Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Theo Ettema
Muziek: Marco Haakmeester

Koffie: Dinie en Leo Vink

Koster: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur: Kerstzangdienst o.l.v. Marco Haakmeester en Rene Schipper orgel

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Woudenberg uit Apeldoorn
Om 19.00 uur: geen dienst


De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: KIA Binnenlands diaconaat voor mensen zonder perspectief en papieren
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Kerstmiddag op 16 december
Op zaterdag 16 december is er een kerstmiddag met aansluitend een maaltijd. De aanvang is 15 uur; en de middag duurt tot ongeveer 17 uur.

Ds. Woudenberg 24/12
Volgende week zondagmorgen hoopt ds. Woudenberg voor de laatste keer voor te gaan in De Ontmoeting. Ds. Woudenberg was predikant van het Nieuwland in de jaren 1991 – 1994. Zijn arbeid in dienst van de Heer heeft een zegenrijke invloed gehad. Er is altijd een bijzondere band gebleven met deze geliefde predikant.

Geloof verkennen
Op de woensdagen 24 en 31 januari, 7 en 14 februari zijn er bijeenkomsten rond ‘Geloof verkennen’. De avonden zijn bedoeld voor mensen die beseffen dat er een God is. Wellicht hebben ze iets van God bespeurd in hun leven zonder dat precies te kunnen duiden.
Tijdens deze avonden delen we de verhalen en bespreken we de vragen die daardoor opgeroepen zijn. We proberen dus aan te sluiten bij waar de Here God mee bezig is in de harten en levens van mensen. Zo hopen we mensen buiten de kerk te dienen. Meer over deze avonden is te lezen op de site:
https://www.deontmoetingalmelo.nl/web/geloof-verkennen/

Gericht uitnodigen
Sommige mensen moeten een drempel over om deel te nemen aan avonden over ‘Geloof verkennen’. Wilt u meehelpen om mensen uit te nodigen? Er zijn 2500 folders gedrukt; neem gerust een aantal mee!
U kunt de folder ook digitaal verspreiden. Zie ook: https://www.deontmoetingalmelo.nl/activiteiten/missionair/

Van de kerkenraad
De kerkenraad vergaderde op 12 december.
Rooster van aftreden
Er is van gedachten gewisseld over het rooster van aftreden van de ambtsdragers. Maaike Wesselink heeft reeds 3 perioden met veel liefde als ambtsdrager gediend. Volgens de kerkorde is dan een rustperiode nodig. Maaike hoopt haar pastorale arbeid wel voort te zetten. Henk Oosterveld, Piet Battjes en Meitty Ernst zijn aftredend in 2023/2024. Hun is de vraag voorgelegd of zij bereid zijn nogmaals een periode als ambtsdrager te dienen. Met het oog op de continuïteit streeft de kerkenraad ernaar dat in een bepaald jaar niet te veel ambtsdragers tegelijkertijd aftreden.
Gelegenheid om namen in te dienen
De belijdende leden van de gemeente worden in de gelegenheid gesteld ondertekende briefjes in te leveren met namen van leden die zij geschikt achten voor het ambt van diaken of ouderling. Dat kan bij de scriba Dinant Kramer.
Begroting 2024
De jaarrekening van de kerk over het jaar 2022 is inmiddels ingeleverd bij het CCBB en positief ontvangen. Aernout Stigter presenteerde ter kerkenraad de begroting voor 2024 en gaf daarbij een toelichting. Hij wijst erop dat in 2024 quota (bijdragen) afgedragen moeten worden aan de landelijke kerk (€ 5.457,-). Er is rekening gehouden met een investering in de verwarming, waarvoor de eindejaarsactie in 2023 gehouden is (€ 6.000,-). Mede dankzij de bezuiniging op de energie (begroot op €3.000,-) en de inkomsten uit verhuur door de stichting, eindigt de begroting met een gering tekort (- €787,-).
De kerkenraad heeft veel waardering voor alle arbeid die eis verzet door het CvK en voor Aernouts inzet voor het op papier zetten van alle cijfers! De combinatie van dit werk met het voorzitterschap van de diaconie vergt eigenlijk te veel van één persoon; dat punt heeft de aandacht van de kerkenraad.
Overige zaken
Het ‘smoelenboek’; het voorstellen van nieuwe gemeenteleden; andere mogelijkheden om als gemeenteleden elkaar te leren kennen; de samenstelling van het collecterooster; de voorbereidingen van de actie kerkbalans 2024. Vanuit de gemeente kwam de suggestie om de geloofsbelijdenis weer eens met elkaar te zingen. Dat is zeker een goede mogelijkheid.

Kerst-collecte
De kerstcollecte is bestemd voor Cubamigos, een organisatie die zich inzet voor mensen op Cuba. De inzet geldt zowel de bestrijding van de armoede als de verkondiging van het evangelie. Zie:
https://www.cubamigos.nl/

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: terug binnen onze muren.

Catherinus Elsinga

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.0 uur een bidstond, op de even weken in de kerk voor de zieken en op de oneven weken bij iemand thuis, voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

  • Het uitnodigen van mensen voor ‘Geloven verkennen’. Dat God onze gedachten leidt en vrijmoedigheid schenkt.
  • Dat in de kersttijd moslims geraakt worden door het evangelie. De kerstbijeenkomst met de mensen van het taalcafé op 19 december.
  • De lichtjes-tocht in Almelo.
  • Voor mensen die alleen zijn en zich alleen voelen tijdens de decembermaand. En dat er mensen zijn die naar hen omzien of hen bij zich thuis uitnodigen.
  • Dat kerstfeest zal bijdragen aan het stoppen van geweld.
  • Dat de kerstzangdienst van vanavond een feest mag zijn.

Kidzzcorner
Gewone mensen maakt hij blij arme mensen geeft hij veel

Maria gaat op bezoek bij familie : Elisabeth en Zacharias.
De baby in Elisabeth begint te trappelen als Maria komt.
Maria is blij: ze zingt een mooi lied.

Het projectlied: een nieuw begin


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.