Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Bonne Oosterhuis
Muziek: Rene Schipper zang: Nicolette, Corien en Dinant
Nevendienst: Mariska en Chantal
Oppas: Astrid
Koffie: Fam. Sinjorgo

Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur: gebed en getuigenisdienst deze gaat NIET door!
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. De Haan uit Den Ham
Om 19.00 uur: Leerdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: straatkinderen Indonesie
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand.


Een kaartje
Meeleven met anderen gebeurt gelukkig veelvuldig. De sociale media nodigen er ook toe uit. Even een appje sturen – zo gepiept! Sommige mensen nemen er iets meer tijd voor. Ze sturen naast vriendelijke appjes ook kaarten. Gewoon van papier, met een postzegel erop en met de pen beschreven. Prachtige kaarten, soms met veel aandacht en zorg zelf gemaakt. Dat doet je toch wat. Waardevol dat meeleven;
het geeft warmte en kleur aan het gemeente-zijn.

Voorlopige uitslag Actie Kerkbalans
Van de kerkrentmeesters kregen we al de voorlopige uitslag van de actie kerkbalans door. Erg bemoedigend dat de toezeggingen hoger zijn uitgevallen dan het bedrag dat begroot was. We zijn de Heer daar zeer dankbaar voor; het is voluit te danken aan Zijn zegen. Tot nu toe is er € 84.300,- aan toezeggingen binnen gekomen, maar dat bedrag zal waarschijnlijk nog iets stijgen.
Let erop dat u bij het overmaken het goede bankrekeningnummer gebruikt: NL24 RABO 0373 7459
58
t.n.v. PG De Ontmoeting Almelo.

Gemeenteavonden 6 en 21 april
De gemeenteavond op de biddag moest helaas uitgesteld worden vanwege ziekte van enkele moderamenleden. De nieuwe datum voor deze gemeenteavond is woensdag 6 april om 19.45 uur.

Daarnaast komt er een gemeenteavond over de wijze waarop we handen en voeten kunnen geven aan
het beleidsplan ‘Licht in de wereld’. Dat beleidsplan kunt u vinden op de website www.deontmoetingalmelo.nl/de-gemeente/missie/ Daar hebben we op 6 april onvoldoende tijd voor.
Daarom is er een tweede gemeenteavond gepland op donderdag 21 april om 19.45 uur.

René Schipper
René Schipper loopt al enige tijd stage in onze gemeente. Daar zijn we blij mee; het is voor de kerk erg belangrijk dat jonge mensen zich voorbereiden op een taak als predikant of kerkelijk werker.
René hoopt in de ‘stille week’ twee vespers te verzorgen. Aart Kroeskamp en Albert Jansen verzorgen beiden ook een vesper.
Verder zal René de komende maanden een begin maken met het brengen van pastorale bezoeken. Mocht hij u benaderen voor een bezoek, dan weet u de achtergrond!

Collecte
U kunt thuis meedoen aan de collecte via het nieuwe banknummer van Gemeente De Ontmoeting
Almelo: NL24 RABO 0373 7459 58 ten name van PG de Ontmoeting Almelo. (zie boven voor het
nummer van de diaconie)

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via
https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Samen naar een hongerdoek kijken- ‘Leven onder de regenboog’
Op 27 maart a.s. hopen we ’s avonds om 19.00 uur een bijzondere leerdienst te houden. Er hangt dan voorin de kerk een groot doek, een zgn. hongerdoek. Het was een middeleeuwse traditie om dit soort doeken in de tijd voor Pasen voor het altaar te hangen (het woord ‘hongerdoek’ verwijst dus naar het vasten in die periode). Een aantal jaren geleden is deze oude traditie weer in ere hersteld. Het nieuwe
was toen dat de doeken beschilderd werden door kunstenaars uit de armere delen van de wereld. Het lijden van Christus werd verbonden met het lijden van een bepaald volk. Wij gaan die avond kijken naar een hongerdoek uit Haïti. Felix Mak is de bezitter van dit doek, en dat heeft te maken met het feit dat zijn adoptiezoon Timothy uit dat land komt. Wij kijken dus in zekere zin door de bril van een arme Haïtiaan naar het lijden van Christus. We hopen op een inspirerende, opbouwende dienst.
Felix Mak, Jacob Dogger, Arend van de Beld

Catherinus Elsinga

Mededeling wijk 1: Windmolenbroek
In overleg met ds. C. Elsinga hebben we besloten om het bezoekwerk van de wijk op te splitsen over ons tweeën.
Mocht u nog geen bezoek gehad hebben, dan kunt u dus óf Erika óf Emmy ter zijner tijd voor een bezoek bij u verwachten.
Met vriendelijke groet, Erika van de Vis ( pastoraal werker) Emmy Sinjorgo ( ouderling)

