Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Maaike Wesselink
Muziek: Jan Noordijk, Zang Lydia, Emmy en Dinant
Nevendienst: Nathalie en Vino
Oppas: Diny
Koffie: Mevr. Holtman en mevr. Kruize

Koster: Marco Haakmeester

Vanavond om 19.00 uur: Geen dienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Schipper uit Vroomshoop
Om 19.00 uur: Geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Stichting Trud
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand en Eliza


DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN. HALLELUJA

Zondag vieren we dat Jezus de dood heeft overwonnen en eeuwig leven aan het licht gebracht heeft. Dat leven heeft een rijke inhoud, is gevuld met eeuwige verlossing, vrijheid en vreugde. Alles wat het leven bedreigt en leidt tot de dood ligt voorgoed àchter Jezus; Hij schept alle ruimte voor de vrede en vreugde van een leven in innige verbondenheid met de HERE.

Zolang we in deze wereld leven wordt dat nieuwe leven aangevochten. In Zondag 22 van de Heidelbergse Catechismus wordt de vraag gesteld: Welke troost biedt u de belijdenis van het eeuwige leven? Het antwoord luidt: “Terwijl ik reeds nu in mijn hart het begin van de eeuwige vreugde voel, zal ik na dit leven de volkomen zaligheid bezitten, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft en die in geen mensenhart is opgekomen, om god daarin eeuwig te prijzen.”

Bedankje
We willen via deze weg graag iedereen bedanken die vanuit de Ontmoeting heeft meegeleefd met nze
bruiloft! Het is hartverwarmend om de kaartjes te lezen en te zien hoeveel mensen vanuit Almelo de dienst online hebben (terug-)gekeken! Dank jullie wel voor jullie betrokkenheid!
Groet Hannah en Willem-Jan

Gemeenteavond 21 april
Er komt een gemeenteavond over de wijze waarop we handen en voeten kunnen geven aan het beleidsplan ‘Licht in de wereld’. Dat beleidsplan kunt u vinden op de website www.deontmoetingalmelo.nl/de-gemeente/missie Daar hebben we op 6 april onvoldoende tijd voor. Daarom is er een tweede gemeenteavond gepland op donderdag 21 april om 19.45 uur.

Vernieuwd logo
Misschien is het u al opgevallen, we hebben het logo van de Ontmoeting enigszins aangepast. Dit in verband met de officiële naam van onze gemeente: Protestantse gemeente De Ontmoeting te Almelo.

Soms wordt een nog uitgebreider naam gebruikt: Protestantse Gemeente van Bijzondere Aard De Ontmoeting te Almelo. De woorden ‘van bijzondere aard’ zijn een uitdrukking uit de kerkorde en worden in de regel weg gelaten, omdat de gemiddelde buitenstaander de betekenis ervan ontgaat. Net zoals andere Protestantse Gemeenten maakt onze gemeente deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. In Almelo zijn dus twee protestantse gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk: Protestantse gemeente De Ontmoeting te Almelo en de Protestantse Gemeente Almelo. Dat komt in heel veel plaatsen voor. Om duidelijk te maken dat we behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland vindt u op onze site ook het logo van de Protestantse Kerk.

RSIN en ANBI
De Ontmoeting is ingeschreven bij de kamer van koophandel en heeft een eigen RSIN nummer. Overheidsinstanties gebruiken dat nummer om gemakkelijk informatie uit te wisselen. Wij hoeven daar verder dus niets mee te doen. Het RSIN nummer van gemeente De Ontmoeting is: 863772298; het RSIN nummer van de diaconie van gemeente De Ontmoeting is 863772286. Onze gemeente heeft een ANBI-status. Dat betekent dat giften aan de gemeente afgetrokken kunnen worden van de belasting.

Collecte
U kunt thuis meedoen aan de collecte via het nieuwe banknummer van Gemeente De Ontmoeting Almelo:
NL24 RABO 0373 7459 58 ten name van PG de Ontmoeting Almelo. (zie boven voor het nummer van
de diaconie)

Bril gevonden
Vorige week zondag is er op straat een brillendoos met een bril gevonden. In de doos zat een briefje waaruit afgeleid kon worden dat de brillendoos toebehoort aan een gemeentelid van De Ontmoeting. De eigenaar kan zich melden bij Marco Haakmeester.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68
Catherinus Elsinga

Collecte
Vandaag is de eerste collecte voor Stichting Trud Bulgarije. Deze stichting zet zich in voor het verbeteren van de leefomstandigheden van arme mensen in Bulgarije. Ze zetten zich in om Gods liefde door te geven en te delen. Dit gebeurt onder andere door het uitdelen van voedselpakketten. De eerste voedselpakketten zijn begin dit jaar door Natalia uitgedeeld. Rond Pasen wordt er weer een bedrag overgemaakt, zodat dit opnieuw gedaan kan worden. Draagt u bij, zodat Stichting Trud dit werk kan blijven doen?

Oekraïne:
We hebben onlangs de collecte bestemd voor de Oekraïne; voor https://christelijknoodhulpcluster.nl/
Als u zelf nog wilt geven kan dit bij een van de aangesloten organisaties, deze organisaties verlenen al
langer hulp via lokale kerken.
U mag natuurlijk ook overmaken op de bankrekening van de diaconie:
NL77RABO0373 7459 74 o.v.v. Oekraïne, dan wordt het verzameld en z.s.m. doorgezonden.

