Goedemorgen gemeente,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voor gaat ds. Plette uit Vriezenveen
Ouderling van dienst: Henk Oosterveld
Muziek: Orgel Rene Schipper, zang Aernout, Marijke en Corien
Kinderkerk: Betsy & Chantal
Oppas: Tanya
Koffie: dhr. & mevr. De Lange


Koster: Ben Hemstede


Vanavond om 19.00 uur: Open dienst ds. Elsinga
Volgende week gaan voor:
Om 10.00 uur: ds. Elsinga
Om 19.00 uur: Leerdienst

De collecten zijn bestemd voor:
1e collecte: Tearfund
2e collecte is bestemd om het kerkenwerk van De Ontmoeting mede mogelijk te maken.
Bij de uitgang de bussen voor IZB en GZB en Boodschappenmand en de doos voor Eliza


Bevrijdend heil
Geprezen zij de naam van God, van eeuwigheid tot eeuwigheid, want hij bezit wijsheid en
kracht. Hij verandert tijden en uren, hij zet koningen af en stelt koningen aan, hij geeft de
wijzen hun wijsheid, en de verstandigen hun kennis. Hij onthult diepe, verborgen dingen, hij
weet wat in duister is gehuld, en het licht woont bij hem. (Daniël 2:20-22)

De jonge Daniël prijst de HERE. Hij is een kwetsbare balling aan het hof van de machtige koning Nebukadnezar. Maar God maakt aan deze gelovige jongen Zijn wereldomvattend plan bekend. Daarin speelt Nebukadnezar een niet onbelangrijke rol. Maar beslissend is, dat alle aardse koninkrijken uiteindelijk vergaan en Gods Koningschap en Koninkrijk eeuwig zal bestaan.
Daniël krijgt een ‘doorkijkje’ in de geschiedenis en vangt een glimp op van de toekomst. Wij zijn inmiddels enkele stadia verder in de vervulling van Gods plannen. Laten we onze verwachting en hoop blijven vestigen op de komende Heer.
Wij kunnen de toekomst niet overzien. Maar de Heer wil ons helpen meer te zien dan wat zich aan oorlog en geweld aan ons voordoet. Om een voorbeeld te noemen: in het licht van de profetieën is het bemoedigend dat duizenden Joden uit Oekraïne hun toevlucht zoeken in Israël. Dwars door de verschrikkingen van de oorlog heen gaat God door met de vervulling van Zijn beloften.

Open dienst: zoutpot of zoutpilaar
In de Open Dienst gaat het over de tekst: “Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder elkaar de vrede.” (Marcus 9:50). Mijn grootouders trouwden in 1903; hun trouwtekst was: ‘Hebt zout in uzelven en houdt vrede onder elkander’. Passend, maar de tekst geldt ook voor andere verbanden.

21 mei pastor Mo in Almelo
Op zaterdag 21 mei komt de Turkse voorganger Mo naar Almelo. Hij is in Nederland op uitnodiging van gemeente Ichtus uit Wierden, onze partnergemeente voor de Turkse pioniersplek. De dienst is vooral voor Turkstalige christenen of andere belangstellenden en begint om 15.00 uur (inloop 14.30 uur). Voor degenen die geen Turks verstaan wordt voor vertaling (via een koptelefoon) gezorgd.

Gemeentegids voor gasten
Inmiddels is op alle adressen de nieuwe gemeentegids van de Ontmoeting bezorgd. De gids ligt op het leesrek in de hal van de kerk en kan aan gasten mee gegeven worden.

Natalya komt 22 mei
Op zondag 22 mei hopen we Natalya, de leidster van de Samaritaanse vrouwen in Bulgarije, als gast te mogen verwelkomen. Zij hoopt in het kort iets vertellen over het prachtige werk in Bulgarije en ons te bemoedigen met hetgeen de Heilige Geest in dat land bewerkt. De preek zal dan gaan over Jona 1. Jona wordt uitgezonden naar Ninevé, om die grote stad het oordeel aan te zeggen. Maar erg gewillig is Jona niet. Beseft hij dat zijn prediking de redding voor Ninevé zou kunnen zijn? Is hij gemakzuchtig of bang? Het lijkt de omgekeerde wereld: Jona is ongehoorzaam; de heidenen zijn gelovig. Jona ondergaat het oordeel; de heidenen krijgen rust…

Collecte
U kunt thuis meedoen aan de collecte via het nieuwe banknummer van Gemeente De Ontmoeting Almelo: NL24 RABO 0373 7459 58 ten name van PG de Ontmoeting Almelo.
(zie boven voor het nummer van de diaconie)

Thuis meevieren
De diensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl en met beeld via
https://www.twitch.tv/jvtwitch68
Catherinus Elsinga

Leerdienst 22 mei
Volgende week zondag om 19:00 uur is er een leerdienst over het onderwerp genezing in de bijbel. Daar is al veel over gezegd, maar er duiken toch regelmatig allerlei misvattingen en zelfs dwaalleren op over dit onderwerp. Zo is er bijv. een boek van Tom de Wal waarin hij stelt, dat als je een aantal stappen volgt, je gegarandeerd zult genezen. Het is zaak om alert en kritisch te blijven. Matthijs Oosterhuis heeft zich in dit onderwerp verdiept en wil dat met ons delen.

