Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat Ds. Brinkman uit Enschede
Ouderling van dienst: Corien Stigter
Muziek: Rene Schipper

Koffie: Gre Kruize

Koster: Aukje Heetebrij

Vanavond om 19.00 uur:
Leerdienst

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Ds. Elsinga (startzondag)

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Noodfonds plaatselijk
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Startzondag 24 september – met Testify
Start van het komend “seizoen” op zondag 24 september
Wat kan het opbouwend zijn om met elkaar te praten, te zingen, te spelen en te eten! …..Want dat gaan we doen op de startzondag .
Niets spectaculairs, alles eenvoudig, maar misschien wel in een andere setting dan we gewend zijn. In de
dienst gaat het o.m. over de geestesgaven en Testify begeleidt ons zingen. Daarna spelen we weer een
gezelschaps-quiz waarin een ieder zijn kennis, vernuft en ervaring kan botvieren. Het motto is: “domme antwoorden bestaan niet , domme vragen misschien wel ”. Uiteraard komen ook meer serieuze zaken aan de orde; zoals over de komende activiteiten en groepen. We hebben nog wel behoefte aan een aantal mensen die willen zorgen voor soep en broodjes. Graag even contact opnemen met Albert Jansen.

Liederen 24 september
Liederen waaruit we een keuze maken zijn: U maakt ons één (Opw 194) Hoe mooi en hoe heerlijk, als
wij als familie (Opw 767); Stromen van zegen (Joke Buis), Thuis (Sela), Als U het huis niet bouwt
(Opw. 713), Kom tot Hem, (Sela), God heeft een plan (Opwekking kids 223), God van het licht
(Opwekking 678), kinderlied: Ik zag een kuikentje.

Kom en Zie!
In aansluiting op de sport- en spelweek is er iedere eerste zaterdag van de maand “Kom en Zie” voor de kinderen van 6-12 jaar. Van 15.00 uur tot 16.30 uur. Wellicht komen behalve de kinderen uit de wijk ook de kinderen van het Theaterhotel (AZC). Dat zou prachtig zijn, maar vergt wel enige organisatie. We hopen dat vele kinderen al vroeg de Heer zullen leren ‘zien’.

Ondertussen in Bulgarije
Rob en Agnes zijn in Bulgarije geweest. Ze hopen over niet al te lange tijd verslag te doen tijdens een avonddienst. Een voorrecht om zo betrokken te mogen zijn bij het werk van de Heer in andere delen van de wereld!

Afscheid
Als Christenen hopen wij op de komst van Christus en Zijn Koninkrijk. Jezus is de Heer die lichamelijk uit het graf is opgestaan. Dat is vanouds de reden waarom christenen hun doden begraven.
Daaruit spreekt hoop en eerbied voor het lichaam.
Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering werd gezegd dat het goed kan zijn iets op papier te zetten over je eigen afscheid. Welke liederen, lezingen of gedichten zouden dan gelezen of gezongen kunnen worden? Heb je aanwijzingen voor de begrafenis? Voor nabestaanden is het behulpzaam en troostvol
daarop terug te kunnen vallen. En er kan een goed getuigenis van uitgaan!

Geloof in de opstanding! (Van een gemeentelid)
Wij belijden Jezus als de levende Heer. Wij mogen Hem aanroepen in het vertrouwen dat Hij de dood heeft overwonnen en boven alle duistere machten verheven is. Ook al gaan die nog zo tekeer!Al in Het Oude Testament klinkt door dat er hoop is op een eeuwig leven met de Heer. Ps.23:6: “Uw goedheid, liefde en trouw mag ik mijn hele leven ervaren en daarna mag ik voor eeuwig bij U wonen in Uw huis”. Dan.12:13: “Maar wat uzelf betreft: ga het einde van uw leven rustig tegemoet en sterf in vrede. Want u zult weer opstaan en uw bestemming bereiken in die laatste dagen!”In Het Nieuwe Testament wordt de hoop op het eeuwige leven nog uitdrukkelijker benoemd. Dat is te danken aan de opstanding van de Here Jezus.1 Korinthiërs 15:12-14: “Als u het heerlijke nieuws hebt gehoord dat Christus weer levend is geworden, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat er geen enkele dode ooit weer levend wordt?Als zij gelijk hebben, is Christus ook niet uit de dood teruggekomen. En als Hij niet uit de dood teruggekomen is, kunnen wij wel ophouden Hem bekend te maken, dan is het zinloos in Hem tegeloven!“ Rom.10:9: ”Want als u zegt dat Jezus Christus uw Heer is en als u met uw hele hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u gered worden”. Joh.20:9: “Want zij hadden nog niet begrepen, dat Hij volgens de Boeken uit de dood zou terugkomen.” Na zijn opstanding zegt Jezus tegen Maria: “Ga naar mijn broeders en vertel hun dat Ik terugga naar mijn Vader, die ook jullie Vader is. Naar mijn God, die ook jullie God is.” (Joh. 20:17)

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: terug binnen onze muren.

