Goedemorgen gemeente,

Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Perk
Ouderling van dienst: Corien Stigter
Diaken van dienst: Aernout Stigter
Muziek: Marco Haakmeester

Koffie: Henk en Ineke Oosterveld

Koster: Jacob Dogger

Vanavond om 19.00 uur: geen dienst

Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: Ds. Elsinga
Om 19.00 uur: Avond over kinderwerk van Horeb

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: stichting Cubamigos
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Inleveren kopij
In verband met vakantie graag de kopij voor de zondagsbrief van 23 juni inleveren op
dinsdag 18 juni voor 17.00 uur

Taalcafé
Op 25 juni zal al weer de afsluitende bijeenkomst zijn van het taalcafé. Veel vrijwilligers hebben zich er enorm voor ingezet! We hebben vele bijzondere ontmoetingen gehad met christenen en moslims uit Turkije, Iran, Syrië, Sierra Leone en andere landen. Wat is het bijzonder elkaar op de levensweg te mogen ontmoeten, een eindje samen op te lopen en vervolgens weer afscheid nemen. Naast het oefenen van het Nederlands was er aandacht voor elkaar, het delen van verhalen, gezelligheid, hartelijkheid en meeleven.
En er was gelegenheid iets te delen van het Woord van God of ons leven met de Heer.
Een gezin dat elders een woning kreeg trakteerde de laatste avond dat ze aanwezig waren. Anderen hielden contact nadat ze overgeplaatst waren naar een ander AZC, en vroegen onlangs om voorbede. Moge God al deze mensen zegenen en Zich aan hen openbaren als de Vader van de Here Jezus. In september gaan we weer verder!

Vakantie Bijbel boekje
Veertien portretten uit de wereldwijde kerk met een korte overdenking. Mooi om mee te nemen op vakantie en dagelijks een stukje te lezen. De boekjes liggen in de hal van de kerk. Neem gerust een of meer exemplaren mee!

Appostel app
De kerkenraad kan zich vinden in het gebruik van de Appostel-app in onze gemeente. Niet iedereen hoeft zo’n app te gebruiken; het is een mogelijkheid voor wie dat handig vindt. Het is de bedoeling deze app in eerste instantie te gebruiken voor de collecte, al zijn er meer functies mogelijk. Wanneer alles werkt wordt de app aangekondigd in de gemeente. Met gerichte voorlichting worden gemeenteleden geholpen de app te gebruiken.

Stellingen over Israël
Door de terreur van Hamas op 7 oktober brak er een oorlog uit tussen Israël en Hamas. Organisaties als Hamas en Hezbollah beogen blijkens hun ‘handvest’ de vernietiging van de staat én het volk Israël. De genocide van de Joden is de agenda die schuilt achter de leuzen “free Palestine” of “from the river tot he
sea, Palestine will be free”.
Het is wrang, dat dankzij doeltreffende PR en eenzijdige voorlichting het sentiment zich wereldwijd keert
tegen Israël. Dat betekent geenszins dat de Israëlische regering geen fouten kan maken. Wel is kennis van de achtergrond nodig. Dr. W. Ouweneel schreef over het conflict een boekje met 20 stellingen. ‘Wat iedere christen moet weten over Israël en de Palestijnen’ (Uitgeverij Aspekt).

