Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Theo Ettema
Muziek: Rene Schipper

Koffie: Rob en Agnes de Lange

Koster: Aukje Heetebrij

Vanavond om 19.00 uur: Leerdienst

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Ds. Wiekenraad uit Uelsen

Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Stichting Present Almelo
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Viering van het Heilig Avondmaal
Op zondag 19 december hopen we samen het Heilig Avondmaal te vieren. Deze keer is het lopend
avondmaal. We hopen in Woord en sacrament de Heer te ontmoeten. Gezang 318:1 luidt:
Hoe goed, o Heer, is’t hier te zijn,
Bij woord en water, brood en wijn,
Waar alles ons een dag voorspelt
Dat hel en dood zijn neergeveld.

Najaarsactie voor verwarming
We vragen nogmaals aandacht voor de najaarsactie van het CvK, bestemd voor vernieuwing van de verwarmingsinstallatie. Doel is zuiniger te stoken èn iets meer comfort door de lucht die de kerk binnengeleid wordt beter te verwarmen. Het streefbedrag van de actie is € 6.000,-. Warm aanbevolen!

Verkiezingen en grondslagen van de samenleving
Psalm 11:3 “Wanneer de grondslagen zijn vernield, wat kan dan de rechtvaardige doen?”
Het is van groot belang dat christenen hun stem laten horen èn hun stem uitbrengen op 22 november. Er spelen thema’s die raken aan de essentiële vrijheden en de grondslagen van onze samenleving. Jammer genoeg komt dat in de media amper aan de orde.
Te denken valt aan abortus en euthanasie, maar ook aan de vrijheid van onderwijs (artikel 23 van de grondwet) en zelfs de vrijheid van godsdienst. Symptomatisch is, dat (ex)minister Wiersma met het voorstel kwam om de onderwijsinspectie toezicht uit te laten oefenen op weekendscholen ínclusief catechisatie en clubwerk binnen de kerken. Daarmee schond hij niet slechts de scheiding tussen kerk en staat, maar ook de door de grondwet gewaarborgde vrijheid van godsdienst. Christelijke politiek is meer dan ooit nodig!

Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Volgende week zondag 26 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We gedenken de broeders en zusters die in het afgelopen kerkelijke jaar zijn overleden. Familieleden worden uitgenodigd om bij deze dienst aanwezig te zijn. Paulus schrijft in de brief aan de Thessalonicenzen: “Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden bij Zich zal halen, samen met Jezus zelf.”

Kring voor jonge ouders
De kring voor jonge ouders hoopt bijeen te komen op 23 november om 20 uur in De Ontmoeting. We gaan het dan hebben over de vraag: “Wanneer doe je ’t goed?” in combinatie met ‘rituelen en gewoontevorming’

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: terug binnen onze muren.

Catherinus Elsinga

Leerdienst
Vanavond is er een leerdienst gecombineerd met een dankdienst na het avondmaal. Na het avondmaal leek het mij goed om stil te staan bij het onderwerp “zonde” zodat we ons nog meer bewust worden waarvan het bloed van Jezus ons heeft gereinigd. Als we een wat vaag en algemeen begrip hebben van zonde is het nog moeilijker ons voor te stellen hoe groot Gods genade is. Vanavond zullen we stilstaan bij de 7 hoofdzonden zoals die door paus Gregorius de Grote al in de 6e eeuw zijn genoemd: hoogmoed, hebzucht, afgunst, gramschap, wellust, gulzigheid en traagheid. Verder zullen we vooral veel zingen om God te danken voor zijn liefde en genade. Bonne Oosterhuis

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond, op de even weken in de kerk voor de zieken en op de oneven weken bij iemand thuis, voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

 • De verkiezingen en de voorlichting. Dat het evangelie mag doorwerken bij hen die gekozen worden voor de tweede kamer. Gods zegen over de christelijke politieke partijen.
 • De oorlog tussen Israël en Hamas. Laten we ook bidden om een eerlijke beeldvorming in de media. En dat er ruimte komt voor een bestendige vrede doordat Christus Zich openbaart aan Jood en Palestijn.
 • Danken voor de mensen die opkomen voor het ongeboren leven. Bidden dat een halt toegeroepen wordt aan de abortuspraktijk. Gebed om werkelijke hulp voor vrouwen die in nood verkeren.
 • Openheid voor het evangelie bij Turkse mensen – en bij de vele Nederlanders die van het evangelie zijn vervreemd. Dank voor het taalcafé waar de afgelopen dinsdag weer 12 mensen aan deelnamen.
 • Gods zegen over ons gemeente-zijn. Dat we werkelijk een licht in de wereld mogen zijn en Christus’ aanwezigheid merkbaar is door de onderlinge liefde.
 • Gods zegen en leiding over de voorbereiding van activiteiten voor de kerst.
 • Herdenkingszondag 26 november, dat ieder zich welkom weet en het als een rustmoment zullen ervaren.
 • Voor de zieken die vermeld staan in deze zondagsbrief.
 • Kring van jonge ouders.
 • Situatie in Israël, de Gazastrook en Oekraïne.
 • Voor onze plaatsvervangend burgemeester, mw. Van ’t Veld.

Concert
Gospelkoor Onderweg uit Almelo bestaat 50 jaar en dat vieren we 25 november met een groots jubileumconcert GOUD!

Dit concert is uitverkocht, maar stuur een e-mail naar kaartverkoop@gospelkooronderweg.nl. en we zetten je op de reservelijst voor als er kaarten vrijkomen. Of je krijgt voorrang bij het voorgenomen concert aan het eind van ons Jubeljaar.

Wil je ons al eerder horen zingen, kom ons dan bezoeken op:
-13 december tijdens de kerstfair in de Pniëlkerk. Aanvang 16.00 u, wij zingen vanaf 18.30 u.
-16 december bij het concert met het Orkest van Almelo eveneens in de Pniëlkerk. Voor onze andere optredens verwijzen we je graag naar onze website.

Meezingen lijkt je ook leuk? Onze open repetities zijn op woensdag 17 en 24 januari a.s.

Wij komen ook graag bij jullie in de kerk optreden! Stuur een mail naar optredens@gospelkooronderweg.nl voor meer info.

Kidzzcorner .
Filemon 1:1-25 l: Paulus vraagt aan Filemon iets heel bijzonders: om de slaaf Onesimus hartelijk te ontvangen en hem niet te straffen.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons erop dat je vrienden bent door het geloof in Jezus Christus.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de uitnodiging om het goede te doen, omdat je in Jezus
Christus gelooft.

WELKE PLEK HEEFT HET VERHAAL IN DE BIJBEL?
De brief aan Filemon is een van de kortste brieven van het Nieuwe Testament. Filemon is een vriend van Paulus. Onesimus was een slaaf van Filemon, maar hij is bij hem weggelopen. Paulus heeft Onesimus beschermd, en Onesimus is christen geworden.
Lied: God is een kunstenaar


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.