Collecte
Diaconale collecte: Deze zondag is de collecte bestemd voor de stichting Tearfund. Tearfund werkt in crisisgebieden, bv in Syrië, India en Haïti. Daarnaast komen ze ook in actie bij acute noodsituaties die ontstaan door natuurrampen en gewapende conflicten.
We zien dat het aantal noodsituaties in de wereld toeneemt, er zijn in een groeiend aantal landen en regio’s klimaatrampen en conflicten. Steeds meer mensen slaan hierdoor op de vlucht of vrezen voor hun leven. Tearfund ondersteunt door te werken aan voedselzekerheid, veiligheid en door mee te bouwen aan weerbare gemeenschappen. Meer info op www.tearfund.nl

Oekraïne:
Als u zelf nog wilt geven voor de Oekraïne, kan dit bij een van de aangesloten organisaties bij
https://christelijknoodhulpcluster.nl/ , deze organisaties verlenen al langer hulp via lokale
kerken.
U mag natuurlijk ook overmaken op de bankrekening van de diaconie:
NL77RABO0373 7459 74 o.v.v. Oekraïne, dan wordt het verzameld en z.s.m. doorgezonden.

Bidstond
Elke donderdagavond is er om 19.00 uur een bidstond in de kerk, op de even weken voor de zieken en op de oneven weken voor de zieken, gemeente en de wereld.
U bent alle avonden van harte welkom om mee te bidden.
Gebedspunten

  • De Turkse bijeenkomst op 21 mei; dat belangstellende moslims geraakt worden door het evangelie.
  • De droogte in ons land. Dat er een besef van afhankelijkheid van God groeit en de Heer op ons gebed regen zal geven.
  • Dank voor de vervulling van Gods beloften in de loop van de geschiedenis. We bidden om vrede voor Oekraïne en voor de slachtoffers van deze vreselijke oorlog.
  • Zegen over communicatie tussen de verschillende groepen in de kerk die bij een organisatie betrokken zijn. Verbinding.
  • Kinderen en jongeren in de kerk dat zij zich thuis voelen en gewaardeerd weten.
  • Dat verwarde mensen rust vinden bij Jezus, maar ook bij ons.
  • Evenementen organisaties dat er genoeg beveiligers gevonden worden.
  • Vorming college van B & W.

Van de stichting
In het periodiek overleg tussen het moderamen en het bestuur van de stichting is ook gesproken over het opstarten van acties om de kas te spekken.
Zo willen we weer starten met het inzamelen van oud papier. Op het kerkplein komt een dichte container te staan waar u elke zaterdag op een vaste tijd uw papier kunt brengen. Let wel, het gaat ALLEEN om papier en niet om karton en verpakkingsmateriaal. Om een en ander gestalte te geven hebben we zeker 12 vrijwilligers nodig, die dan per toerbeurt een zaterdagochtend aanwezig zullen zijn. Zonder vrijwilligers kunnen we niet beginnen en als u mee wilt doen, kunt u zich aanmelden bij Henk Podt of Nico Kamp. Als we de vrijwilligers hebben kunnen we op korte termijn beginnen met inzamelen. Ook staat er een smakelijke actie op het menu, hierover leest u later meer.

Trud
Voor stichting TRUD, zoeken we voor begin juni een ruimte (ongeveer 5x 10 m) om de verzamelde kleding te kunnen sorteren. Mocht u een ruimte ter beschikking hebben, of weten waar dit mogelijk zou kunnen, laat het ons weten. U kunt ideeen doorgeven aan Erna Veninga (0546-455327) of
andere bestuursleden van Stichting TRUD.

Kidzzcorner
Isaak en Rebekka: Genesis 24:42-48 en Genesis 24:62-67.
Eliëzer wordt op reis gestuurd.”Zoek een vrouw voor Isaak”
Een moelijke opdracht. Hoe weet Eliëzer nu wie de goede vouw voor Isaak is?
Gelukkig weet hij Wie hem kan helpen. Lied: Dank U wel!


Namens de kerkenraad van “De Ontmoeting” een gezegende dienst.