Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Corien Stigter
Muziek: Rene Schipper

Koffie: Aart en Jenny Kroeskamp

Koster: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur: Geen dienst

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Ds. Geuze uit Enter
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Sport en spelweek de Ontmoeting
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Meeleven
We doen voorbede voor de zieken. We denken ouderen, die ervaren dat hun krachten afnemen. We bidden ook voor mensen die lijden aan psychische klachten, angst of neerslachtigheid. Dat zij door het evangelie en de mensen om hen heen bemoedigd worden en de nabijheid van de Heer mogen ondervinden.

Na de dienst
Na de dienst komen de vrijwilligers van de sport- en spelweek bij elkaar om nog eventueel nog enkele dingen af te stemmen – en om samen te bidden om een zegen.

Sport- en spelweek augustus
Van 21 – 25 augustus hopen we weer een sport- en spelweek te houden voor kinderen uit de wijk
en uit het AZC / huize Alexandra. Kinderen van 6-12 jaar kunnen meedoen. De tijden: maandag – donderdag: 11.00 – 15.00 uur; vrijdag: 13.30 – 16.00 uur met aansluitend de barbecue. Tal van vrijwilligers helpen mee, onder andere bij de catering – als ‘vos’ (op de maandagmiddag), bij de oppas en bij het vervoer. Fijn dat mensen vanuit diverse kerken zich zo betrokken tonen!

Vakantie Bijbel boekje
In de hal van de kerk liggen een aantal enveloppen met daarin een vakantie Bijbel boekje van de GZB. Er staan veertien verhalen in met een korte overdenking vanuit de Bijbel. Ze inspireren om te blijven bidden: voor elkaar, voor je stad en voor de wereldwijde kerk. Neem gerust een envelop mee!

Voorbereiding nieuwe seizoen
We bereiden ons voor op het nieuwe seizoen. De leiding van Gemeente Groei Groepen bezint zich op het materiaal voor het komende seizoen. Er wordt al weer nagedacht over de opstart van het tienerwerk (1 keer per maand op de zondagmiddag) en de voortgang van de kinderkerk. Er zijn ook andere diensten in de gemeente, die wat meer achter de schermen gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan de administratie en de boekhouding. Vanwege de ‘opstart’ in 2022 is het gereedmaken van de jaarrekening wat uitgelopen, maar er is goede voortgang! Alle waardering voor de harde werkers (o.a. Aernout Stigter en Gerrit Godeke)!Zelf denk ik na over de opstart van een geloofscursus, (die wellicht een vervolg kan krijgen in een ALPHA). Die geloofscursus is dan met name voor mensen die nog wat minder vertrouwd zijn met het evangelie. Wie mee wil doen kan dat bij mij kenbaar maken.

Onderstaande ontvingen we van een gemeentelid:

Wilt U van zonde en schuld zijn verlost? (Van een gemeentelid)
Daar is kracht in het bloed van het Lam! (HH668, EL446)
Zonder bloedstorting zal er geen vergeving van zonden zijn. 1 Joh. 1:7 Het bloed van Jezus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Uit het Oude Testament: God offerde zelf voor Adam en Eva. Gen. 3:21. Hij maakte voor Adam en Eva rokken van vellen (lam, geit?). Gen. 4:4 Abel offerde de eerstgeborene van zijn schapen en zijn vet (De Heere zag het offer van Abel aan). Gen. 15:9 offer van Abram. Gen. 22:13 Abrahams offer van het ram i.p.v. zijn zoon Isaac. Ex. 12:7 Het bloed van het lam (Ex. 12:5 een lam zonder enig gebrek) strijken aan de beide zijposten en bovendorpel van de deur en het vlees braden en opeten. Ex. 12: 14 Instelling Pascha en dit vieren tot een eeuwige inzetting. Ex. 12:15 eten van ongezuurde broden (mocht geen gist in). Volgende keer verder uit het NT

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: terug binnen onze muren.

Catherinus Elsinga

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond, op de even weken in de kerk voor de zieken en op de oneven weken bij iemand thuis, voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Actie Solidariteitskas 2023
En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere..Hebr. 13:16

Beste gemeenteleden,
Eind augustus ontvangt u een brief waarin uw aandacht wordt gevraagd voor de Actie Solidariteitskas.

Ieder jaar maken we plannen om een levendige gemeente te zijn en een vindplaats van heil. Soms ontbreekt het in gemeenten aan financiële middelen of aan menskracht om die plannen uit te voeren. Die gemeenten kunnen dan een beroep doen op de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk.

De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per belijdend lid bij. Wij vragen elk gemeentelid om een bedrag van minimaal € 12,50 waarvan € 5,- wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente De Ontmoeting.

Mogen wij rekenen op uw solidariteit?

Het college van kerkrentmeesters PG De Ontmoeting

Kidzzcorner

Thema van vandaag: De zoon die weggaat
Deze zondag is de laatste van een blok met vier teksten uit het Lucas-evangelie. Jezus vertelt daarin voorbeeldverhalen over wie God is en hoe Hij naar mensen kijkt, en over hoe mensen daarop kunnen reageren.
Op deze zondag staat Lucas 15:11-31 centraal. Jezus vertelt daarin een voorbeeld van een zoon die weggaat, maar later vol spijt terugkeert.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op de vreugde van de vader wanneer zijn zoon terugkeert.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de zoon die inziet dat hij iets verkeerds heeft gedaan, en die een nieuwe kans krijgt.

Kinderlied: Jezus is de goede herder: Hemelhoog 428

Herinnering
Met Pasen heeft u van de Gideonsbende een attentie ontvangen in de vorm van zonnebloem- pitten.
De zonnebloem keert zicht naar de zon. Zo richten wij ons ook op Jezus die heeft gezegd:
“Ik ben het Licht voor de wereld. Als je Mij volgt, leef je niet meer in het donker. Dan hoor je bij het Licht dat leven geeft.” (Nieuwe Bijbelvertaling).
Wedstrijd: hoe hoog wordt jouw zonnebloem?
Maak een foto van jezelf naast jouw zonnebloem. Stuur dit naar kinderkerk@deontmoeting.nl
Geef ook in cm aan hoe hoog jouw zonnebloem is geworden.
Degene met de hoogste zonnebloem wint een prijs!


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.