Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Bonne Oosterhuis
Muziek: Testify

Koffie: Diny en Leo Vink

Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur: geen dienst

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Ds. Nijland
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Jongerenwerk
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Aanstaande zondag 25 juni is er geen zondagsbrief

Meeleven
We doen voorbede de zieken. We denken ouderen, die ervaren dat hun krachten afnemen. We bidden ook voor mensen die lijden aan psychische klachten, angst of neerslachtigheid. Dat zij door het evangelie en de mensen om hen heen bemoedigd worden en de nabijheid van de Heer mogen ondervinden.

Dienst met Testify
Komende zondag is er weer een dienst met medewerking van Testify. We zingen Opwekking 733 (tienduizend redenen); Psalm 86; Opwekking 720 (God maakt vrij); Opw. 399 (Vader, God, ik vraag me af); Opwekking 378 (ik wil jou van harte dienen); Opw. 849 (Goedheid van God).
De preek gaat over Nehemia5:1-13 en Handelingen 4:32-37. Terwijl het volk bezig is met de opbouw van Jeruzalem, zijn allerlei scheve toestanden ‘gewoon’ aan het worden: armoede, slavernij, gebrek – naast rijkdom en overvloed. Hoe kan dat toch en hoe reageert Nehemia? In Handelingen 4:32-37 lezen we hoe het totaal anders toegaat in de gemeente in Jeruzalem.

Vakantie
Binnenkort gaan velen er weer even tussenuit. Of ze onderbreken de gewone werkzaamheden om thuis of in de omgeving ontspanning te zoeken. Dat is een goede zaak en velen hebben de vakantie ook echt nodig om op adem te komen. Tegelijkertijd herinnert de vakantie ons eraan, dat we dikwijls te gejaagd leven en in het gewone bestaan wat meer rust in moeten bouwen.

Iemand vertelde aan me, dat hij iedere dag vóór zonsopgang tijd neemt om te bidden. “Dan is het nog stil en kan ik de komende dag in alle rust aan God opdragen.” Eerlijk gezegd weet ik niet of het mij lukt om zoiets in de zomer waar te maken. Maar voor innerlijke rust is het zeker van belang iedere dag weer het rustpunt te zoeken in God. Hij is de rots waarop we bouwen. In Gezang 457 is dat mooi verwoord:

Heilig, heilig, heilig! Heer. God almachtig,
Vroeg in de morgen word’ U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

We vieren de hemelse liturgie mee in ons aardse bestaan. Om iets te proeven van de rust van de eeuwige sabbat.

Vervanging predikant
Van 23 juni – 21 juli hopen wij met vakantie te zijn. De collega’s uit Vriezenveen kunnen door onze scriba benaderd worden om mij zo nodig te vervangen. Mocht u in deze periode een beroep willen doen op een predikant, neem dan contact op met uw wijkouderling of met de scriba Dinant Kramer. Zie voor adresgegevens: https://www.deontmoetingalmelo.nl/contact/

Sport- en spelweek augustus
Van 21 – 25 augustus hopen we weer een sport- en spelweek te houden voor kinderen uit de wijk en bijvoorbeeld voor kinderen uit het AZC. Deelname aan sport en spel is mogelijk voor kinderen van 6-12 jaar. De tijden: maandag – donderdag: 11.00 – 15.00 uur; vrijdag: 13.00 – 16.00 uur met aansluitend de barbecue.
Het thema van deze week is: “God houdt van iedereen!”. Er is van alles te beleven: sport en spel, ontmoeting, samen eten, een goochelaar, vrijdags een barbecue… en iedere dag luisteren we naar een verhaal uit de Bijbel.
Wil je als jongere een of meer dagen meehelpen met de sport- en speldagen? Dat zou geweldig zijn. De voorbereidingen van sport en spel worden door het team gedaan. Maar met jouw hulp – bijvoorbeeld het begeleiden van een groepje kinderen – zouden we geweldig geholpen zijn. Geef je op bij Catherinus Elsinga cbelsinga@solcon.nl

Speed Date
Vanuit de GKV wordt op 24 juni voor jongvolwassenen een speed date georganiseerd voor jongvolwassenen van 25-35 jaar. Een mooi initiatief! Locatie: Bellavistastraat 26, Inloop vanaf 19.30 uur; kosten € 5,- p.p. Meer informatie: Kivago@gkvalmelo.nl

Werken bij Stichting Present?
Stichting Present helpt vrijwilligers met helpen waar het echt nodig is. Zo maakt Present Almelo omzien naar elkaar mogelijk. Present vervult een brugfunctie tussen helper en hulpbehoevende. Stichting Present Almelo is op zoek naar betaalde krachten voor een beperkt aantal uren. Een van de functies is het coördineren van projecten: het koppelen van groepen aan een concreet hulpproject. Er wordt ook gezocht naar invulling van een administratieve functie. Van belang voor de functies is vooral een positieve motivatie; ‘dat je het hart op de goede plek hebt’.
Wie belangstelling heeft of meer informatie wenst, kan contact opnemen met Freek Nijhof ( T 06-23253574 – E-mail: freek.nijhof@presentalmelo.nl ) of Michelle Neurink ( T .06 – 5479 2030; E-mail:
michelle.neurink@presentalmelo.nl )

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: terug binnen onze muren.

