Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Corien Stigter
Muziek: Marco Haakmeester orgel, Jannie, Maaike en Dinant zang

Koffie: Dini en Leo Vink

Koster: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur: Leerdienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Ouderenwerk
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Meeleven
We denken in ons gebed aan de zieken thuis, in het ziekenhuis of in een verpleeghuis.

Advent – Gods werk herkennen
“Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël uw volk.”
Simeon herkent Gods verlossende werk in het kind dat hij in zijn armen houdt. Zag Jezus er anders uit dan andere kinderen? Waarschijnlijk niet. Hoe ziet Simeon dan Gods redding in Hem? Daar is maar één antwoord op mogelijk: door de Heilige Geest die op hem rust. Lucas brengt het nog iets scherper in beeld: Simeon was een rechtvaardig en godvrezend man en verwachtte de vertroosting van Israël.
In Psalm 112 staat: Voor de oprechten gaat het licht op in de duisternis. Rechtvaardige mensen, die God met eerbied dienen, ontvangen een bijzonder voorrecht. God openbaart Zichzelf aan hen; Hij doet Zijn aangezicht over hen lichten. Zij merken Gods werk op. Simeons blik wordt ook gescherpt door zijn hoop. Hij verwacht dat God Zijn beloften zal vervullen, ook die grootste belofte: dat Hij Zelf naar zijn volk toekomt als Immanuël – God met ons.
Herkennen wij Gods verlossende werk, net als Simeon? Dat tilt je op en geeft zoveel vervulling en echte blijdschap! Laten we ons qua eerbied en verwachting spiegelen aan deze oude getuige.

Leerdienst – als alles zich toespitst
In de leerdienst van 18 december gaat het over het tiende gebod en over Openbaring 22:11. “Wie onheil aanricht zal nog meer onheil aanrichten, en wie rein is zal nog onreiner worden. Wie goeddoet zal nog meer goeddoen, en wie heilig is zal nog heiliger worden.”
Wat gebeurt er als het duister oprukt in de wereld om ons heen? Welk mechanisme zorgt ervoor dat het kwaad om zich heen grijpt? En hoe kan je leven meer toegewijd worden aan de Heer?

Pioniersplek 2023-2025
Die pioniersplek van onze gemeente is gericht op het leggen van contacten met Turkstalige mensen. We hopen dat God gelegenheden schept om vanuit die contacten het evangelie van Christus te delen. Verschillende activiteiten helpen om in contact te komen met Turkstalige mensen. Het wekelijkse taalcafé, de sport- en spelweek in de zomer, persoonlijke contacten en de speciale bijeenkomsten.
Eén van die bijeenkomsten vindt plaats op D.V. dinsdag 27 december. Dan is er een kerstviering waarvoor we de deelnemers aan het taalcafé en anderen uitnodigen. Er is een maaltijd, ruimte voor onderling contact, warme chocolademelk en natuurlijk een vertelling van het kerstverhaal.

Met ingang van januari beging een tweede periode van 3 jaren voor het pionierswerk. Inmiddels is er toestemming (en subsidie) van het landelijke pionierswerk. Het landelijke team is blij met het missionaire werk dat in Almelo gebeurt!
Naast De Ontmoeting neemt ook Vrije Baptisten Gemeente Ichtus uit Wierden deel aan het pionierswerk. Waarschijnlijk gaat ook de Christelijke Gereformeerde Kerk dit werk mee vorm geven. Zo komt er een breed draagvlak.
Erg belangrijk voor het pionierswerk is de Stichting Evangelie en Moslims. Directeur Cees Rentier zorgt voor de ‘pioniersbegeleiding’ en Hatice en Harriët zijn werkers van stichting Evangelie en Moslims die meewerken in ons pioniersteam. Namens onze gemeente maken Dinant Kramer en ik deel uit van het team. We zijn er dankbaar voor dat vele gemeenteleden een bijdrage leveren aan dit werk. Zegenend worden wij gezegend!

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68
Catherinus Elsinga

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond, op de even weken in de kerk voor de zieken en op de oneven weken bij iemand thuis, voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

  • Dank voor het feit dat in we in vrijheid leven en Kerst kunnen vieren
  • Dat alle Kerstbijeenkomsten ons dichter bij onze God en bij elkaar mogen brengen
  • Dat we in onze geloofsbeleving bezieling en spontaniteit zullen hebben
  • Dat we trouw zijn ons gebed voor de overheid 1 Timotheus 2:1,2
  • Voor alle hulpverlening aan mensen die in honger en kou leven

Boodschappen
Vanuit de diaconie willen we via in de zondagsbrief een oproep op de gemeente doen voor het sparen en inleveren van de Plusactiezegels. Hiermee kunnen we gezamenlijk sparen voor GRATIS boodschappenpakketten.
De ingezamelde pakketten worden zullen afgeleverd worden bij de mensen die dit het meest nodig hebben. De zegels kunnen ingeleverd worden bij de kerk De zegels kunnen ingeleverd bij de kerk
De inzamelactie loopt van 4 december 2022 t/m 25 januari 2023.

Lichtjestocht
Voor de lichtjestocht zijn er zo’n2000 potten nodig om kaarsjes in te laten branden langs de route. Helpt u mee met sparen?! Je kunt hier de potten inleveren; graag schoongemaakt en zonder etiket. Geschikte potten zijn bv. grote potten van groente, augurken of pindakaas. Richtlijn voor de afmeting is: diameter 10 cm, hoog 14 cm.

Kidzzcorner

De tijd van advent is een tijd van wachten. Het woord ‘advent’ betekent ‘komst’: we wachten op de komst van Jezus. Dat doen we samen met de gemeente, jong en oud. Daarom zullen de ouders en kinderen eerst aan het begin van de dienst in de kerk zijn. De leiding zal samen met de kinderen de vier adventskaarsen aansteken. Samen zingen we het kaarsenlied: Dank U wel voor de kaarsen. Daarna gaan wij naar onze ruimte van de Gideonsbende waar wij samen verder gaan met ons adventsproject. Later komen wij weer terug in de dienst en zullen wij hierover iets vertellen.

Adventsproject 2022: Ik kan niet wachten!
Dit wachten zien we ook overal in de Bijbel terug. De mensen in de Bijbel wachten op de vervulling van Gods belofte, de belofte van zijn goede toekomst. Dit krijgt vorm in het wachten op een messias en verlosser. In het kerstverhaal wordt over Jezus verteld als de vervulling van deze belofte. Hij verbindt God en mensen, en laat ons al iets van Gods nieuwe wereld zien. Na zijn dood, opstanding en hemelvaart wachten we op zijn terugkomst en op het definitieve doorbreken van Gods goede nieuwe wereld.

Thema van vandaag: Simeon en Hanna wachten op de komst van Jezus (Lucas 2:22-40)
Maria en Jozef gaan veertig dagen na de geboorte van Jezus met Hem naar de tempel. Daar zien Simeon en Hanna Jezus. Ze hebben hun leven lang op Hem gewacht: Gods belofte is vervuld.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Simeon en Hanna die hun leven lang op Jezus hebben gewacht.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Simeon en Hanna voor wie Jezus de vervulling van Gods belofte is: Hij is de redder van Israël en van alle volken.

Lied: projectlied Komt als kind in onze nacht
Bron: Bijbelbasics https://www.bijbelbasics.nl


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.