Stelling 11 over Jeruzalem
De stad Jeruzalem komt in de Koran helemaal niet voor. In Soera 17:1 wordt volgens moslims verwezen naar de nachtelijke hemelvaart van Mohammed. Daar staat: “Lofprijzing aan Hem, die zijn dienaar des
nachts deed reizen van het Gewijde Bedehuis (in Mekka) naar het Uiterste Bedehuis.”
Bij dat ‘uiterste bedehuis’ zijn moslims aan Jeruzalem gaan denken. Zo zou de god van Mohammed de God van
Israël hebben overvleugeld. Maar in de tijd van Mohammed (570 – 632 na Chr.) stond er nog geen
bedehuis / moskee in Jeruzalem. Pas rond 711 veranderde kalief Abd al-Wahd de christelijke kerk op
de tempelberg (gebouwd in de zesde eeuw) in de Al-Aqsa moskee. Soera 17:1 kan dus onmogelijk op
Jeruzalem slaan.
De kaliefs hebben zich in de loop van de eeuwen nauwelijks met Jeruzalem bemoeid. In de negentiende eeuw was de stad een smerige, armoedige plek. Pas toen de Joden zich massaal in en rond Jeruzalem vestigden, maakten de moslims van Jeruzalem een belangrijke stad voor henzelf. Opmerkelijk is dat in Jeruzalem altijd meer Joden hebben gewoond dan moslims. In 1860 woonden er 11.000 Joden tegen 6.500 moslims; in 1906 woonden er 40.000 Joden tegen 7.000 moslims. Jeruzalem is dus altijd meer een Joodse dan een Arabische stad geweest.

Sport- en speldagen – help je mee?
Van dinsdag 20 – vrijdag 23 augustus hopen we weer sport- en speldagen te houden voor kinderen uit de wijk, het Theaterhotel, het AZC en huize Alexandra. We zoeken nog vrijwilligers onder andere voor het begeleiden van de spellen, de voetbal, het knutselwerk, de EHBO en de oppas (!) Wie wil deze week helpen om de kinderen een onvergetelijke week te bezorgen en de blijde boodschap met hen te delen?
Geef je op bij Catherinus Elsinga (cbelsinga@solcon.nl)

ALPHA!
Heb je vragen over het leven of over het christelijk geloof? Dan is ALPHA echt iets voor jou. Er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen. Je ontdekt altijd iets nieuws. Je ontmoet nieuwe mensen. En het is vrijwel gratis!
Waarover?
Over het ABC van het geloof met onderwerpen als: Is er meer? Wie is Jezus? Bidden: waarom en hoe? De Bijbel lezen: waarom en hoe? Hoe zit het met de kerk? De Heilige Geest. Gods leiding in je leven. De ALPHA omvat 10 avonden en een ‘ALPHA-weekend’. We beginnen met een heerlijke maaltijd, daarna is er een inleiding en vervolgens praten we erover door.
Wanneer?
Als er voldoende animo is, starten we op 19 september (of in overleg op een andere avond) een nieuwe ALPHA-cursus. Informatie en opgave bij Bonne Oosterhuis E: famoosterhuis73@gmail.com T 06-572 621
59.

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Mag de vrede van de Heer Christus met je gaan: waar Hij je ook heenzendt;
Mag Hij je leiden door de wildernis: je beschermen in de storm;
Mag Hij je blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij deed;
Mag Hij je met vreugde naar dit huis terug brengen.

Catherinus Elsinga

Ds. Elsinga 40 jaar predikant,
Op 17 juni is het veertig jaar geleden dat ds. Catherinus Elsinga in Spijk werd bevestigd als predikant. In en na de ochtenddienst van 23 juni willen we graag aandacht besteden aan dit heugelijke jubileum. Ds. Elsinga heeft zelf twee “steekwoorden“ aangegeven voor deze viering : eenvoudig en dankbaarheid.
Ds. Elsinga is in 1984 als predikant begonnen in Spijk en Godlinze (Noord Groningen), vervolgens werd hij voorganger in Den Ham en daarna kwam Almelo.Uiteraard nodigen wij u als gemeentelid van harte uit om deze morgen aanwezig te zijn. Bij deze dienst zullen ook familie, vrienden en ollega’s van ds. Elsinga aanwezig zijn. Het is goed om af en toe in dankbaarheid achterom te kijken en vervolgens vol hoop de toekomst tegemoet te zien.
De kerkenraad

Jubileumdienst ds. Elsinga
Volgende week zondag (de 23e juni) verwachten we gasten en familieleden van ds. Elsinga die van ver, en dus met de auto, komen. Hoewel we een goed parkeerterrein hebben is het aantal plaatsen beperkt. Wilt u daarom als dat mogelijk is zoveel mogelijk “car poolen” of op de fiets komen?