Catherinus Elsinga

Groet uit Deventer
Zoals de meesten van jullie weten ben ik in de maand mei verhuisd naar een appartement in Deventer. Dat betekent dat ik afscheid moet nemen van De Ontmoeting. Afgelopen zondagavond werkte ik voor het laatst mee in een dienst. En dat afscheid neem ik met spijt in mijn hart. De Ontmoeting mocht voor mij een fijn geestelijk thuis zijn, waar ik veel goede kontakten, samenwerking en vriendschappen mocht ervaren . Onmisbaar om mijn geloofsvertrouwen fris en levend te houden. Bedankt voor alles wat ik van jullie mocht ontvangen, en voor ieder van jullie persoonlijk en voor de gemeente: Gods rijke zegen toegewenst.Met een hartelijke groet,

Arend van de Beld

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond, op de even weken in de kerk voor de zieken en op de oneven weken bij iemand thuis, voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

 • We danken voor het taalcafé; het verliep de laatste keren zo goed, dat de deelnemers nog
  graag drie extra avonden wilden komen.
 • Het volk Israël, dat met name binnen de VN dikwijls benadeeld en geïsoleerd wordt. Dat God
  Zijn verbondsvolk mag beschermen en tot Christus zal leiden.
 • De aanhoudende droogte, die een bedreiging vormt voor de gewassen. Dat velen zich tot de
  Here zullen keren, die de Schepper en Onderhouder is, opdat Hij Zich over zijn schepping
  ontfermt.
 • We bidden voor de kinderen; dat ze in de gemeente mogen ervaren wat de liefde van Christus
  inhoudt en al jong hun vertrouwen op God stellen.
 • De voorbereidingen voor de sport- en spelweek van 21-25 augustus.

Oud papier
Met ingang van juli stoppen we met de inzameling van oud papier, we willen iedereen die heeft meegeholpen met het inzamelen en in weer en wind klaarstonden hartelijk bedanken voor hun inzet

In de voetsporen van Maarten Luther
Een vierdaagse reis voor wie geïnteresseerd is in zijn leven en denken
Op 31 oktober 1517 bevestigde Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de kerkdeur in Wittenberg als een aanklacht tegen de rol en de positie van de kerk in zijn tijd. Hoewel Luther in het begin niet aanstuurde op een breuk met de kerk, wordt dit wel gezien als het begin van de reformatie en het ontstaan de van de protestantse kerken.
De Protestantse Gemeente Tubbergen is van plan om van 23 oktober t/m 26 oktober een reis in de voetsporen van Luther te maken. We zullen verschillende plaatsen aandoen waar Luther geleefd en gewerkt heeft. Naast de aanmeldingen uit de eigen gemeente willen we ook graag ruimte bieden aan
andere geïnteresseerden om mee te gaan op reis.

De eerste dag zullen we Eisenach en de Wartburg bezoeken. We overnachten in Erfurt. De tweede dag zullen we in deze prachtige stad verblijven. Aan het einde van de dag zetten we koers richting Leipzig, waar we de derde dag zullen doorbrengen. Uiteraard gaan we niet naar huis, voordat we op de laatste dag Wittenberg bezocht hebben.
De rondleiding in Leipzig wordt verzorgd door groepsleden, in de andere plaatsten zijn er deskundige gidsen. We hebben de beschikking over quietvox oortjes tijdens de gidsdiensten.

Enige informatie:
Datum: van 23 t/m 26 oktober. (Vertrek en aankomst in Tubbergen)
Vervoer: Luxe touringcar (voorzien van airconditioning en toilet) met ervaren chauffeur.
(Ter Beek Reizen)
Kosten: ca. € 600,00 (inclusief diner op de eerste avond, en driemaal ontbijt)

Aanmelden kan tot uiterlijk 30 juni! Voor deelnemers is er op 5 juli (19.30 uur) een bijeenkomst
gepland om praktische en inhoudelijke zaken te bespreken.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Hilde Luft – Feijer:
06 – 15 20 08 72 of hildefeijer@gmail.com

Present
Zondag 2 juli a.s. komt Jose Runhaar van Stichting Present, na de dienst van 10.00 uur iets vertellen over de werkwijze van de stichting.
Via present komt de leiding bij vele mensen over de vloer. Vrijwilligers worden gevraagd om aan de slag te gaan, bij mensen die het zelf niet meer kunnen, helpen met opruimen en schoonmaken, soms schilderen of gewoon er te zijn voor een bakje koffie of luisterend oor.

Bedankt
Wij willen iedereen bedanken voor de kaarten, de bloemen, de liederen en de hulp op 3 juni
Fam. De Leeuw

Kidzzcorner
Lucas 10:38-42 l: Jezus is op bezoek bij de zussen Marta en Maria.

Voor de kinderen van 4-8 jaar horen we over Maria die aandachtig naar Jezus luistert.
Voor de kinderen van 8-12 jaar luisteren we naar Jezus die tegen Marta zegt dat zij zich niet zo veel zorgen hoeft te maken.

Lied: Zo stevig als wat


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.