste twee rijen worden bedekt (buitenkant sandwich-platen; binnenkant gips); de onderste ramen worden geïsoleerd (dubbel glas). Er wordt ook een voorziening getroffen voor de ramen in de kindernevendienst- en oppasruimte. Met de vloer wachten we nog even vanwege de kosten; daar is nu nog de minste ‘winst’ te behalen.
2. Verwarming
Ben en Albert werken aan de ventilatie (inmiddels gereed) en het aanvoeren van voorverwarmde lucht. Deze lucht wordt verwarmd door de bestaande ketel (2008); dat systeem kan later eventueel aangepast worden.
De radiatoren worden voorzien van radiatorventilatoren en achter de radiatoren wordt radiatorfolie geplaatst. Wellicht kan daardoor de keteltemperatuur naar beneden.
Het streven is om voor het grootste deel elektrisch te verwarmen met behulp van airco’s, die worden geplaatst in de kerkzaal, de consistorie, kindernevendienst- en de oppasruimte. De basistemperatuur (als de kerk niet wordt gebruikt) wordt 10 graden en tijdens de diensten 18 graden.
2.a. Zonnepanelen
Zodra de daken zijn voorzien van nieuwe dakbedekking zullen er (20 of 30) zonnepanelen geplaatst worden, zodat we zelf voorzien in de benodigde elektriciteit. Momenteel gebruiken we zo’n 3000 kwh per jaar, maar met de elektrische verwarming kan dat behoorlijk oplopen.
3. Gebruik
Op dit onderdeel kan iedereen een bijdrage leveren! Het opwarmen van de kerkzaal kost de meeste energie. Daarom wordt die alleen ’s zondagsmorgens verwarmd (en bij diensten door de week). De avonddiensten worden met ingang van januari 2023 in het stookseizoen gehouden in de nieuwe zaal. Maar er valt ook veel winst te behalen door vergaderingen en kringen zo veel mogelijk thuis te houden. Daar brandt immers de kachel toch al! Te denken valt aan Gemeente Groei groepen, moderamenvergaderingen of gebedskringen. Eén kanttekening: Het mag niet ten koste gaan van de gemeenteopbouw! Als het thuis niet lukt, dan in een zaal van de kerk.
4. De Kosten
De totale kosten worden geschat op € 60.000,-. De stichting betaalt € 25.000,-; de kerk draagt € 25.000,- bij de overige € 10.000,- zal hopelijk bij de najaars-actie bijeen gebracht worden. Zodoende hopen we alleen volgend jaar al minimaal € 12.500,- te kunnen bezuinigen – en we blijven een lage huur betalen voor de kerk.

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op: Kerk:
NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68
Catherinus Elsinga

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Gebedspunten

 • Dank voor alles wast God ons in Zijn Zoon Jezus Christus heeft gegeven
 • Voor allen die op de Voleindingszondag een overledene herdenken. Voor allen die rouw
  hebben over een verlies: troost , moed.
 • Voor alle plannen die gemaakt zijn ter verbetering van ons kerkgebouw: financiën,
  vrijwilligers
 • Voor allen die het financieel moeilijk hebben
 • Voor allen die leiding geven aan ons land: onze regering en volksvertegenwoordiging,
  bestuurders van provincie en gemeente
 • Dat we ons vertrouwen in God kunnen vasthouden in moeilijke momenten en situaties
 • Voor fijngevoeligheid en takt in de omgang met elkaar

Leerdienst 27 november
Volgende week is er ’s avonds een leerdienst waarin het zal gaan over “het lichaam van Christus”. Dit is een beeld dat in de bijbel wordt gebruikt voor de gemeente. Wat kunnen we leren over het functioneren van de gemeente als we deze beeldspraak verder uitdiepen door stil te staan bij het functioneren van het menselijk lichaam? Bonne Oosterhuis zal vanuit zijn ervaring als fysiotherapeut hierover vertellen.

Kerstmiddag
De diaconie en enkele gemeenteleden willen op zaterdag 17 december tussen 14:00 en 16:00 uur in de kerk een kerstmiddag vieren met gemeenteleden vanaf 70 jaar. Bent u of uw partner 70 jaar of ouder dan bent u uiteraard beide van harte welkom. Mocht u willen smokkelen met uw leeftijd, omdat u dit waanzinnig gezellige evenement niet wilt missen, dan beloof ik geen paspoortcontrole te organiseren.

Wat gaan we doen? Er is een aantal muzikanten, die samen met ons lekker gaan zingen. Daarnaast
zorgt onze keukenbrigade dat de innerlijke mens niets tekort komt. Er zal een Stigtelijk of Stichtelijk woord gesproken worden. En daarnaast is het voor velen de gelegenheid om weer eens bij te kletsen met broeders en zusters. Uw aanwezigheid stellen we zeer op prijs. NB Inmiddels is de kerkzaal mechanisch geventileerd, waardoor de kans op Coronabesmetting geminimaliseerd is,

U kunt zich opgeven op de lijsten, die in de hal van de kerk komen te liggen. Voor diegenen, die niet zo vaak in de kerk komen is telefonische opgave bij Joke van der Valk (06-30973728) mogelijk tot en met 11 december.

