Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Bonne Oosterhuis

Muziek: Testify

Koffie: mevr. Heetebrij en mevr. Kruize

Koster: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur: Zangdienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Ds. Vedders-Dekker
Om 19.00 uur: Gebed en getuigenisdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Voedselbank Almelo
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Meeleven
We denken in ons gebed aan de zieken thuis, in het ziekenhuis of in een verpleeghuis.

Morgendienst 19 maart met Testify
Zondag hoopt Testify te zorgen voor de begeleiding. Uit de volgende liederen zullen we er zes à 7 zingen: ‘God is overal’ (Sela), Thuis (Sela), Opwekking 244 ‘Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen’, Opw. 542 ‘God van trouw’, Gezang 75:1,2,3 ‘U kennen uit en tot U leven’, Opw 625
‘Wat een liefde’ Opw 687 ‘Heer, wijs mij uw weg’, Opw. 349 ‘Hij is verheerlijkt’.
De lezing is uit Johannes 6. En de tekst is vers 35. Jezus zei tot hen: ‘Ik ben het brood des levens…’.

De stille week
In de stille week zullen er van maandag 3 tot donderdag 6 april vespers gehouden worden naar aanleiding van de kruiswoorden van de Here Jezus. René Schipper (maandag en woensdag), Albert Jansen (dinsdag) en Aart Kroeskamp (donderdag) zullen de vespers leiden. Achtereenvolgens komen de volgende kruiswoorden aan de orde:
– Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn.
– Toen nu Jezus Zijn moeder zag en de discipel die Hij liefhad bij haar zag staan, zei Hij tegen zijn moeder: Vrouw, zie uw zoon. Daarna zei Hij tegen de discipel: Zie uw moeder.
– Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dit betekent: Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?
– Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het Schriftwoord vervuld zou worden: Ik heb dorst!

Op de Goede vrijdag staan we stil bij de vrucht van het lijden van Jezus. Het voorhangsel in de tempel scheurt, de rotsen scheuren en de graven gaan open. Er is sprake van een omwenteling die door dreunt in de kosmos en in de geestelijke wereld. En die zal een enorme impact op de mensen hebben: zelfs de wrede hoofdman komt tot de erkenning dat Jezus Gods Zoon is!

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug naar huis brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: weer terug binnen onze muren.

Catherinus Elsinga

Zangdienst
Vanavond om 19.00u is er een zangdienst met als thema”Zingen in de 40 dagen tijd” Rene Schipper zal deze dienst muzikaal ondersteunen. Van harte uitgenodigd om samen God de lof te brengen en stil te staan bij Zijn lijden. met een muzikale groet Betsie en Maaike.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond, op de even weken in de kerk voor de zieken en op de oneven weken bij iemand thuis, voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

  1. Gebed voor het samenstellen van een nieuw provinciaal bestuur en gedeputeerden.
  2. Gebed voor de Eerste-Kamer bezetting die hieruit voortkomt.
  3. Gebed voor Amiran en Maka dat er alsnog een verblijfsvergunning komt.
  4. Bid voor iemand waar je vaak aan denken moet.

Kidzzcorner

Thema van vandaag: de veroordeling (Mattheüs 27, Markus 15, Lucas 23)

Kajafas, de hoge priester stuurt Jezus naar Pilatus. Hij is de stadhouder van Jeruzalem. Pilatus vindt het maar lastig, hij besluit Jezus naar Herodus te sturen. Herodus heeft de macht in Galilea. Dit is het gebied waar Jezus heeft gewoond. Maar Herodus weet ook niet wat hij met Jezus aan moet en stuurt hem weer terug naar Pilatus.

Dan laat Pilatus het volk kiezen tussen de moordenaar Barabbas en Jezus. Hij verwacht dat het volk zal zeggen dat hij Jezus moet vrij laten. Maar het volk kiest voor de vrijlating van Barabbas en roept kruisigt hem voor Jezus. Pilatus wast zijn handen in water als teken van onschuld en veroordeelt Jezus tot de dood door kruisiging.

Kinderlied: Als je veel van iemand houdt, Hemelhoog 125


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.