Beste broeders en zusters,
Sinds het begin van de coronacrisis wordt er gezongen door enkele gemeenteleden op het podium.
De kerkenraad heeft gemeend dat het goed is om met enkele solisten per dienst te blijven zingen. Hier zijn de volgende redenen voor:

  1. Doordat er enkele gemeenteleden bij betrokken zijn bij het ten gehore brengen van liederen, is er ook betrokkenheid bij de uitvoering van de dienst door gemeenteleden.
  2. Het zingen van nieuwe en onbekende liederen, wordt door geoefende solisten beter mogelijk. We willen predikanten ook stimuleren eens iets nieuws te laten zingen. En dat kan dan door solisten worden voorbereid.
  3. Het behouden van een groep zangers, voor het geval in het najaar we toch weer een toename van corona krijgen.

N.B. Er zijn ook wel mensen, die thuis graag meer de gemeente horen zingen. Want de gemeente mag
gewoon voluit meezingen. We gaan proberen die gemeentezang technisch beter via de stream hoorbaar te maken naast het geluid van de solisten.

Nu kan het zijn dat er in de gemeente nog talent rondloopt dat deelname aan de Voice een te grote sprong vindt, maar zingen met een drietal gemeenteleden in een kerkdienst van de Ontmoeting wel zouden willen overwegen. Meldt je dan z.s.m. aan bij aernout.stigter@gmail.com. Het zingen is hartstikke leuk en een beetje gezonde spanning, kan je zangprestaties verhogen. Ben je een beetje muzikaal en goed bij stem schroom dan niet om het eens een paar keer te proberen.

Mijn vraag aan de nieuwe zangers is:
1. Ben je de komende tijd bereid om mee te zingen?
2. Zijn er data dat je verhinderd bent?

Graag zou ik antwoord op bovenstaande vragen ontvangen per e-mail voor donderdag 20 april a.s., want ik wil het rooster voor 1 mei en volgende snel kunnen maken.
Met vriendelijke groet,
Aernout Stigter

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Kidzzcorner
Afsluiting Paasproject: Beloofd land in zicht van Bijbel Basics

Voor thuis: gezinsboekje
Voor thuis is er een veertigdagenboekje voor gezinnen. Het boekje bevat voor elke zondag een Bijbelverhaal, vragen om over door te praten, liedsuggesties en een knutselidee. Daarnaast bevat het boekje een bordspel en een aantal kaarten. Met deze kaarten maak je – samen met de knutsels – een prachtige kijktafel, net zoals in de kerk. Voor elke zondag is er een kaart en een knutsel om op de kijktafel te zetten. Zo ontvouwt het verhaal van Pasen zich steeds meer, ook bij jou thuis!

Ga je mee op reis?
Als jij op reis zou gaan, waar zou je dan het liefst heen willen? Naar een tropisch eiland waar je kunt snorkelen in de helderblauwe zee? Of naar de jungle waar je apen en slangen kunt spotten?

In de Bijbel lees je dat de Israëlieten ook op reis gingen. Voor hen was dat iets heel bijzonders, want daarvóór waren ze slaven geweest in Egypte. Ze moesten heel hard werken voor de farao en mochten van hem niet uit zijn land weg. Totdat God hen op een dag uit Egypte bevrijdde. Die dag noemden ze voortaan
het ‘paasfeest’. Ieder jaar tijdens het paasfeest denken ze aan de bevrijding terug. Nadat ze uit Egypte
waren vertrokken, gingen de Israëlieten op reis naar het land dat God hun beloofd had. Het was een lange, zware tocht door de woestijn, maar met een heel mooi eindpunt.

Net als voor de Israëlieten is Pasen ook voor ons een feest van bevrijding: We vieren dat we bevrijd zijn door Jezus. En, net als zij, zijn ook wij op weg naar het beloofde land: Gods nieuwe wereld. Over de reis van de Israëlieten en over onze reis naar het beloofde land kom je meer te weten tijdens dit paasproject: Beloofd land in zicht.

Zondag 17 april 2022 – Pasen: bevrijd op weg naar Gods nieuwe wereld
(Lucas 23:50-24:8 en Hebreeën 3:1)
‘Vrienden, jullie horen bij God. Hij heeft jullie uitgekozen om zijn nieuwe wereld binnen te gaan, want
jullie geloven in Jezus.’
Hebreeën 3:1

In de kerk
Na de collecte komen wij terug in de kerk en gaan naar de kijktafel voor in de kerk. Op deze kijktafel komt er elke zondag een kijkplaat over het verhaal en een projectknutsel dat de kinderen tijdens de kinderdienst of thuis kunnen maken. Deze week: tuinkers – vervolg.

Als het goed is, is de tuinkers van vorige week uitgekomen. We gaan het nieuwe leven proeven! Knip wat van de tuinkers en doe dit op een plakje ei of op een paasomeletje.

Projectlied: Ga je met ons mee?
(Originele tekst en muziek: Hanna Lam en Barbara Zwaal bundel Met ander woorden)
Zondag is er Kinderkerk, we sluiten dan ons Paasproject af samen met de leiding.


Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.