Mocht transport naar de kerk op 17 december echt een probleem zijn, laat dat dan ook even weten, dan zoeken we zo mogelijk een oplossing.
We zien uit naar uw komst.
Mede namens Nel, Ineke en Joke en vele andere vrijwilligers
Aernout Stigter.

Begrotingen van de kerk en de diaconie
Hierbij vraag ik uw aandacht voor twee concept begrotingen voor 2023. Zowel het college van kerkrentmeesters, als het college van diakenen maken één maal per jaar een begroting. Hierbij presenteer ik u de verkorte begroting van beide colleges.
Ik zal vanaf zondag 20 november de uitgebreide begrotingen van kerk en diaconie op papier in de consistorie van de kerk ter inzage leggen. Als u behoefte heeft om deze meer gedetailleerde begroting per e-mail te ontvangen kunt u mij (bij voorkeur) per e-mail een exemplaar vragen. Vragen naar aanleiding van de begroting kunnen gesteld worden op schrift of per e-mail tot en met zondag 27 november 2022. Daar zal z.s.m. antwoord op gegeven worden.
Een korte toelichting op de begrotingen 2023 van de kerk en de diaconie
De begroting 2023 gebaseerd op een prognose van de jaarrekening van 2022, terwijl het jaar nog niet is afgelopen. Veel posten in de begroting hebben een min of meer stabiel verloop door de jaren heen. Een paar opvallende zaken in de begroting van de kerk zijn:

 • De voorgenomen investering in het kerkgebouw voor isolatie en verwarming d.m.v. airco’s in combinatie met zonnepanelen. Hierover is al informatie op de gemeenteavond verstrekt. Zonder maatregelen stijgen de energiekosten naar circa € 22.500. De kerkenraad stelt echter als doel de energiekosten in 2023 te beperken tot maximaal € 10.000. Dat is alleen te realiseren met gedragsaanpassingen en investeringen in isolatie en slimmer verwarmen. Hiervoor stellen kerk en stichting beide vermogen beschikbaar om te kunnen investeren. Voor de kerk is dat € 23.255, die door de jaren heen gespaard is als bestemmingsreserve van de wijkgemeente de Ontmoeting en is meegegaan naar de nieuwe gemeente. Er zal binnenkort ook een verzoek aan u als gemeentelid worden gedaan om naar draagkracht uw steentje bij te dragen voor deze investeringen. We verwachten op deze manier de energierekening de komende jaren op een behapbaar niveau te krijgen.
 • Om in 2023 de begroting rond te krijgen is naar verwachting een onttrekking aan de pastorale reserve van maximaal € 9.000 nodig. Uiteraard hopen we dat het meevalt.

De diaconale begroting 2022 was te pessimistisch. Dat komt omdat we veel minder ervaring hadden met het maken met een diaconale begroting, omdat dat in de PGA door het college van diakenen werd gedaan.
In de diaconale begroting 2023 valt het volgende op:

 • De voorgenomen collectes in 2023 zijn nog steeds verdeeld over de eigen diaconie, de stad Almelo, Nederland en de wereld. De diaconie kiest in 2023 duidelijk voor meer doelen in Almelo. Er is helaas steeds meer stille armoede vlak om ons heen. Als diaconie willen we diverse doelen die in Almelo samenwerken in het armoedepact meer gaan steunen.
 • Daarnaast willen we meer focus op minder doelen. Dat wil zeggen dat we minder doelen kiezen, maar wel meer steun willen geven per doel. Op die wijze ontstaat er ook meer betrokkenheid op de doelen.

Als u mij wilt bereiken, kunt u een e-mail sturen naar administratie@deontmoetingalmelo.nl
Aernout Stigter

Kidzzcorner
Thema van vandaag: Verdriet en Troost (Klaagliederen 1:1-5; 3:31-36)

Vandaag lezen we een tekst van een dichter die verdrietig is en bang. Toch vertrouwt hij op God, op Gods liefde en trouw. De jongste kinderen gaan aan de slag met het maken van een kunstwerk van hoop. De oudste kinderen doen een proefje waarbij ze ontdekken hoe verdriet smaakt. Kunnen de kinderen thuis vertellen hoe verdriet volgens hen smaakt
Vandaag lezen we een tekst van een dichter die verdrietig is en bang. Toch vertrouwt hij op God, op Gods liefde en trouw.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op dat vertrouwen: hoe ellendig je je ook voelt, je mag er toch op vertrouwen dat God trouw is en je niet alleen laat.
Voor de kinderen van 8-12 jaar gaan we juist in op de wanhoop van de dichter: ook voor die gevoelens is er ruimte in de Bijbel

Lied: God kent jou vanaf het begin Hemelhoog 503


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.