Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Theo Ettema
Diaken van dienst: Josine Roozeboom
Muziek: Rene Schipper

Koffie: Dinant en Janny Kramer

Koster: Aukje Heetebrij

Vanavond om 19.00 uur: geen dienst

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Ds. Geuze uit Enter
Om 19.00 uur: Leerdienst met Bonne Oosterhuis

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Pioniersplek Turkstalige christenen
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Nieuw lied eerste Pinksterdag
Op de eerste Pinksterdag hopen we een prachtig nieuw lied te zingen, dat aangedragen is door de GZB. U kunt het al vast beluisteren via https://www.youtube.com/watch?v=1n5KBr9IEDA Wellicht willen sommigen het al ‘inoefenen’. Dat zou mooi zijn.

Kring voor jonge ouders – 5 juni
Op 5 juni komt de kring voor jonge ouders weer bij elkaar. We gaan het dan hebben over:
“Behoeften: ontdekken van genegenheid.” Daarbij is de rol van het gezin erg belangrijk.
Alle jonge ouders zijn welkom! Info: Catherinus Elsinga, cbelsinga@solcon.nl / T. 06 – 8300 1329.
Je kunt gerust komen zonder je aan te melden.

Stellingen over Israël
Door de terreur van Hamas op 7 oktober brak er een oorlog uit tussen Israël en Hamas. De achtergrond is dat organisaties als Hamas en Hezbollah de vernietiging van de staat én het volk Israël beogen. Het handvest van Hamas vermeldt dan ook: “Er is geen oplossing voor het Palestijnse probleem behalve door de Jihad [de heilige oorlog i.c. tegen de Joden]. Initiatieven, voorstellen en internationale conferenties zijn allemaal tijdverspilling en ijdele pogingen.”
Hamas – daarin helaas gesteund door een fors deel van de bevolking in Gaza – beoogt de genocide van de Joden. Dat is de agenda die schuilt achter de leuzen “free Palestine” of “from the river tot he sea”. Het doel is de vernietiging van de Joden uit dit gebied. Men wil het land ‘Judenrein’ maken. Over ‘apartheid’ gesproken!
Het is bijzonder wrang, dat dankzij doeltreffende PR en eenzijdige voorlichting het sentiment zich wereldwijd keert tegen Israël. Het antisemitisme onthult tevens, dat er sprake is van een geestelijke strijd waarin de wereld zich niet alleen keert tegen Gods volk, maar ook tegen de Heer Zelf.
Dat betekent geenszins dat de Israëlische regering geen fouten kan maken. Wel is het van belang als christen kennis te nemen van de achtergrond van het conflict. Zonder kennis is een volk vatbaar voor misleiding. Dr. W. Ouweneel schreef over het conflict een boekje met 20 stellingen. ‘Wat iedere christen moet weten over Israël en de Palestijnen’ (Uitgeverij Aspekt). Ik hoop in de komende Zondagsbrieven zijn stellingen (samenvattend) door te geven. Ieder kan eventueel zelf het boekje van Ouweneel aanschaffen. (bijvoorbeeld via ‘Boek en hart’)

Stelling 1 en 2
In de eerste stelling legt Ouweneel uit dat het woord ‘Palestijn’ betekent: ‘inwoner van Palestina, van wat voor afkomst zo iemand ook moge zijn.’ Tot 1950 werden de Joodse bewoners van Palestina ook Palestijnen genoemd. De termen ‘Palestina’ en ‘Palestijnen’ werden gelanceerd door de Romeinen na de Joodse opstand in 135 na Christus. Alles inwoners heetten voortaan ‘Palestijnen’ of ze qua afkomst nu Joden waren of Romeinen, Grieken, Arabieren, Turken of Armeniërs.
Door de term vandaag de dag uitsluitend voor de Arabische bewoners van Palestina te gebruiken wordt de (valse) indruk gewekt dat zij de ‘oorspronkelijke’ bewoners van Palestina zijn – en zij alleen. De Joden hebben er dan niets te zoeken, want dat zijn geen ‘Palestijnen’. Ouweneel legt in stelling 2 uit dat er sedert eeuwen niet alleen Arabisch sprekende mensen wonen, maar evengoed Joden, op sommige plaatsen zelfs meer dan Arabieren. Israël woont al duizenden jaren in het Heilige Land en Jeruzalem is al duizenden jaren hun heiligste stad, omdat daar de eerste en de tweede tempel hebben gestaan. In Jeruzalem hebben sedert lang meer Joden gewoond dan moslims. In 1860 woonden er 11.000 Joden tegen 6.500 moslims; in 1906: 40.000 Joden tegen 7.000 moslims. De stad Jeruzalem is nooit in bezit geweest van de (Arabisch sprekende) Palestijnen.

Vrijwilligers gevraagd!
Van dinsdag 20 – vrijdag 23 augustus hopen we weer sport- en speldagen te houden voor kinderen uit de wijk, het Theaterhotel, het AZC en huize Alexandra. We zoeken nog vrijwilligers onder andere voor het begeleiden van de spellen, de voetbal, het knutselwerk, de EHBO en de oppas (!) Wie wil deze week helpen om de kinderen een onvergetelijke week te bezorgen en de blijde boodschap met hen te delen?
Geef je op bij Catherinus Elsinga (cbelsinga@solcon.nl)

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: terug binnen onze muren.

Catherinus Elsinga

Save the date !
Netty Zeeders, de Nederlandse zendelinge die al decennia lang in Brazilië werkzaam is, komt naar Nederland. Ruim vier jaar geleden heeft ze toen in huiselijke kring haar getuigenis gegeven hoe de Heer die werkzaamheden leidt en vooral ook, waar Zijn liefhebbende genade toe geleid heeft. Dit jaar zijn we in staat om meer mensen te verwelkomen, om te luisteren en bemoedigd te worden door het werk van Netty in zowel het vertrouwde Timotéo als ook in het nieuwe Piaui.
Datum : 23 juni 2024
Tijd : 19:00-20:30u
Plaats : Kerkgebouw De Ontmoeting, Hoornbladstraat 29A, Almelo

Wilt u aangeven met hoeveel personen u komt: info@kinderwerk-horeb.nl
Koffie en thee staan klaar! Het bestuur van stichting kinderwerk HOREB Brazilie

Bidstond.
Elke donderdag is er een bidstond, op de even weken om 19.00 uur in de kerk voor de zieken en op de oneven weken om 15.30 uur bij iemand thuis voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle bidstonden van harte welkom om mee te bidden. Info: Theo Ettema 0638764595

Gebedspunten
1 Vorige week was het de week van het gezin. Bid voor gezinnen wereldwijd.
2 Pinksterfeest, dank voor de uitstorting van de Heilige Geest en bid dat de gaven van de Geest meer zichtbaar worden in onze kerken.
3 Bid voor de vrouwen conferentie die gaat over ontmoeting, toerusting en verdieping . Ook voorde zusters uit onze kerk die daar naar toe gaan.
4 De eindexamens zijn weer begonnen bid dat het eerlijk verloopt en dat de jongeren er ontspannen mee omgaan.
5 Bid dat de oorlog tussen Hamas en Israël stopt.

Kidzzcorner

Galaten 5: 22-26
Als je leven geleid wordt door de Heilige Geest word je blij.
En die Geest helpt je ook om geduldig te zijn en om goed voor elkaar te zorgen.
Met Pinksteren is de kerk geboren!Dat vieren we ook elk jaar.

Lied: Ik moet weggaan.


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.