Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Elsinga
Ouderling van dienst: Albert Jansen
Diaken van dienst: Meitty Ernst
Muziek: Marco Borkent

Koffie: Josine en Hendrik Jan Teekens

Koster: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur: Zangdienst

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Rentier
Om 19.00 uur: geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: GZB zendingswerk Bulgarije
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Vrouwen koffie ochtend
Fijn dat het initiatief genomen is voor het organiseren van een vrouwen koffie ochtend. Zaterdag 16 maart, 10.00 uur in De Ontmoeting. Thema: Broodnodig. Spreekster is Gerrie Berkhof.

Vespers in de lijdensweek
We verlangen dat in de lijdenstijd de betekenis van het lijden en sterven van Christus ons hart raakt en ons leven vernieuwt. In de lijdensweek hopen we stil te staan bij gedeelten uit het evangelie van Marcus. De zalving en het verraad; Gethsémané; Jezus en Barabbas; de bespotting van de Heer. Op Goede Vrijdag lezen we over Jezus’ sterven en zijn plaats als Hogepriester (Hebreeën 9:11-15). Op de vrijdagavond vieren we het heilig avondmaal. Wij verkondigen zijn dood, totdat Hij komt. Albert, Jansen, René Schipper, Aart Kroeskamp en Janna van de Poll zullen de vespers leiden.

Gebed voor moslims in de vastenmaand
Moslims hebben als regel om in de islamitische maanmaand Ramadan van zonsopgang tot zonsondergang te vasten. Voor veel moslims heeft de Ramadan iets feestelijks: een maand van intensief contact met elkaar, het aanhalen van familiebanden, samen eten en samen naar de moskee. Er is al jarenlang de gewoonte dat christenen wereldwijd in deze maand voor moslims bidden. Op de site van Evangelie & Moslims is een gebedskalender te vinden. https://evangelie-moslims.nl/ramadan-
2024-gebedskalender/

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: terug binnen onze muren.

Catherinus Elsinga

Bidstond.
Elke donderdag is er een bidstond, op de even weken om 19.00 uur in de kerk voor de zieken en op de oneven weken om 15.30 uur bij iemand thuis voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle bidstonden van harte welkom om mee te bidden. Info: Theo Ettema 0638764595

Gebedspunten

  • In Iran keert een groot deel van de bevolking zich af van de Islam. Laten we bidden dat zij Jezus mogen leren kennen als Heer. Bid om volharding en bemoediging voor Iraanse vrouwen die verstoten worden door hun familie als ze zich bekeren tot het christendom.
  • Tot en met 9 april is het ramadan. Laten we bidden dat God Zich in deze vastenmaand aan moslims openbaart als de Vader van Jezus Christus.
  • We danken voor de schepping en Gods heerlijkheid die daarin weerspiegeld wordt. We bidden dat we leren eerbiedig om te gaan met het werk van Zijn handen.
  • We bidden dat in wetgeving en rechtspraak de eerbied voor Gods geboden en waarheid de toon mogen zetten.
  • De vorming van een nieuwe regering en eensgezindheid en wijsheid voor hen die daarbij verantwoordelijkheid dragen.
  • Stilte en rust om de betekenis van het lijden en de opstanding van Christus tot ons door te laten dringen.

Kidzzcorner

Thema van vandaag: Petrus, doe je zwaard weg

We zijn begonnen met het veertigdagenproject van Bijbel Basics: Met vallen en opstaan.
We gaan in zeven verhalen samen met Petrus op weg naar Pasen. Petrus wil niets liever dan Jezus volgen. Maar juist wanneer de tijd van Jezus’ sterven steeds dichterbij komt, vindt hij het moeilijk om ook met Jezus mee te gaan wanneer Hij moet lijden. Toch leert Petrus, met vallen en opstaan, om Jezus’ volgeling te zijn. Uiteindelijk wordt hij zelfs een belangrijk voorbeeld voor andere gelovigen.

Op deze vijfde zondag staat Mattëus 26:46-56 centraal: Jezus wordt door Judas verraden en Hij wordt gevangengenomen; op dat moment trekt Petrus zijn zwaard en slaat daarmee het oor van de knecht van de hogepriester eraf.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op Petrus die zijn zwaard pakt wanneer Jezus gevangengenomen wordt. Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op Petrus die zijn zwaard pakt wanneer Jezus gevangengenomen wordt, en vervolgens van Jezus hoort dat dat niet de bedoeling is.

Kinderlied: Met vallen en opstaan (projectlied Bijbel Basics)


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.