Bidstond.
Elke donderdag is er een bidstond, op de even weken om 19.00 uur in de kerk voor de zieken en op de
oneven weken om 15.30 uur bij iemand thuis voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle bidstonden van harte welkom om mee te bidden. Info: Theo Ettema 0638764595

Gebedspunten
1 Dankpunt Ds. Elsinga viert volgende week zijn 40-jarig ambtsjubileum. Bid voor een gezegende dienst waarin wordt teruggekeken in dankbaarheid.
2 Dank voor de geslaagde scholieren in je omgeving en bid voor hen die nog niet geslaagd zijn.
3 Bid voor vrijwilligers in de kerk in de vakantietijd zoals de Sport en Spelweek.
4 We hebben het plan om in september weer een Alpha cursus te organiseren. Bid voor een team en voor voldoende deelnemers.
5 Groeigroepsleden zitten soms te lang in dezelfde groep hoor ik. Denk met ons mee en bid dat van groep gewisseld kan worden en er nieuwe groepen bijkomen.

Reminder – Save the date !
Netty Zeeders, de Nederlandse zendelinge die al decennia lang in Brazilië werkzaam is, komt naar Nederland. Ruim vier jaar geleden heeft ze toen in huiselijke kring haar getuigenis gegeven hoe de Heer die werkzaamheden leidt en vooral ook, waar Zijn liefhebbende genade toe geleid heeft. Dit jaar zijn we in staat om meer mensen te verwelkomen, om te luisteren en bemoedigd te worden door het werk van Netty in zowel het vertrouwde Timotéo als ook in het nieuwe Piaui. Naast haar bezoek aan Almelo houdt ze ook spreekbeurten in Groningen (29 juni) en Barneveld (6 juli).

Tijdens de bijeenkomst zingen we “Uw vrede vult dit huis” (Opwekking 765 / Hemelhoog 627), “Liefde
was het” (Opwekking 400 / Hemelhoog 602 / Joh de Heer 548) en “Neem mijn leven, laat het, Heer”
(Gezang 473 / Liedboek 912 / Joh de Heer 134, verzen 1, 9 & 10)

Datum : 23 juni 2024
Tijd : 19:00-20:30u
Plaats : Kerkgebouw De Ontmoeting, Hoornbladstraat 29A, Almelo
Wilt u aangeven met hoeveel personen u komt: info@kinderwerk-horeb.nl
(Neem trouwens ook eens een kijkje op de opgefriste website www.kinderwerk-horeb.nl)
Koffie en thee staan klaar!
Het bestuur van Stichting Kinderwerk HOREB Brazilië

Kidzzcorner
Thema van vandaag: De arbeiders in de wijngaard

Deze zondag is de tweede van een blok met vier verhalen uit het evangelie van Mattheüs over Gods nieuwe wereld. Op elke zondag staan voorbeelden (gelijkenissen) van Jezus centraal die iets laten zien van deze nieuwe wereld.

Op deze zondag staat Mattheüs 20:1-16 centraal: een voorbeeld dat laat zien hoe Gods nieuwe wereld
onze wereld ondersteboven keert.

Voor de kinderen van 4-8 jaar richten we ons op het gegeven dat je jaloers kunt worden als je ziet dat anderen net zo goed behandeld worden als jij, terwijl ze er minder werk voor hebben gedaan.
Voor de kinderen van 8-12 jaar richten we ons op de eigenaar die alle werknemers evenveel wil geven,
ongeacht of ze al de hele dag werken of slechts één uur.

Kinderlied: Als je bidt zal hij je geven (Hemelhoog 101)


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.