Collecte
KIA: straat kinderen Indonesie
In de Indonesische stad Yogyakarta leven veel kinderen op straat. De organisatie Dreamhouse kijkt naar hen om. Ze zoekt kinderen op straat op en geeft begeleiding en noodopvang. Voor kinderen die
niet meer straat willen wonen is er een opvanghuis en onderwijs. Dreamhouse wil ook voorkomen dat
kinderen op straat belanden en ondersteunt hun ouders daarom om financieel zelfredzaam te worden.
Zo kunnen zijn hun kinderen voeden, kleden en naar school laten gaan.
De tweede collecte is bestemd voor ons eigen kerkenwerk.
Bij de uitgang zijn de collectebussen voor de boodschappenmand, de schoendoos voor Eliza en de IZB
/ GZB.
Actie Pluspakketten: Ook dit keer konden we door de zegels die door gemeenteleden bij elkaar zijn
gebracht, 5 Plus boodschappenpakketten halen. We hebben als diaconie besloten om ze te bestemmen
voor gemeenteleden van onze eigen gemeente. de diaconie hartelijk dank

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en
op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

  1. Dat onze jongeren graag naar de tweewekelijkse bijeenkomst komen die voor hen wordt georganiseerd
  2. Dat het taalcafé een succes wordt.
  3. Dabar plan bij onze kerk, dat dit een gezegende week kan worden.
  4. Een goed gefundeerd college van burgemeester en wethouders in Almelo.
  5. Voor Oekrainers die naar Nederland zijn gevlucht, dat ze huisvesting en werk vinden.

Kidzzcorner
Paasproject: Beloofd land in zicht (de bijbel.nl/bijbelbasis)

Voor thuis: gezinsboekje
Voor thuis is er een veertigdagenboekje voor gezinnen. Het boekje bevat voor elke zondag een Bijbelverhaal, vragen om over door te praten, liedsuggesties en een knutselidee. Daarnaast bevat het boekje een bordspel en een aantal kaarten. Met deze kaarten maak je – samen met de knutsels – een prachtige kijktafel, net zoals in de kerk. Voor elke zondag is er een kaart en een knutsel om op de kijktafel te zetten. Zo ontvouwt het verhaal van Pasen zich steeds meer, ook bij jou thuis!

Ga je mee op reis?
Als jij op reis zou gaan, waar zou je dan het liefst heen willen? Naar een tropisch eiland waar je kunt
snorkelen in de helderblauwe zee? Of naar de jungle waar je apen en slangen kunt spotten?

In de Bijbel lees je dat de Israëlieten ook op reis gingen. Voor hen was dat iets heel bijzonders, want
daarvóór waren ze slaven geweest in Egypte. Ze moesten heel hard werken voor de farao en mochten
van hem niet uit zijn land weg. Totdat God hen op een dag uit Egypte bevrijdde. Die dag noemden ze
voortaan het ‘paasfeest’. Ieder jaar tijdens het paasfeest denken ze aan de bevrijding terug. Nadat ze
uit Egypte waren vertrokken, gingen de Israëlieten op reis naar het land dat God hun beloofd had. Het
was een lange, zware tocht door de woestijn, maar met een heel mooi eindpunt.

Net als voor de Israëlieten is Pasen ook voor ons een feest van bevrijding: We vieren dat we bevrijd
zijn door Jezus. En, net als zij, zijn ook wij op weg naar het beloofde land: Gods nieuwe wereld. Over
de reis van de Israëlieten en over onze reis naar het beloofde land kom je meer te weten tijdens dit
paasproject: Beloofd land in zicht.

Zondag 20 maart 2022 – De doortocht door de Rietzee (Exodus 14:5-22)
Het water stroomde naar twee kanten, en er kwam droge grond tevoorschijn. Rechts en links was een
muur van water. Daartussen konden de Israëlieten door de zee lopen, over droge grond.
Exodus 14:21-22

In de kerk
Na de collecte komen wij terug in de kerk en gaan naar de kijktafel voor in de kerk. Op deze kijktafel komt er elke zondag een kijkplaat over het verhaal en een projectknutsel dat de kinderen tijdens de kinderdienst of thuis kunnen maken. Deze week: een glaasje zeewater.

Projectlied: Ga je met ons mee?
(Originele tekst en muziek: Hanna Lam en Barbara Zwaal bundel Met ander woorden)


Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.