Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds.
Ouderling van dienst: Henk Oosterveld
Muziek: Jan Noordijk, zang Marijke, Corien en Erik
Kinderkerk: Nathalie & Astrid
Oppas: Judith
Koffie: Diny en Leo Vink
Koster: Aukje Heetebrij

Vanavond om 19.00 uur: Geen dienst

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Post uit Lutten
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Jeugdwerk
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand en de doos voor Eliza


Viering Heilig Avondmaal
Zondag hopen we samen het heilig avondmaal te vieren. Vanwege de corona houden we de viering zoals in de afgelopen periode. Brood en wijn worden rond gedeeld door de diakenen, terwijl ieder op zijn plaats blijft zitten.
Het is goed dat we ons voorbereiden op de ontmoeting met de Heer in de gemeente. In feite geldt dat iedere zondag, maar speciaal als we het heilig avondmaal vieren. Het formulier doet daarvoor een handreiking met drie vragen.
– Kennen we een echt berouw over de zonde in ons leven. Willen we die onder ogen zien en voor
Gods aangezicht neerleggen?
– Vertrouwen we dat God werkelijk en volkomen vergeving wil schenken aan wie met een
verbroken hart zijn schuld belijdt?
– Is het ons verlangen om God lief te hebben en in heel ons leven te dienen? En streven we er van harte naar om in liefde en eensgezindheid met onze naaste te leven?
Dat zijn best indringende vragen, maar we hoeven er niet bang voor te zijn om ze te stellen. Immers wie zich afkeert van de zonde mag ook weten van Gods bevrijdende genade. We hoeven niet volmaakt te zijn om aan het avondmaal deel te nemen. De Heer is gekomen voor zondaars, zoals wij. Hij kwam niet om de wereld te veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden!

Sport- en spelweek 13-20 augustus
Inmiddels is er een team van Dabar dat de sport- en spelweek van 13-20 augustus voorbereidt. Best een hele klus, maar ze zetten met enthousiasme de schouders eronder. Ze worden geholpen door een Dabar-commissie uit Rijssen en door het team van de Turkse pioniersplek. Het is de bedoeling de hele week kinderen te ontvangen van 11.00 uur – 14.30 uur. ’s Zondags is er na kerktijd een activiteit voor de kinderen.
Het team hoopt kinderen uit de wijk een fijne vakantieweek te bezorgen en hen tot zegen te zijn. We verwachten dat er kinderen komen (wellicht ook uit het AZC) met een uiteenlopende achtergrond. Het is de bedoeling dat er naast sport en spel ook Bijbelverhalen worden verteld en dat er tussendoor met de kinderen gegeten wordt. Wie weet wordt er nog een beroep gedaan om te helpen. We beseffen dat we Gods zegen en leiding bij dit alles hard nodig hebben!

Collecte
U kunt thuis meedoen aan de collecte via het nieuwe banknummer van Gemeente De Ontmoeting Almelo: NL24 RABO 0373 7459 58 ten name van PG de Ontmoeting Almelo. (zie boven voor het nummer van de diaconie)

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68
Catherinus Elsinga

Collecte
Bestemd voor onze eigen jeugd

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

  • Vervolgde kerk wereldwijd en alle organisaties die zich daarvoor inzetten.
  • Onderling meeleven in onze gemeente
  • Volharding in het geloof als er tegenslagen of verleidingen zijn
  • Dienst a.s. zondag: inspiratie, gemeenschap, trouw
  • Taalcafé, koffiecafé
  • Voorziening van voedsel voor gebieden waar honger dreigt of al is
  • De sport- en spelweek. De mensen van het Dabar-team en de verdere voorbereidingen.

kidzzcorner
Handelingen 5:12-42: Petrus en Johannes en andere apostelen van Jezus
komen in de gevangenis terecht, maar worden ook weer vrijgelaten.
Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op de engel die de apostelen bevrijdt.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de woorden van de Joodse leider Gamalië l. Hij zegt
dat de apostelen van Jezus met rust gelaten moeten worden, als het van God komt zullen we niet
winnen.
Lied: Hij is machtig


Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.