Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Wiekenraad uit Uelsen
Ouderling van dienst: Corien Stigter
Muziek: Jan Willem Timmerman orgel

Koffie: Henny Podt en Felix Mak

Koster: Ben Hemstede

Vanavond om 19.00 uur: Leerdienst
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: Geen dienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Ouderenwerk
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand


Meeleven
We denken in ons gebed aan de zieken thuis, in het ziekenhuis of in een verpleeghuis.

Leerdiensten over de 7 werken van barmhartigheid
Op zondag 16 april hopen we weer verder te gaan met onze serie diensten over de zeven werken van barmhartigheid. Deze keer zal het gaan over de uitspraak van Jezus, de Zoon des mensen, de Koning bij het gericht: ‘Ik was ziek en jullie bezochten Mij.’ (Matteus 25: 38). Er zal weer een creatieve bijdrage zijn en een ‘ervaringsverhaal’.

Op zondag 30 april gaat het over ‘Ik zat gevangen en jullie kwamen naar Mij toe’. Het blijft iets onvoorstelbaars dat onze Heer, de Zoon van God, zich zo verregaand identificeert met de hongerigen, vreemdelingen, enzovoort. De dichter Schulte Nordholt heeft daar een bijzonder lied over gemaakt: Gezang 176 LvdK ‘O, liefde die verborgen zijt..’

Betsie, Aad, Albert, Arend

Morgendienst 23 april met Testify
Op zondag 23 april hopen we stil te staan bij Romeinen 8:16-30. De tekst is: “Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding”. Als een oorzaak van depressiviteit onder jongeren wordt genoemd dat zij ‘een lege horizon’ hebben. Het ontbreekt hen aan hoop en een zinvol toekomstperspectief. Dat stemt somber. Wat houdt de christelijke hoop in? En hoe houd je die hoop vast?
Testify verleent medewerking aan deze dienst. We maken een keuze uit de volgende liederen: Opw. 595 (Licht van de wereld); 585 (er is een dag); 602 (vrede van God); 349 (Hij is verheerlijkt); ELB 29 (God heb ik lief); Sela: thuis; Sela: Er is een toekomst vol van hoop.

Nieuwe ambtsdragers
De kerkenraad heeft Wilbert Letteboer en Stefi Mintje-Mamoto bereid gevonden het ambt van diaken te aanvaarden. We zijn de HERE dankbaar voor deze nieuwe ambtsdragers. Indien er geen gegronde bezwaren worden ingediend zal de bevestiging plaats vinden op D.V. 14 mei in de morgendienst.

Gebed tijdens Ramadan
Tijdens de Ramadan (die duurt tot 20 april) zijn veel moslims serieuzer bezig met hun geloof en op zoek naar een ontmoeting met God. Moslims geloven dat tijdens Ramadan de hemel meer open is. En dat dit de tijd is waar ze meer zeker kunnen zijn van Gods zegen en vergeving. Al vele jaren zien christenen wereldwijd dat als een goede aanleiding om juist ook voor moslims te bidden, dat Jezus Christus zich aan hen bekend maakt.

Collecte – kerk en diaconie
U kunt thuis meedoen aan de collecte voor kerk en diaconie door een gift over te maken op:
Kerk: NL24 RABO 0373 7459 58 t.n.v. PG de Ontmoeting Almelo.
Diaconie: NL77 RABO 0373 7459 74 t.n.v. Diaconie PG De Ontmoeting Almelo.
Als u aan uw gift een bijzondere bestemming wilt geven, kunt u dat erbij vermelden.

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via https://www.twitch.tv/jvtwitch68

Zegenbede
Moge de vrede van de Heer Christus met u gaan: waar Hij u ook heenzendt;
Moge Hij u leiden door de wildernis: u beschermen in de storm;
Moge Hij u blij terug brengen: verheugd over de wonderen die Hij u liet zien;
Moge Hij u met vreugde naar dit huis brengen: terug binnen onze muren.


Catherinus Elsinga

Uitnodiging voor de vrijwilligersmiddag op 17 juni voor iedereen
Op DV zaterdag 17 juni wordt er een middag georganiseerd van 14.00 uur tot 18.00 uur voor alle vrijwilligers in de kerk. En omdat we allemaal -op wat voor wijze dan ook- een vrijwillig steentje bijdragen aan de opbouw van de gemeente wordt de hele gemeente daarvoor uitgenodigd.
Zet deze datum dus vast in je agenda, want het wordt een heel gezellige middag met een leuk programma en we gaan ook nog als afsluiting samen smikkelen. Binnenkort horen jullie eer!

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond, op de even weken in de kerk voor de zieken en op de oneven weken bij iemand thuis, voor de zieken, gemeente en de wereld. U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.

Kidzzcorner

Thema van vandaag: God stuurt vlees en brood (Exodus 16:4-8; Exodus 16:13-18; Exodus 16:31-36)

Deze zondag is de eerste van een blok met vier verhalen over Mozes en het volk van Israël in de woestijn. Op deze zondag staan delen uit Exodus 16 centraal: De Israëlieten reizen door de woestijn, en dan zorgt God voor brood en vlees. Voor iedereen is er precies genoeg te eten; alle mensen krijgen precies wat ze nodig hebben.

Lied: Ik zag een kuikentje Hemelhoog 427


De kerkenraad van “De Ontmoeting” wenst u een gezegende dienst.