Catherinus Elsinga

Gebedspunten zondag 17 september

Emmy Sinjorgo deelt een mooie gebeurtenis:
Zoals een aantal van u weet ben ik werkzaam op de Hadassa Hoeve. De Hadassa hoeve is opgericht om jonge vrouwen die niet zelfredzaam zijn, vanwege bijvoorbeeld een turbulente jeugd of een sociale beperking, te helpen zelfstandig te kunnen leven.
Eén van de jonge vrouwen is via de Youth Alpha tot een levend geloof gekomen. Zij is vol van de Heer en getuigt op haar projectplek (een kringloopwinkel/ inloophuis), van Jezus Christus. Daar ontmoette zij een jongen, gevlucht uit (zij meende (Syrië). Hun communicatie verliep volledig via google translate.
De jongen verlangde hevig naar een Bijbel, maar….geen geld. Zij ook niet. Toen ze mij dit vertelde dacht ik aan onze tafel – met Bijbelbox – in de hal van de kerk. Ik gaf haar daarvan een NT in de Arabische taal. Hij was hier enorm blij mee.
De reden waarom ik dit deel is allereerst om te delen in de blijdschap van deze jongeman met een eigen NT. Maar vervolgens ook om het belang van deze box met Bijbels niet te onderschatten. God kan zo maar iemand op ons pad brengen die hongerig en dorstig is naar het levende Brood en het Levend water!!

Hervormingsbijeenkomst Enter woensdag 25 oktober 2023
In het kader van herdenking van de kerkhervorming is ook dit jaar door enkele plaatselijke kerken een
bijeenkomst georganiseerd. Deze vindt plaats op DV woensdag 25 oktober om 19.30 u. in het
kerkgebouw van de Hervormde Gemeente, Dorpsstraat 55 te Enter.
Als spreker is uitgenodigd drs. P.J. den Admirant met als onderwerp:
Luther, prediker van Gods genade.
Wij zien ernaar uit u, ook vanuit omliggende gemeenten, te ontmoeten. Van harte welkom!
J.M.A. Diepeveen, ouderling GG
C.G. van der Valk, ouderling HG

Leerdienst
De leerdienst van vanavond gaat over de schepping. Het komende seizoen gaat het hierover in de groeigroepen. Het is een onderwerp, dat eindeloze gespreksstof oplevert. Maar over de schepping moeten we niet alleen praten en zeker niet teveel discussiëren, maar we moeten er vooral naar kijken en ons verwonderen. Daardoor leren we misschien wel meer dan door het lezen van dikke boeken over dit onderwerp. We zullen ook veel zingen vanavond (onder leiding van Erik).

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond, op de even weken in de kerk voor de zieken en op de oneven weken bij iemand thuis, voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

  • De christenen die dienstbaar zijn in de politiek. Dat ze in eerbied en afhankelijkheid van de HERE het land mogen dienen.
  • De slachtoffers van de aardbeving in Marokko en de overstromingen in Libië.
  • De jonge gemeenten in Bulgarije; dat ze gezegend worden bij het opbouwen van een goede ambtelijke structuur.
  • Er zijn nogal wat christenen die los geraakt zijn van de kerk en daardoor van God vervreemden. Bid dat ze weer deel gaan uitmaken van het lichaam van Christus.
  • Bid om Gods leiding bij de bezinning op het aanbod aan cursussen en kringen binnen de gemeente.

UITNODIGING VOOR DE VROUWEN CONTACT GROEP.
Hallo allemaal.
De vrouwencontact groep begint weer op 18 september.
We komen de eerste en derde maandagavond van de maand bij elkaar om elkaar te ontmoeten, samen uit de Bijbel te lezen. En elkaar te helpen om het geloof toe te passen voor ons dagelijks leven.
Wil je ook een keer meedoen.
Dan ben je van harte welkom. We beginnen om 19.30 aan de Valduif 1, bij Tiny.
Hartelijke groet van Janny Kramer en Tiny Elsinga. Tel: 0546 673395

JEUGDWERK
Jongeren:

Ook dit jaar vinden we het leuk om jullie weer te ontmoeten! Dit doen we op de eerste zondagmiddag van de maand van 16-18:30 uur. We beginnen met een uitzondering: Op zondag 8 oktober hopen we weer bij elkaar te komen. We komen bij Aernout en Corien Stigter, Sibculoseweg 122 in Sibculo. Met het vervoer wordt het geregeld. We gaan naast een leuke activiteit weer over een thema uit de bijbel nadenken, en natuurlijk samen eten, met een vuurtje als het niet heel hard regent…Mocht je een idee hebben over een thema, laat het ons weten. Van harte welkom! als je op de middelbare school zit.
Catherinus Elsinga, (06-83001329), Annemarie Heimerinkx, Aernout Stigter en Corien
Stigter (06-44023973)

Gezinnen:
Ouders van (jonge) kinderen hebben aangegeven dat ze behoefte hebben om meer onderling contact te hebben en elkaar in geloof en opvoeding te steunen. Om die reden is vanuit de kerkenraad besloten om hier iets aan te doen. We willen graag alle ouders uitnodigen op woensdag 4 oktober om 20:00 uur in de Ontmoeting. Dan willen we inventariseren waar precies de behoefte ligt: welke thema’s, frequentie. We nodigen ook ouders uit b.v. de Christelijk Gereformeerde kerk uit. Mogelijk zijn er ook vanuit andere kerken ouders die dit zouden willen.
Meer informatie: Albert Jansen (06-29580852), Corien Stigter (06-44023973)

De Gideonsbende:
Elke zondag willen we graag aan kinderen vertellen over het evangelie, zodat zij al op jonge leeftijd in aanraking komen met het geloof in Jezus. Het is ook een taak van ons als gemeente om ouders hierbij te ondersteunen.
Er wordt een verhaal gedaan en een creatief werkje of spel dat aansluit bij het thema. Aan het einde van de dienst komen ze terug om dit te vertellen en om samen met de gemeente de dienst af te sluiten, dat is heel fijn.
Wij hebben als gemeente een speerpunt: en dat is: dat jonge gezinnen zich thuis en ondersteund voelen in de gemeente dat we hen ondersteunen om de kinderen over Jezus te vertellen en hen te leren hoe je met de Here God kunt leven.
Zoals u ook zult opmerken is het met enkele gezinnen, soms enkele kinderen meer, soms geen kinderen, behoorlijk kwetsbaar en het vergt veel om de organisatie van dit alles te dragen. We hebben mensen zoals Mariska, die zich al jarenlang inzetten hiervoor. Ook Erna springt bij en ik af en toe.
Wat zouden wij van u als gemeente verlangen?
Allereerst: gebed. We hebben het gebed van u als gemeente voor de gezinnen maar ook voor nieuwe gezinnen nodig. Heel erg nodig. We zijn afhankelijk van wat God wil doen.
Ten tweede: We hebben mensen nodig die dit ook willen dragen. We zoeken mensen (mannen en vrouwen, opa’ s en oma’ s die hun kleinkinderen ook voorlezen uit de bijbel) die ong. 1x in de 6 weken een bijeenkomst zouden willen doen (al dan niet samen met iemand anders). Ook zoeken we mensen die beschikbaar zouden willen zijn om indien nodig op peuters te willen passen. De samenstelling van de kinderen is wisselend. Maar we willen in ieder geval elke zondagmorgendienst kinderen iets kunnen bieden.
We willen u aanmoedigen om te laten zien dat u jonge gezinnen in de gemeente wilt dragen in gebed en daad, ik denk dat er onder ons best wel wat opa’ s en oma’s zitten die ook hun kleinkinderen uit de bijbel vertellen. Er is heel mooi materiaal aanwezig, van het Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap (kijk eens op hun site) dat u kunt gebruiken en u hoeft het niet alleen te doen. Het is ook heeel leuk en leerzaam, je verdiept jezelf ook weer in een bijbelverhaal en hoe mooi is het om dit aan kinderen over te brengen.
Vragen en aanmelding Mariska Wagenvoort of Corien Stigter (06-44023973).

Kidzzcorner
Thema van vandaag: Bij God is het goed

Op deze zondag staat Psalm 46 centraal: Bij God zijn we veilig. Ook al gebeurt er van alles om ons heen, God helpt ons. Hij maakt overal een einde aan de strijd.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op de gedachte dat je bij God veilig bent.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op God die een einde maakt aan de strijd

Kinderlied: ik zag een kuikentje – Hemelhoog 427

Herinnering
Met Pasen heeft u/ heb jij van de Gideonsbende een attentie ontvangen in de vorm van zonnebloempitten.

Wedstrijd: hoe hoog wordt jouw zonnebloem?
Maak een foto van jezelf naast jouw zonnebloem. Stuur dit naar kinderkerk@deontmoeting.nl
Geef ook in cm aan hoe hoog jouw zonnebloem is geworden.
Degene met de hoogste zonnebloem wint een prijs!